Mei 30 2012

Uitgelekt plan: krimp naar 42 F-16’s – Leeuwarden dicht

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 7:01 onder Ontwikkeling JSF

STIENS (FRL) – De plannen liggen klaar: de Koninklijke Luchtmacht wordt afgeslankt tot slechts 42 F-16’s en Leeuwarden raakt binnen afzienbare tijd zijn F-16 squadrons kwijt. JSFNieuws onthuld plannen van CDA en VVD die geheim moeten blijven tot na de verkiezingen. Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid niet wilde ontlopen.

De stukken zijn uiteraard “confidentieel” en.slechts in zeer beperkte kring verspreid en bekend. Voor een aantal onderliggende documenten en files geldt dit nog meer. Het publiek maken van de plannen zou echter een kwestie moeten zijn van nauwkeurige “timing”. Het was de bedoeling dat ze op zijn minst tot na de verkiezingen dit strikt vertrouwelijke karakter zouden houden met het oog op de naderende verkiezingen.

Gekozen scenario: naar 42 F-16’s

Na het beschikbaar komen in 2011 uit de V.S. van nieuwe financiële gegevens inzake de JSF omtrent prijs, bijkomende kosten en kosten voor onderhoud, modificaties op termijn, voor gebruik en support was de conclusie intern bij PV F-16 en later zeg maar een ‘niveautje’ hoger: we moeten aan het rekenen.

Er werd opdracht gegeven voor het opstellen van diverse scenario’s met 2 Main Operating Bases (MOB), Volkel en Leeuwarden; met 1 MOB (Volkel of Leeuwarden); of 1 MOB met een reservebasis; allerlei data is hierin betrokken, zoals aantallen, vlieguren, trainingsscenario’s, samenwerkingsvormen, aantallen mensen, instandhouding basis, terugverdieneffecten opheffen basis, geluids- en milieu effecten, enz.

Het uiteindelijke scenario met grootste besparingspotentieel en binnen gegeven financiële parameters meest optimale operationele mogelijkheden:
- Vermindering van het aantal jachtvliegtuigen F¬16 van 68 naar 42
- Uitgaan van 1 vliegbasis, Leeuwarden kan dicht
- Dit moet ingaan tussen 2014 en 2016

Tal van andere scenario’s vallen af. Te weinig besparingspotentieel.

Oorzaak: de komst van de F-35

Opmerkelijk is dat juist de F-35, waarmee de toekomst van onze KLu zou moeten zijn gewaarborgd voor de komende decennia, aangevoerd wordt als belangrijkste reden voor deze enorme reductie:
Berekeningen zijn gemaakt dat vanwege het (in voorjaar 2011 bijgestelde) budget van € 4,5 miljard voor vervanging van de F-16 slechts voldoende is om een aantal van 42 F-35A jachtvliegtuigen aan te schaffen. Om die reden is het beter en het voordeligste hierop nu reeds te anticiperen en het aantal F-16’s zo snel mogelijk te verminderen tot 42. Doordat hiervoor 1 vliegbasis voldoende is, kan 1 vliegbasis worden gesloten.

Een citaat: “De vervanging van de F-16 vormt een groot budgettair risico voor de begroting van Defensie indien gekozen wordt voor de Lockheed F-35A. Dit niet alleen door de stijgende investeringskosten maar ook door de hoge exploitatiekosten.”
Maar wordt duidelijk gesteld: vanwege de reeds gedane investeringen is afzien van de JSF geen optie. Hier zijn dan ook geen werkelijke berekeningen op gedaan.

Stilhouden tot na verkiezingen

Waarom moest dit binnenskamers blijven en is allen, die betrokkenen waren bij het opstellen en kennis nemen van de diverse scenario’s nadrukkelijk op het hart gedrukt: vertrouwelijk. Heel duidelijk. Intern zijn hiervoor twee redenen aangevoerd: allereerst zal de totale afbraak van de Koninklijke Luchtmacht binnen de achterban van de VVD en CDA grote weerstand oproepen, dat zal keihard stemmen kosten. Verder blijkt uit de stukken dat de hoofdoorzaak de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van de F-35 is. Een confrontatie van de mislukking van het F-35 project is voor de VVD en CDA (als politiek verantwoordelijken) in de komende verkiezingsperiode is uiterst ongewenst, te meer omdat men hoe dan ook vast wil blijven houden aan de JSF.
Het is ongewenst dat dit thema op deze wijze een rol gaat spelen bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma’s, in verkiezingsdebatten en (onvermijdelijk) bij coalitiebesprekingen.
Na publicatie, zal de politieke top zal eerst proberen weg te komen met: speculaties, ongegrond, ‘alleen maar een berekening’ of verwijzen ‘besluit valt in volgende kabinetsperiode’. De harde feiten – op papier -wijzen anders uit. En de hoogste politiek betrokkenen in VVD en CDA zijn op de hoogte van de diverse noodzakelijke afwegingen rond de vervanging van de F-16.

