Apr 09 2011

Hillen: budget voor JSF naar €4,5 miljard; aantal blijft 85

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 13:04 onder Aanschaf JSF

Rond 2000 had Defensie berekend dat er (omgerekend) € 4,5 miljard nodig was voor de aanschaf van 85 JSF’s kopen. Een paar jaar later werd het budget voorlopig verhoogd naar € 5,5 miljard. In 2009 werd het budget verhoogd naar € 6,1 miljard. Eind 2010 werd - tot sommiger ontsteltenis - duidelijk dat er € 7,6 miljard nodig zou zijn voor 85 JSF toestellen.
Bij al deze getallen was er één constante, het planningsaantal van 85. Welke politicus hier ook zijn scepsis over liet blijken, Defensie was onvermurwbaar: “we blijven uitgaan van het planningsaantal van 85″.

Nu komt de Beleidsbrief van minister Hillen van 8 april 2011. En val je bijna van je stoel van verbazing. Het aantal F-16’s wordt verder gereduceerd van 87 naar 68. En het investeringsbedrag voor de Vervanging van de F-16 wordt teruggebracht van € 7,6 miljard naar € 4,5 miljard; maar het planningsaantal blijft staan op 85.

Voor het geval u dit volstrekt ongeloofwaardige beleidsvoornemen afdoet als een verzinsel van JSFNieuws, volgt hier de letterlijke tekst uit de Beleidsbrief van minister Hillen van 8 april 2011:

Vermindering jachtvliegtuigen

Het aantal F-16 gevechtsvliegtuigen wordt verminderd van 87 tot 68. Ook het aantal jachtvliegers wordt 68. De overtollige negentien toestellen worden afgestoten en gerelateerde projecten zullen proportioneel worden ingekrompen. Er resteren tien toestellen voor opleiding en training in de Verenigde Staten en 58 operationele toestellen die bij vier squadrons worden ondergebracht. Leeuwarden en Volkel blijven in gebruik als jachtvliegbases. Langer doorvliegen met de F-16 zal gepaard gaan met een stijgende onderhoudswerklast. Door de grotere behoefte aan reparaties zal de beschikbaarheid voor oefeningen en operationele inzet afnemen en zullen de exploitatiekosten toenemen. De kosten van het langer doorvliegen met 68 F-16’s worden geschat op € 300 miljoen.

De vermindering van het aantal jachtvliegtuigen betekent dat Nederland minder mogelijkheden heeft om luchtsteun te leveren aan eigen eenheden en die van bondgenoten in operaties. In operationeel opzicht zal de F-16 allengs minder voldoen aan de eisen van de tijd. Twee F-16 gevechtsvliegtuigen blijven 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat voor de Quick Reaction Alert in het kader van de nationale veiligheid.

In overeenstemming met het regeerakkoord blijft in deze kabinetsperiode de besluitvorming over de vervanging van het F-16 jachtvliegtuig beperkt tot de aanschaf van twee JSF-testtoestellen met het oog op de deelneming aan het operationele test- en evaluatieprogramma in de Verenigde Staten. Gelijktijdig met deze beleidsbrief is de Tweede Kamer de brief toegegaan over de aanschaf van het tweede testtoestel.

Er zullen geen verplichtingen voor andere toestellen worden aangegaan. Gezien de bestelsystematiek die de Amerikaanse overheid hanteert, heeft dit tot gevolg dat de beoogde opvolger van de F-16 niet voor 2019 bij de luchtstrijdkrachten zal instromen. Met het oog op de financiële staat van Defensie en in afwachting van een vervangingsbesluit in een volgende kabinetsperiode, mogelijk in relatie tot de dan beschikbare onbemande systemen, wordt in het investeringsoverzicht € 4,5 miljard gereserveerd voor de vervanging van de F-16. De betrokkenheid van overheid en bedrijfsleven bij de ontwikkeling en de productie van de JSF blijft ongewijzigd en hetzelfde geldt voor het Nederlandse planningsaantal.

Samengevat

- Reductie van aantal F-16’s van 87 tot 68
- Uitstel vervanging van F-16’s naar 2019
- Constructie/bouw werkzaamheden op Leeuwarden en Volkel met vier jaar uitgesteld
- Investeringsreservering Vervanging F-16 gereduceerd tot € 4,5 miljard
- Maar planningsaantal blijft op 85 toestellen staan

Als we bedenken dat de € 4,5 miljard inclusief BTW is, dan blijft er netto circa € 3,8 miljard over; hiervan wordt een deel besteed (cq. deels verspild) aan twee testtoestellen, zodat netto circa € 3,6 miljard resteert. Op basis van actuele en realistische begrotingscijfers van het Pentagon voor de F-35A van de US Air Force moet dan vastgesteld worden, dat indien de JSF niet verder in prijs stijgt er hooguit 40 JSF’s gekocht kunnen worden.

Het besparingspotentieel om 19 F-16’s vroegtijdig buiten gebruik te stellen is € 41 miljoen per jaar; dit staat in schril contrast met de (all-in) circa € 300 miljoen die besteedt wordt aan twee JSF testtoestellen en bijbehorende IOT&E fase. Dit bedrag komt overeen met 7 jaar doorvliegen met deze 19 F-16’s en overeenkomstig behoudt van werkgelegenheid bij de betreffende squadrons.

Nooit eerder in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht stond de instandhouding van een geloofwaardig luchtwapen zo onder druk. Het meest tragische is, dat de vernietiging van onze Koninklijke Luchtmacht gestalte krijgt met steun van VVD, CDA en SGP. Partijen die - in theorie in hun partijprogramma’s - zeggen pro-defensie te zijn. Dit blijken volstrekt loze woorden te zijn.

One Response to “Hillen: budget voor JSF naar €4,5 miljard; aantal blijft 85”

  1. Hendrikson 09 Apr 2011 at 16:36

    Hillen is seniel geworden.

    Net zo veel jachtvliegers als er jachtvliegtuigen zijn lijkt me niet de ideale mix.

    Wordt er dan ook een vlieger ontslagen als hij een keer moet springen?

    Defensie wordt momenteel geleid door een nitwit.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.