Okt 31 2008

Debat JSF: uitstel aanschaf testtoestellen?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 1:20 onder Aanschaf JSF

Gisteravond, donderdag 30 oktober is in de Tweede Kamer een plenair debat gevoerd over de JSF naar aanleiding van de uitzending van KRO reporter op 7 september jl.

Een korte weergave van de uiteindelijk ingediende moties naar aanleiding van het debat:

Motie 1 ingediend door Van Velzen (SP):
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, het besluit tot aanschaf van JSF-toestellen niet in februari 2009 te nemen

Motie 2 ingediend door Van Velzen (SP):
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat in de vragenlijst zoals die in 1999 is voorgelegd aan de producenten van de verschillende kandidaten voor de vervanging van de F-16 expliciet stond dat geluidsniveau cruciaal is in een dichtbevolkt land als Nederland;
verzoekt de regering, in de huidige kandidatenvergelijking het geluidsniveau van de kandidaat als zwaarwegend criterium op te nemen

Motie 3 ingediend door Van Velzen (SP) en Brinkman (PVV)
Deze motie werd ingediend met als motivatie van de kant van Van Velzen:
Ik heb geconstateerd dat in de meters dossier die ik inmiddels over het JSF-debat heb, herhaaldelijk is gesteld dat deelname aan de ontwikkeling van de JSF de facto koop inhoudt. De verschillende bewindspersonen van allerlei verschillende politieke kleur hebben dat ook altijd herbevestigd. In eerste termijn heb ik al gezegd dat wij moeten ophouden met die maskerade. Er komt een kandidatenvergelijking in december. Als wij op basis daarvan een besluit nemen over het aanschaffen van testtoestellen, betekent dit dat dit hetzelfde is als het nemen van een besluit over het aanschaffen van het uiteindelijke toestel. Daarom dien ik de volgende motie in.” Waarna de tekst van de motie luidt als volgt:
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering, geen besluit te nemen om JSF testtoestellen aan te schaffen alvorens een besluit over de vervanging van de F 16 is genomen

Motie 4 ingediend door Pechtold (D66):
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat een kwalitatieve en zo compleet mogelijke vergelijking van
gevechtsvliegtuigen van belang is voor het proces om de F-16 te vervangen;
verzoekt de regering betreffende kandidaat-producenten 4 maanden extra de tijd te geven voor een simulatie en om de vragen te beantwoorden.
.”

Motie 5 ingediend door Pechtold (D66):
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat naar aanleiding van de kandidatenvergelijking er mede een kwalitatieve afweging wordt gemaakt; overwegende het belang van een milieunorm als “geluid” voor een dichtbevolkt land als Nederland; spreekt uit als haar mening dat het geluidsaspect thuishoort in een kwalitatieve vergelijking van kandidaten voor de vervanging van de F-16
.”

Motie 6 ingediend door Voordewind (ChristenUnie) en Eijsink (PvdA):
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de testfase wordt verschoven van november 2012 naar februari 2013, wat een verschuiving betekent van vier maanden;
constaterende dat de tijd tussen het toesturen van de kandidaat-vergelijking naar de Kamer en het besluit tot aankoop van de testvliegtuigen (1 februari 2009) te kort is voor de Tweede Kamer om tot een afgewogen oordeel te komen;
van mening dat de Saab Gripen meer tijd nodig heeft ter voorbereiding van de businesscase en de simulatie;
verzoekt de regering het besluit tot de aankoop van de testvliegtuigen met drie maanden uit te stellen
.”

Motie 7 ingediend door Brinkman (PVV):
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de regering meerdere keren heeft aangegeven dat de F-16 na 2010 aan vervanging toe is;
constaterende dat de gemiddelde vlieguren van de F-16 in 2007 3500 uur bedroegen en de F-16 derhalve pas na 2020 aan vervanging toe is;
verzoekt de regering, in handelen en communicatie geduld uit te oefenen en niet eerder tot beslissing over de aanschaf van een opvolger van de F-16 over te gaan dan dat er een goede kandidaat beschikbaar is, waarbij complete helderheid over kwalificaties en kosten van deze opvolger aanwezig is.

De staatssecretaris ontraadt alle ingediende moties.

Met betrekking tot de motie over het geluid geeft de staatsecretaris aan deze niet meer op te nemen in de huidige kandidatenvergelijking om reden dat de questionaires reeds ingeleverd zijn. Er kan nog wel navraag gedaan worden bij Saab over de geluidsproductie van de Gripen NG.

De motie over het uitstellen van de beslissing over de aanschaf van testtoestellen met 3 maanden wordt aangehouden door Voordewind. De staatsecretaris geeft aan dat de beslissing over de testtoestellen dan 1 februari 2010 wordt genomen en aanvang van de IOT&E-fase voor Nederland wordt dan ook 1 jaar later, in 2012. De Vries geeft aan dit een onverantwoorde beslissing te vinden. Uiteindelijk belooft de staatssecretaris nogmaals navraag te doen bij Lockheed Martin, of 1 februari 2009 echt een harde datum is, en de kamer hierover per brief te informeren.

Uiteindelijke stemming over de moties vindt dinsdag 4 november a.s. plaats. JSFnieuws houdt u op de hoogte.

JSFNIEUWS081031-NB/nb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.