Operationele level niet op de hoogte

Zover ons op dit moment duidelijk is uit beschikbare gegevens en contacten, is er nadrukkelijk en doelbewust voor gekozen om de plannen binnen zeg maar “Den Haag” te houden. Koste wat kost schijnt men te willen voorkomen dat voortijdig onrust ontstaat in Leeuwarden. Herhaaldelijk wordt gesuggereerd dat er niets aan de hand is, dat Leeuwarden belangrijk is, er wordt nog speels wat gedaan met bouwplannetjes, veranderingen e.d. Alsof het de komende jaren zal zijn “business as usual”. In Leeuwarden weet – zeker officieel – niemand iets.

Industrie al wel op de hoogte

Er zijn redenen te denken dat enkele “vertrouwde” personen binnen de industrie wel op de hoogte waren, niet direct van alle details, wel in algemenere zin “aanzienlijke reductie ten opzichte van huidige aantal F-16’s”. En een betrokkene weet dan, dus rond de 50 toestellen of minder. Zeker is dat minimaal twee kamerleden in detail op de hoogte waren.
Dit verklaart wellicht de opmerkelijke activiteit van de heer Mat Herben, als woordvoerder van de Nederlandse JSF-toeleveranciers (NIFARP), een maand geleden. Hij drong er bij enkele defensiewoordvoerders uit de Tweede Kamer op zich zo snel mogelijk alvast te committeren aan een kleiner aantal JSF’s. Als geen ander begrijpt de industrie, dat als bekend wordt dat de reductie van het aantal F-16’s veroorzaakt wordt door de onbetaalbaarheid van de F-35, er een serieuze politieke discussie kan ontstaan in de achterban van VVD en CDA. Des te eerder en des te meer vastlegging op de F-35, des te veiliger voor de industrie. Maar de keuze voor een jachtvliegtuig moet geen industrieel project dienen, maar de nationale veiligheid!

Mat Herben’s zorg over zijn ‘Henk en Ingrid’

De heer Herben is bang voor banenverlies binnen de Nederlandse luchtvaartindustrie. Hij vergeet dat dit vooral een gevolg is van uitgestelde Amerikaanse en andere orders en vanwege de hoge prijs en vertragingen. Het is cynisch voor “Henk en Ingrid” op en rond de vliegbasis Leeuwarden, dat Herben kennelijk niet bang is voor onze baan. Er zijn direct en indirect (afhankelijk hoe je het bekijkt) tussen de 1000 en 1500 mensen voor hun werkgelegenheid afhankelijk van onze basis. Zo het er nu naar uitziet verliezen wij tussen 2014 en 2017 keihard onze baan en blijven zonder fatsoenlijk inkomen met een snel in waarde kelderend huis zitten in een huizenmarkt rond Leeuwarden die nu al overspoeld is met een overaanbod aan onverkochte huizen (kijk hier maar om je heen). Cynisch is het dan vooral wanneer Herben (zie Leeuwarder Courant, 10 mei 2012) suggereert dat een gezamenlijk squadron van België, Denemarken en Noorwegen op Leeuwarden kan worden gesitueerd. Terwijl de plannen in de la liggen, die anders uitwijzen. Zo moeten de mensen op de basis zoet en stilgehouden worden. Wat een fictie, verzinsels en manipulaties!

Al sinds 2005 steeds duidelijker…….

Het was al lang duidelijk binnen de defensietop dat het onmogelijk is om binnen het huidige defensiebudget dat gereserveerd is een aantal van 85 JSF F-35A Lightning II toestellen aan te schaffen. Dit was in 2005 al duidelijk, documenten, zwart op wit, tonen dit aan en hier is al eerder over gepubliceerd.
Op 22 augustus 2005 geeft de vertrekkende Amerikaanse ambassadeur (Sobel) in Nederland zijn mening over Nederland en enkele voor de VS belangrijke aspecten van het Nederlandse beleid en hoe daarmee om te gaan. Hij stuurde dit bericht naar de USA:
Their desire to maximize the military’s capabilities and their preference for U.S. equipment, even when alternative European suppliers exist, make the Dutch strong supporters of the Joint Strike Fighter (JSF) program. (…) Dick Berlijn is pushing to lock in an early commitment for 50 planes (out of a total of 85) to prevent JSF from becoming an issue in the 2007 elections.”
Door te kiezen voor een zogeheten batchbenadering van eerst 50 toestellen kon de pijn van een kleiner aantal jachtvliegtuigen binnen de Koninklijke Luchtmacht verlegd worden naar de toekomst. Door de herhaaldelijke prijsstijgingen en vertragingen werd vorig jaar duidelijk dat zelfs een aantal van rond de 60 toestellen onhaalbaar en onbetaalbaar zou zijn. Het echte resultaat is nu dus bekend.

