Feb 11 2009

Werkbezoek Kamercommissie Defensie Leeuwarden inzake JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 8:32 onder Aanschaf JSF

Leeuwarden – Op maandag 9 februari heeft de Kamercommissie van Defensie een werkbezoek gebracht in Marssum. Ze gingen hiermee in op een uitnodiging van de provincie Friesland, de gemeenten Leeuwarden, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel. Tietjerksteradiel en 28 dorpen/wijken in de omgeving van de vliegbasis Leeuwarden.

Per brief van 12 december hebben lokale Friese overheden hun grote ongerustheid geuit over het hoge geluidniveau van de JSF, zoals uit onderzoeken uit de USA was gebleken. Vervolgens is op maandag 19 januari Staatssecretaris De Vries op bezoek geweest en nu, twee weken later een delegatie van acht Tweede Kamerleden. Ze werden ontvangen door gedeputeerde Adema en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de genoemde gemeenten. Vanuit de bevolking waren Gerard Veldman uit Cornjum en Geert Verf uit Marssum aanwezig (beiden lid van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Leeuwarden, ex. Artikel 28 van de Luchtvaartwet). Vanuit de regio Volkel waren vier afgevaardigden aanwezig.

Welke ruimte binnen geluidscontouren?

De Kamerleden werden ontvangen in het dorpshuis Nij Franjum in Marssum. Na een welkomstwoord door de burgemeester van Menaldumadeel mevrouw Gerrie van Delft gaven de heren Veldman en Verf een presentatie over de huidige situatie rondom de vliegbasis Leeuwarden. Ze gingen eveneens in op de achtergronden van hun ongerustheid. Ze rekenden de Kamerleden voor dat de geluidshinder van de JSF volgens Amerikaans onderzoek (BRAC commissie 2005-2008) gemiddeld 21 Dba hoger zal zijn bij de starts en landingen.
Uit de wetenschappelijke rapporten van Ir. FWJ van Deventer, die ze beschikbaar hadden, blijkt dat de Decibel de meest bepalende factor is in de berekening van de geluidscontour. Voor elke Decibel stijging is het nodig om 14,2 % minder te gaan vliegen om zodoende binnen de geldende geluidscontour te kunnen blijven. Uit de grafiek van het rapport “uitruil van decibel etc….” blijkt dat bij een stijging van 21 decibel nog maar 4% gevlogen kan worden. Uitgaande van 15.200 vliegbewegingen per jaar blijven er dan nog slechts 608 vliegbewegingen over, althans volgens de schattingen van de heren Verf en Veldman.
Tijdens de presentatie op 19 januari (bezoek Staatssecretaris de Vries aan Marssum) werd van Defensiezijde gemeld dat het aantal starts op de Leeuwarder basis op jaarbasis veel lager lag, namelijk 4200. Bij een toename van 21 decibel blijft hier nog 168 starts van over om binnen de geluidscontour te blijven.

Laatste jaren weinig gevlogen: geen goede referentie

De Staatssecretaris had in december aangegeven dat Defensie met een reeks maatregelen zou komen om alsnog binnen de geluidscontour te kunnen blijven vliegen met de JSF. Deze opties werden door Veldman/Verf nader belicht. Ze lieten de Kamerleden weten dat dit geen oplossing biedt om alsnog binnen de geluidscontour te kunnen blijven en lieten dit ook in hun presentatie zien.
Tijdens het bezoek van de Staatssecretaris had Luitenant Kolonel Faber, hoofd sectie geluidshinder van de Luchtmacht, voorgerekend dat op basis van de geluidscontouren vanaf 2003, gebleken was dat er nog 52% ruimte in de geluidscontouren zat rondom de Leeuwarder basis.
De heren Veldman en Verf van de Leeuwarder COVM gaven aan dat deze cijfers niet betrouwbaar waren omdat alleen 2003 een regulier vliegjaar is geweest en dat de jaren daarna relatief weinig gevlogen is op de basis.
Dit vanwege langdurig onderhoud/vernieuwing van de startbaan, het aanbrengen van landingssystemen en de vele langdurige uitzendingen naar het buitenland (o.a. Kosovo en Afganistan). De COVM denkt dat “zelfs als deze 52% erbij opgeteld zouden worden, dan nog kunnen er met de JSF slechts 255 starts gemaakt worden per jaar. Dit is dan zonder de zogenaamde nachtstraffactor. Deze geldt als er ’s avonds gevlogen gaat worden. Dan blijven er nog geen 100 starts per jaar over. Te weinig om JSF’s voor aan te schaffen.”.

COVM: F-16 vervanging door toestel met zelfde geluid

De COVM leden Verf en Veldman vroegen de Kamerleden om het besluit uit te stellen en eerst de geluidshinder en andere milieueffecten (zoals uitstoot fijnstof) en de effecten daarvan te onderzoeken. Eveneens vroegen ze de Kamerleden naar alternatieven te kijken. Ze verwijzen hiermee naar de Friese brief van 12 december, waarin is gesteld dat de F-16 vervangen dient te worden door een vliegtuig die niet meer geluidshinder maakt dan de huidige F-16. Volgens hen zouden de Kamerleden hier bij hun fabrieksbezoeken later deze maand het geluidsprobleem duidelijk aan de orde moeten stellen. Desgevraagd meldt de heer Verf: “We hebben niets tegen de basis op zich, integendeel, de basis is een belangrijke economische factor. Maar als er gekozen kan worden voor een toestel dat minder lawaai maakt dan de JSF, dan heeft dat onze voorkeur in het belang van de bevolking”.

