Jul 23 2008

JSF voorvechter Kortenhorst overtreedt bewust de wet

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 7:30 onder Aanschaf JSF

REDACTIONEEL COMMENTAAR

Den Haag – Vorige week kwam CDA kamerlid Roland Kortenhorst tot tweemaal toe in het nieuws. Eerst met de presentatie aan de pers van zijn luchttaxi bedrijf. Enkele dagen later liet de Volkskrant weten dat dit niet correct gemeld was aan de Kamer. Maar er is meer.

In de Nederlandse parlementaire democratie is het een goede gewoonte het mandaat dat de kiezers geven te honoreren met het uitzitten van de volle periode in de Kamer. Algemeen geaccepteerde uitzonderingen zijn uiteraard ziekte en eventueel wanneer sprake is van de overstap naar een ander publiek ambt (minister, burgemeester, internationaal instituut). Een gekozen volksvertegenwoordiger die krap twee jaar na de verkiezingen de kiezer in de kou laat staan en uit de Kamer stapt om weer ondernemer te worden bewijst zijn partij en de democratie geen dienst. Zeker als sprake is van een schijn van belangenverstrengeling. Bekend voorvechter van de JSF aanschaf CDA Kamerlid Roland Kortenhorst denkt hier anders over.

Stille oprichting Skytaxi

Onderzoeksjournalist Jeroen Trommelen van de Volkskrant onthulde op 10 juli 2008 dat het CDA Kamerlid Kortenhorst al vanaf begin 2008 (net een jaar na de verkiezing tot Kamerlid dus) bezig is met de voorbereidingen van een nieuwe luchtvaartmaatschappij Skytaxi Group B.V. De orpichtingsakte van Skytaxi Group B.V. is de eerste week van januari 2008 bii de notaris gepasseerd. Concreet betekent dit, gelet op de procedure om een B.V. op te richten, dat Roland Kortenhorst al in de herfst van 2007, of eerder, gestart is met de voorbereidingen. Dit was dus nauwelijks eeen jaar na de laatste verkiezingen van 2006. In zijn functie als Kamerlid was hij voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Deze commissie vergadert onder andere over het onderwerp regionale luchthavens. Een Skytaxi Group gerelateerd onderwerp dus. Een melding van het bezig zijn met de oprichting van deze B.V. was dan ook zeker op zijn plaats, los van het feit dat er de regel bestaat dat bijbanen wettelijk verplicht gemeld moeten worden. Een andere mogelijkheid was (ten minste) geweest terug te treden als voorzitter van deze Kamercommissie.

Andere verzwegen bijbanen

Roland Kortenhorst verdedigt zich met te zeggen dat hij een (commercieel) belang had bij het verzwijgen van deze bijbaan. Interessant in dit licht is het antwoord op de vraag waarom andere bijbanen dan eveneens niet vermeld staan in het Nevenfunctieoverzicht Tweede Kamer per 20 december 2007.
Want al sinds 14 mei 1998 is hij tevens directeur/eigenaar van R. Kortenhorst Beheer B.V. te Joure zonder dit aan te melden voor het Nevenfunctie overzicht. Daarnaast is hij al jarenlang lid van de Algemene Raad van de Koninklijke Vereniging Onze Luchtmacht. Gelet op zijn woordvoerderschap voor de JSF als CDA Kamerlid een relevante nevenfunctie. In de aanhef van een uitgebreid interview in het blad van Onze Luchtmacht, kort voor de verkiezingen in oktober 2006, wordt Roland Kortenhorst een “hartstochtelijk voorstander van de JSF genoemd”. Geen enkel probleem, mits deze nevenfuncties gemeld worden. Immers we hebben “normen en waarden” afgesproken: de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer zegt in Artikel 5 “De kamerleden maken hun nevenfuncties en de inkomsten uit hun nevenfuncties openbaar. Zij leggen uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de nevenfuncties zijn vervuld en de inkomsten zijn genoten een opgave ter inzage bij de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal”. Tegen de Volkskrant zegt Kortenhorst de wet bewust te hebben overtreden “Het nevenfunctieregister van de Tweede Kamer werd bewust niet ingelicht. Hij wilde de concurrentie in de luchtvaartwereld niet wakker te maken”.

Compagnon werkt bij JSF toeleverancier

Uit de gegevens van Skytaxi Group B.V. te Joure blijkt dat naast bestuurder Roland Kortenhorst (via Kortenhorst Beheer B.V.) er nog een tweede bestuurder is. Dat is Cornelis Adrianus Maria (Kees) de Koning uit Nootdorp. Voormalig topman bij de grootste Nederlandse JSF toeleverancier Stork Aerospace; en sinds 2 november 2005 “director” bij het Canadese Avcorp Industries Inc. Dit beursgenoteerde bedrijf in Toronto (Canada) is intensief betrokken in het JSF project. Het bedrijf is ondermeer betrokken bij het maken van de bewegende vleugeldelen voor de F-35C Carrier Variant.
Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van het NLR, de organisatie die betrokken is bij de momenteel lopende, onafhankelijke, kandidatenevaluatie voor de vervanging van de F-16.
Terwijl Roland Kortenhorst dit voorjaar dus hartstochtelijk in de Kamer pleitte in de Kamer, tegenover pers en radio ten gunste van de JSF, had hij inmiddels een bedrijf samen met de voormalige topman van een Nederlandse JSF leverancier, nu topman van een Canadese JSF toeleverancier. Wat Roland Kortenhorst hier doet, is wat in goed Nederlands genoemd kan worden “de schijn van belangenverstrengeling wekken”. Voor zijn CDA fractiegenoten moet dit pijnlijk zijn. Zij zullen zich afvragen: “Verdedigde collega Kortenhorst de JSF nu op basis van harde argumenten, of wilde hij een goede beurt maken bij zijn Skytaxi compagnon die een pro-JSF belang heeft?”.

Integriteit een defensiebelang

Van de burgers die bij Defensie werken wordt verwacht dat zij werken conform het Burgerlijk Ambtenarenregelement Defensie. In Hoofdstuk 7 gaat het over Integriteit. In Artikel 70b staat daar onder andere over: “De ambtenaar meldt aan Onze Minister, op een door Onze Minister te bepalen wijze, de nevenwerkzaamheden die de ambtenaar verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken.” En in Artikel 70/e staat: “Aan de ambtenaren of aan bepaalde groepen van ambtenaren van een bepaalde dienst kan door onze Minister worden verboden commissaris, bestuurder of vennoot te zijn van alle of nader te omschrijven vennootschappen, stichtingen of verenigingen die geregeld in aanraking komen of krachtens haar opzet kunnen komen met de betrokken dienst.”. Daarnaast zijn er de richtlijnen voor Integriteit bij de Defensie Materieel Organisatie, deze bevatten eveneens heldere en praktische richtlijnen voor het omgaan van defensiemedewerkers met het bedrijfsleven.

De politici en maatschappij verwacht dit terecht van de defensiemensen. Mogen de defensiemensen en de maatschappij dit dan ook verwachten van politici? Integriteit.

JSFNIEUWS080723-Redactie

P.S.: Voor de goede orde willen we hier nadrukkelijk vermelden dat het kamerlid met dezelfde achternaam J.T.H.M. (Jules) Kortenhorst (CDA) zijn nevenfuncties, waaronder die bij
Kortenhorst Management B.V., wel duidelijk vermeld heeft.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.