Mrt 20 2009

Volkel stuurt brief aan Kamer over geluid

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 10:18 onder Aanschaf JSF

Den Haag – Nadat eerder de bewoners rond Leeuwarden in actie kwamen om hun zorgen over het geluidsniveau te uiten, is nu vanuit de gemeente Uden een brief gestuurd aan de vaste commissie voor defensie van de Tweede Kamer om de zorgen over het geluidsniveau onder de aandacht te brengen. De Kamer heeft overigens gevraagd om een volledig geluidsonderzoek en neemt geen genoegen met het beperkte NLR rapport van 16 maart 2009.

De brief van de Gemeente Uden aan de Tweede Kamer spreekt tamelijk voor zich en luidt als volgt (we laten hieronder de integrale tekst volgen):

Geachte commissieleden,

Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor uw bezoek aan Volkel op maandag jongstleden. Tijdens dit bezoek heeft u ondervonden dat de inwoners constructief staan ten opzichte van de aanwezigheid van Vliegbasis Volkel. Hun geduld dreigt echter op te raken en de frustratie groeit. Wij hebben de hoop en verwachting dat u, waar u kunt, gaat bijdragen aan de voortgang van de noodzakelijke procedures en uw ondersteuning geeft om te komen tot duidelijkheid over de mogelijkheden om de leefbaarheid in de kern Volkel te verbeteren.

Afgelopen maandag werd voor ons, tegelijk met uw werkbezoek, ook het NLR-rapport “Beoordeling geluidsgegevens kandidaattoestellen VF-16” bekend. De bevindingen die in het rapport worden gesteld van de vergelijking van geluidsbelasting door de F16, de JSF en de SAAB zijn zeer algemeen van aard en niet specifiek genoeg voor de situatie in Volkel. Juist de geluidsbelasting van de omgeving van Vliegbasis Volkel is voor ons het allerbelangrijkste en die wordt niet duidelijk met dit rapport. Wij willen niet dat het woon- en leefgenot verder wordt aangetast door extra geluid.

Volgens het NLR-rapport is slechts één specifieke passage van vliegtuigen vergeleken, zonder start- en landingsvluchten en slechts op grond van het maximale geluidsniveau. In Nederland wordt de geluidsbelasting door jachtvliegtuigen echter vooral bepaald door startende en landende vliegtuigen: aantallen vluchten, tijdstip van de vluchten en het maximale geluidsniveau tijdens de vlucht op een bepaald waarneempunt.

Het NLR is momenteel bezig met verwerking en analyse van aanvullende JSF-informatie om deze te representeren door een 35 Ke-contour voor Vliegbasis Volkel en Vliegbasis Leeuwarden. Naar onze mening is uitstel van besluitvorming over de F16-opvolger gerechtvaardigd tot deze representatie beschikbaar is. Het rapport geeft nu dus geen duidelijkheid over de geluidsbelasting in Volkel en omgeving en mogelijke consequenties voor de geluidscontouren. Wij vinden dat eerst duidelijk moet zijn wat de opvolger van de F16 betekent voor het woon- en leefklimaat van de inwoners van het dorp én de regio. Zonder deze informatie kan de Tweede Kamer geen goed besluit nemen.

Overigens is de beleving van geluidhinder de laatste jaren niet representatief voor de situatie waarbij de geluidsruimte van Vliegbasis Volkel geheel zou worden “volgevlogen”. Door diverse oorzaken zijn vliegbewegingen de laatste jaren elders uitgevoerd en is er relatief weinig gevlogen vanaf Vliegbasis Volkel. De luchtmacht kan in principe gebruik maken van het totaal aan geluidsruimte, wat meer vliegbewegingen betekent en dus meer geluidsbelasting van de omgeving. Ook dat betekent een toename van hinder. Belangrijk is dat ook de geluidscontouren uit de nieuwe MER als maximaal worden beschouwd. Nieuwe beperkingen zijn onaanvaardbaar.

Leefbaarheid op het spel.
Uit onderzoek blijkt dat Volkel in snel tempo vergrijst. Jongeren die graag in Volkel willen blijven wonen zien zich genoodzaakt elders een woning te zoeken. Voor ouderen die kleiner zouden willen wonen zijn geen geschikte woningen in Volkel beschikbaar. Door de vliegroutes beperkt te verleggen zou er op Niemeskant ruimte komen voor nieuwbouw. Daarnaast zou een versoepeling van de regels het mogelijk maken om in het centrum senioren- en zorgwoningen te realiseren. Beide mogelijkheden hebben een groot positief effect op de verlichting van de woningnood en verhogen de leefbaarheid in Volkel.

Verder is voor de leefbaarheid een snelle vaststelling van de Milieu Effect Rapportage (MER) cruciaal. Dit mag niet verder stagneren door de keuze van de F16-opvolger. Uit de MER blijkt dat de Niemeskantvariant de voorkeursvariant is. Deze milieuvriendelijkste variant biedt het dorp sinds 1986 eindelijk weer zicht op woningbouw. Volkel wil dus wél extra woningen maar géén extra geluid!

Samenvattend verzoeken wij u:
1. pas een besluit te nemen over de F16-opvolger als er duidelijkheid is over de geluidsconsequenties van het te kiezen toestel voor de directe omgeving van Vliegbasis Volkel. Uitgangspunt hierbij is geen extra geluidbelasting;
2. de voortgang van de MER en het Luchthavenbesluit Volkel te bespoedigen. Opnieuw vertraging in de MER-procedure is onacceptabel en zal negatieve gevolgen hebben voor het draagvlak voor de vliegbasis bij de Volkelse gemeenschap en daarbuiten;
3. inhoudelijk de Niemeskantvariant van de MER te steunen. Deze is immers de meest milieuvriendelijke en tevens voorkeursvariant met de minste geluidgehinderden en de minste woningen binnen de geluidszone.

Tot slot rekenen wij op uw inzet voor de leefbaarheid van Volkel: wél extra woningen maar géén extra geluid!

Hoogachtend, (René Peerenboom/ Wethouder woningbouw en milieu)

Kamer wil volwaardig onderzoeksrapport geluid

Nadat Staatssecretaris De Vries maandag een rapport van het NLR over het geluid naar de Kamer stuurde, was de reactie breed afwijzend vanwege de beperktheid van het rapport. Dit komt volgens De Vries door gebrek aan medewerking van de fabrikanten. De vaste Kamercommissie voor Defensie legt zich daar niet bij neer. In een brief vraagt de commissie nu om zo spoedig mogelijk een volwaardig rapport naar de Kamer te zenden. De Kamer wil tevens weten hoe het onderzoek en de metingen zijn bekostigd.

JSFNIEUWS090320-JG/jg

One Response to “Volkel stuurt brief aan Kamer over geluid”

  1. PeterBezemeron 20 Mrt 2009 at 10:51

    “wél extra woningen maar géén extra geluid!”
    ze gaan toch zeker geen woningen vlak naast een vliegveld bouwen?

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.