D a n k

Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen is JSFNieuws in staat dit naar buiten te brengen. Sinds 2008 zijn we in staat geweest herhaaldelijk zaken te publiceren op basis van gegevens, uit diverse landen, die om politieke redenen stil gehouden moesten worden. Gelukkig zijn er mensen die het aandurven de achtergehouden en gemanipuleerde waarheid naar buiten te brengen. Vaak na veel twijfelen, maar omdat ze intern niet worden gehoord of genegeerd. We willen er bij politici op aandringen dergelijke mensen, wanneer ze in problemen komen, maximaal te beschermen.

O p r o e p

We roepen mensen binnen de Koninklijke Luchtmacht op alle niveaus op om te reageren richting politiek verantwoordelijken, invloed uit te oefenen op lokale en provinciale afdelingen van politieke organisaties, op verkiezingsprogramma’s:
- De afbraak van de Koninklijke Luchtmacht moet stoppen
- Leeuwarden moet open blijven
- Er moet nagedacht worden over een bij Nederland passend ambitieniveau
- En een daarbij passende jachtvlieg-component van voldoende omvang
- Haalbaar en betaalbaar voor de lange termijn

Koninklijke Luchtmacht het gaat om uw toekomst! Collega’s, BD-ers. Kom nu in actie! Zwijg niet langer!

REACTIE VAN DEFENSIE: in dit bericht commentaar van de Defensiewoordvoerder, maar ook meer feiten.

Opmerking: dit bericht mag vrij op andere websites, of kranten geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. We stellen het op prijs wanneer u als de bron deze website vermeld.

JSFNieuws120530/ “Spirit”

2 Responses to “Uitgelekt plan: krimp naar 42 F-16’s – Leeuwarden dicht”

 1. willemhagemanon 30 Mei 2012 at 13:04

  Schokkend nieuws, maar zeker voor insiders buiten de defensie organisatie niet onverwacht. Ik ben er kapot van en hier mijn initiële reactie.

  De oorspronkelijke keuze van de KLu voor de JSF was destijds ongetwijfeld de beste keuze (ik was er niet bij, zat zeven achtereenvolgende jaren in het buitenland en wist niet eens dat er een keuze werd gemaakt of gemaakt moest worden), maar naarmate het project de afgelopen dertien jaar vorderde of beter gezegd vertraagde vanwege ondermeer allerlei nog steeds niet opgeloste bekend zijnde problemen en ongetwijfeld komende onverwachte nieuwe problemen, de alsmaar oplopende stuksprijs zonder een einde in zicht en Operating and Maintenance kosten, die zoals thans voorzien minimaal twee keer zo duur uitvallen als die van de F-16 had de KLu (lees PV F-16), de defensie organisatie, alsmede de politiek die initiële keuze moeten herzien.

  De her-evaluatie in 2008 was daar een goed moment voor geweest. Maar nee, tegen beter weten in bleef men aan een dood paard trekken en alles en iedereen tot op heden misleiden. Degenen die daaraan hebben bijgedragen zouden daarvoor ter verantwoording moeten worden geroepen, indien het huidige plan bewaarheid wordt. Beroeps gedeformeerd en Amerikaans geörienteerd heeft de KLu zich voornamelijk gefixeerd op de beloofde bijna extreme capaciteiten van de JSF, zonder de financiële haalbaarheid, gelet op de tijdsgeest van 2008 en thans, in ogenschouw te (willen) nemen. Men had enkele jaren geleden het aantrekkelijke aanbod van SAAB eens met oog voor realiteit tegen het licht moeten houden dan wel met Lockheed Martin moeten onderhandelen over de Block 52 Advanced F-16. Maar het is nog erger zo blijkt, men blijft blijkbaar nog steeds wedden op de F-35A. Een voortvarende voortgang van het JSF project is nog steeds ongewis en de recessie, die wel eens mondiaal zou kunnen worden, is nog niet voorbij. Ben benieuwd naar de houdbaarheidsdatum van het huidige planbudget van 4,5 miljard.