Opheldering gevraagd over BRAC cijfers Eglin AFB, USA

De COVM leden maakten tevens bekend dat ze Staatssecretaris De Vries een brief hebben gestuurd met de vraag wat de feitelijke redenen zijn van Defensie om de resultaten van de geluidsmeting van het BRAC rapport te wantrouwen. Afhankelijk van de beantwoording overwegen ze de BRAC commissie om commentaar te vragen. Hiermee willen ze anticiperen op het verklaren van mogelijke verschillen in de geluidsmetingen.
Zoals bekend komen in februari vanuit Amerika de Lockheed cijfers van het geluidsniveau naar Nederland. Deze zullen daarop door het NLR geanalyseerd worden. Aanvankelijk zou dit een aantal maanden duren, maar de Staatssecretaris heeft de Kamerleden eerder toegezegd (18-12-’08) dat de NLR bevindingen voor het besluit over de aanschaf van de testtoestellen zullen komen.

Weerwoord KLu

Luitenant Kolonel Faber gaf in een presentatie aan dat er nog 52% geluidsruimte over is en dat dit voldoende is om 85% van de oefenbehoefte van de JSF in te voorzien. De andere 15% dient in het buitenland gevlogen te worden. Volgens de basiscommandant den Drijver komt dat overeen met de huidige situatie.
Luitenant Faber van Defensie verklaarde nog dat het verschil in definitie van decibel in Amerika en Nederland verschilt. In Amerika wordt uitgegaan van de SEL, terwijl in Nederland van de LaMax uitgegaan wordt. Veldman en Verf gaven hierop aan dat in de nieuwe Europese geluidsmaat Lden ook gebruik gemaakt wordt van de SEL en dat ook het NLR in mei 2008 gesteld heeft dat deze gebruikt dient te worden (bron: NLR-TP-2008-087 Bergmans). In de SEL is ook de aanzwelling en afname van het geluid verdisconteerd. Het piekniveau wordt dan gedurende 1 seconde berekend.
Basiscommandant A. den Drijver gaf nog aan dat de geluidshinder verminderd kan worden door niet op vol vermogen te starten. Veldman en Verf gaven aan graag mee te willen denken naar oplossingen en “win-win”situaties, maar dat het allerminst zeker was of die hieruit zou komen. Op 55% motorvermogen maakt de JSF ca. 27 decibel meer geluidshinder dan de F-16 tijdens een overvlucht.

Veel vragen van Kamerleden

Na de presentaties werd een rondwandeling gehouden door het zwaarst belaste gebied.
Elke Kamerlid kon zich door twee bewoners laten informeren.
Daarna volgde een geluidsproef (simulatie). Een startende F-16 rond de 103 Dba werd ter ore gebracht. Daarna volgde een JSF met 121 dba (tijdens start op 300 m. hoogte) en 127 dba (tijdens start op 150 m. hoogte) full gas zonder Afterburner.
Daarna volgde een vragen half uurtje. Defensie kreeg vele vragen gesteld, maar moesten vele antwoorden schuldig blijven in afwachting van de nieuwe informatie van Lockheed en NLR.
Gevraagd werd aan Verf en Veldman of ze de bewering konden hardmaken dat de geluidshinderparagraaf uit de kandidaat-vergelijkingen is verdwenen. Ze verwezen hierbij naar de website op de NRC. Journalist Steven Derix heeft beslag weten te leggen op beide offerteaanvragen. Eén uit de periode 1999-2001 en de andere van zomer 2008. Uit vergelijking bleek dat de geluidshinderparagraaf hier niet meer in zat.

Kamerleden: concrete metingen op locatie gewenst

De aanwezige Kamerleden spraken zich in meerderheid uit voor het hierheen halen van een JSF. Ze vinden dat er van elk type kandidaat-opvolger (JSF, F-16 Block 60, Gripen NG) één naar Volkel en Leeuwarden moet komen om concreet metingen te doen. Ze menen dat een praktische meting op locatie een meerwaarde heeft ten opzichte van simulaties door Defensie of NLR. Basiscommandant Den Drijver gaf aan dat het hierheen halen van een JSF niet mogelijk zal zijn, omdat ze nog in de testfase zitten. Hij vroeg de Kamerleden nog even de NLR resultaten af te wachten.
De Kamerleden drongen er op aan om zo spoedig mogelijk gegevens te krijgen die wel met elkaar vergelijkbaar zijn. Ook werd gesteld dat er meer informatie en duidelijkheid moet komen voordat een afgewogen keuze gemaakt kan worden. De meerderheid gaf aan geluid wel degelijk een zwaar selectiecriterium te vinden.

JSFNIEUWS090210-NV.JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.