Apr 04 2011

Hoorzitting Kamer 30 maart: Geluid JSF blijft onduidelijk

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 1:52 onder Aanschaf JSF

Leeuwarden - Hoeveel geluid de JSF nu precies produceert zal nog lange tijd onduidelijk blijven. Dat was de conclusie die getrokken kon worden na afloop van de ronde tafelgesprekken voor de Tweede Kamer, die gehouden werden op woensdag 30 maart.

Diverse geluidsdeskundigen werden aan de tand gevoeld. Aanleiding was het second opinion rapport van het RIVM dat in december 2010 uitgekomen was. De conclusie van dit rapport was dat de JSF redelijkerwijs te stationeren is op vliegbasis Leeuwarden, maar dat er nog wel twijfels zijn over de precieze geluidsbelasting. In JSFnieuws van 22 december 2010 stond hier al meer over geschreven.

Het programma was in de volgende sessies ingedeeld:
1. Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR)
De heren Van Veen en Van Sijll
2. Overheid
De heren Nijhoff en Welkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dhr. Van Luijk van het RIVM/Geluidmeetnet rondom Schiphol.
3. Geluidexperts
Dhr. Hooiring van de Geluidmeet adviesdienst Leeuwarden
Dhr. Muchall van Geluidconsult B.V.
Dhr. Van ’t Hof van het TNO.
4. Omwonenden en Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne
Dhr. Adema van COVM Leeuwarden, gedeputeerde Provincie Friesland
Dhr. Verf omwonende en lid van COVM Leeuwarden.

Enkele reacties van deskundigen

Dhr. Van Veen van het NLR ondersteunde de aanbeveling van het RIVM om een permanent geluidsmeetnet om de vliegbasis aan te leggen na stationering van de JSF. Hiermee kan goed bewaakt worden dat de JSF binnen de geluidscontouren blijft.
Dhr. Van Sijll van het NLR pleitte voor een goed onderzoek over de geluidsbeleving van het vliegtuiglawaai “waar ook ter wereld”. Anders blijven geluidsmetingen alleen maar een bepaalde abstractie van de werkelijkheid geven.
Dhr. Welkers benadrukte nog eens dat er aan de geluidsmetingen van de JSF bepaalde onzekerheden blijven zitten. In welke mate blijft heel lastig aan te geven. Dit werd ook ondersteund door dhr. Van ’t Hof van het TNO die het corrigeren van de Amerikaanse meteogegevens naar de Nederlandse weersomstandigheden uitermate lastig noemde. Het interpreteren van de geluidsmetingen wordt nog eens extra moeilijk omdat we niet beschikken over veel spectrale motorgegevens. Deze zijn geheim. De praktijk zal straks moeten uitwijzen hoeveel geluid er precies is in de Nederlandse situatie. Het omrekenen naar de Nederlandse situatie is dermate ingewikkeld, dat is niet zomaar te zeggen. Ik heb wel vertrouwen in het RIVM rapport dat ik vluchtig ingekeken heb, maar er zijn wel een heleboel onzekerheden, aldus Van ’t Hof.

Onrust na openhartige verklaring dhr. Muchall

De meest duidelijke en onderbouwde verklaring werd afgelegd door geluidsexpert R.C. Muchall van Geluidconsult B.V. Hij vond de rapporten van het RIVM en ook die van het NLR buitengewoon coulant in haar conclusies, erg mild in de uitspraken en een veel te positief beeld scheppen van de werkelijkheid. (De door Muchall gebruikte argumenten beschrijven we volgende week in een uitgebreid artikel in JSFnieuws, waar we meer ingaan op de technische kant van de zaak).
De openhartige verklaring van Muchall zorgde voor enige opschudding in de zaal. Het NLR en het RIVM werden door de voorzitter van de Kamercommissie ter Beek in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Ze waren het uiteraard niet eens met de kritieken van Muchall.

Geluid met lage frequentie

Dhr. Hooiring van de Geluidmeet adviesdienst Leeuwarden wees erop dat de JSF laag frequent geluid heeft. Dat klinkt veel verder door. Hij pleitte voor meer aandacht hiervoor. Ook adviseerde hij de zonering op basis van het grondgebonden geluid tegelijkertijd op te pakken met die van de Luchtvaart. Hiermee wordt voorkomen dat de Kamer later voor onverwachte verrassingen kan komen te staan. Voorts wees hij via de geluidszoneringskaart er nog op dat de geluidscontouren van de JSF op een aantal punten tegen de maximale grens zit. Bij een kleine vermeerdering van één van de factoren zal de geluidszone overschreden kunnen gaan worden.