  Het huidige Nederlandse planaantal van rond de 40 F-35A kan zo maar eens nog minder worden. Wat kun je daarmee nog bij een dagelijkse gereedstelling van hooguit 30-50%? Enkele kisten voor initiële omscholing en opleiding in de VS en/of Nederland, twee op QRA(I), twee kisten voor testvluchten, een aantal in de hangaar voor standaard periodiek preventief onderhoud dan wel in de hangaar voor allerlei modificaties en updates, zeker de eerste 5- 10 jaren na instroom begin jaren twintig (2022-2025) en 4-6 vliegtuigen voor een soort inzet zoals nu in Afghanistan. Voor continuatie training blijft er dan dagelijks slechts een handjevol over en voor broodnodige oefeningen als DWIC, FWIT, Frisian Flag, Red Flag etc.; niets dus. Een inzet zoals destijds tijdens de Balkan oorlog, die de Klu vanaf Villa Franca meerdere jaren met 8-12 vliegtuigen kon volhouden en die tijdens de Kosovo crisis culmineerde in 24-26 vliegtuigen te Amendola en het recentelijk met 6-8 vliegtuigen optreden boven Lybië kunnen we gevoeglijk vergeten. Kortom veel te weinig F-35A.

  Thans zou 85 SAAB NG of Advanced F-16 mogelijk ook te hoog zijn gegrepen gelet op de huidige financiële crisis, maar voor minder geld zouden het er substantiëel meer dan 42 zijn geworden. De BV Nederland moet het verlies nemen. Van het 800 miljoen aanloopvoorschot voor deelname van de Nederlandse industrie in het JSF project heeft de vorige Minister van Financiën, Maria ten Hoeve, er na een tranen opwekkende klaagzang van de industrie, die ook niet gek is en de bui zag hangen, er toch al 300 miljoen kwijtgescholden. Verder de twee testtoestellen tegen welke prijs dan ook verkopen, naar het nieuwe defensie museum te Soesterberg of als waarschuwing voor nieuwe generaties als poortwachter van een mislukt project gebruiken. De revenuen afkomstig van de Nederlandse industriële participatie in het project verdampen steeds meer naarmate de tijd vordert. Immers het oorspronkelijke planaantal van wereldwijd minimaal 2600 JSF is al verminderd naar thans maximaal 2400 en zal verder afnemen, want hetgeen in Nederland speelt is ook van toepassing in andere landen die de JSF op hun boodschappenlijstje hebben staan dan wel willen zetten; zelfs in de VS.

  Mocht het huidige planvoornemen doorgaan, dan voorspel ik dat de jachtvlieg component van de KLu ter ziele zal gaan. It’s all over and out. Ons A-Team verdampt waarmee onze bijdrage aan de NAVO en ons internationaal aanzien en inbreng daarin, alsmede onze nationale bijdrage aan een betere wereld ernstig wordt geschaad. Het boek Jachtvliegers tijdens de Koude Oorlog zal snel een kostbaar collectors item worden. Met dank aan alle defensieplanners, onze politici en de Nederlandse industrie die alleen maar uit is op eigen gewin, hetgeen in het algemeen hun goed recht is en goed is voor de BV Nederland en dus ons allemaal. Maar in dit kader, zijnde defensie materieel, spelen in het landsbelang en op gebied van nationale en internationale veiligheid zwaarwichtiger factoren dan alleen ’scale of economy’ en banen. Bovendien had de Nederlandse defensie industrie ongetwijfeld een rol kunnen spelen, wellicht een nog een grotere dan nu, in de verdere ontwikkeling en/of productie van de SAAB NG of de Block 52 advanced F-16.

  Hoe dan ook moeten onze grondstrijdkrachten met welke kleur uniform dan ook er rekening mee houden dat zij bij inzet waar ook ter wereld niet altijd, of in het geheel niet langer, kunnen rekenen op eigen luchtsteun en dit was nu juist een politiek uitgangspunt na het debacle van Sebrenica. Dat het toekomstige ambitie niveau van Nederland op geen enkele wijze openbaar bekend is en als het er al is hoogstwaarschijnlijk niet ten grondslag heeft gelegen aan de keuze voor de JSF en de daarvoor benodigde aantallen laat ik hier maar even buiten beschouwing. First entry praat ik al helemaal niet over, want daarvoor is de F-35A slechts beperkt geschikt en dat is blijkbaar ook niet een Nederlands ambitie niveau, want waarom is anders enkele jaren geleden de Tomahawk voor onze Koninklijke Marine afgeblazen?

 2. PeterBezemeron 30 Mei 2012 at 14:56

  niets geleerd van de situatie van vlak voor ww2…
  defensie is een van de kerntaken van de overheid.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.