Tussentijdse reacties van Kamerleden

VVD Kamerlid ten Broeke vond dat er op vliegbasis Leeuwarden nog maar eens aanvullende metingen gedaan moesten worden. CDA Kamerlid Knops merkte op dat het er niet eenvoudiger op was geworden. PvdA Kamerlid Eijsink vond de geluidcijfers gedateerd, omdat het een meting is geweest aan een prototype dat nog volop in ontwikkeling is. Ze wees eerder ook op het gewicht dat nog met meer dan 8% zal stijgen. Dit bleek uit een rapport voor het Amerikaanse Congres uit maart 2010. Het NLR heeft hier in maart 2009 dus geen rekening mee kunnen houden. De vertegenwoordigers van het NLR en het RIVM zeiden dat dit niet relevant was voor de geluidsemissie van de motor. Die zou gelijk blijven.

Friese reacties

De Friese gedeputeerde Adema, tevens voorzitter van de COVM, beklemtoonde het belang van de vliegbasis voor de friese werkgelegenheid. Naast een constructief kritische houding vanuit de omgeving is er een goed evenwicht tussen regio en vliegbasis. Daar zal de JSF later vast ook inpassen. Het RIVM rapport had dat voldoende uitgewezen. Hij wees er verder op dat tot spijt COVM Volkel niet meegedaan had aan het second opinion onderzoek, maar dat de situatie daar nagenoeg hetzelfde zal zijn als voor de Leeuwarder basis.
Dhr. G. Verf, die namens omwonenden sprak, liet geluidsopnames horen van een landende F-15, JSF en F-16. De opnames zijn onder exact dezelfde omstandigheden gemaakt en daarom onderling heel goed vergelijkbaar. Het geluid van de JSF was veruit de luidste. De geluidopnames waren nog nooit eerder aan de Kamerleden ten gehore gebracht. (Via het WAV bestand kunt u de verschillen zelf horen. Landing 1,2 en 3 zijn van de F-15, landing 4 en 5 van de (lege) JSF en landing 6 van de F-16 met een zwaardere motor -PW 229- dan de Nederlandse versie. Deze is ca 10 dBa luider dan de F-16 die op Leeuwarden vliegt. Zie ook bijgaand geluidsprofiel voor het verschil in geluidsenergie tussen de F-15 en de JSF). Hij benadrukte het verschil in theorie en praktijk door te wijzen op het rapport van het NLR van maart ’09 waarin staat dat er amper verschil is te horen tussen de toestellen. De vertegenwoordigers van het NLR merkten hoorbaar en enigszins verongelijkt op dat zij nog steeds niet beschikken over het JSF geluid t.b.v. een simulator en dat het nu hier al wel ten gehore gebracht wordt. Dhr. Verf wees er verder op dat door de lagere frequentie veel woningen opnieuw geïsoleerd moeten worden tegen het JSF-geluid. Het is nu gebaseerd op het lichtere en hogere geluid van de F-16. De meest zware isolatiemethoden zijn toegepast en hebben de vereiste geluidsdemping vaak niet kunnen halen. Hij wees verder op de gevolgen van de zwaarder wordende motor van de JSF. Hoewel de motor hierdoor niet meer geluid zal maken, zal het voor de bewoners wel degelijk meer hinder geven. Een zwaarder vliegtuig zal namelijk lager vliegen of een hogere powersetting gebruiken. Beide keren geeft dit meer geluid voor de bewoners. Ook zal dit invloed hebben op de geluidscontouren. De gewichtstoename vond hij een nieuw argument en daarmee zouden de NLR berekeningen al weer achterhaald zijn. Hoewel hij blij was met één van de conclusies van het RIVM rapport dat de 124 decibel uit de eerste Amerikaanse geluidsmeting veel lager zou moeten liggen, wees hij op het belang van nieuwe (aanvullende) geluidsmetingen onder vergelijkbare Nederlandse omstandigheden, waardoor de dubieuze meteocorrectie ook direct gecorrigeerd kan worden.

Conclusie Hoorzitting JSF Geluid 30 maart 2011

De Kamerleden mogen zich wederom bezinnen op het geluid. Voor bijna iedereen was duidelijk geworden dat de onzekerheid alleen maar toegenomen was en dat het JSF geluid om vervolgonderzoek vraagt.

Auteur: Jan Glas Leeuwarden

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.