Archief van de december, 2011

Dec 14 2011

JSF ontwerpfouten: Kamer in 2009 expliciet gewaarschuwd

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Kesteren - Deze week kwam een vernietigend rapport van het Pentagon - US only (bespaar het onze bondgenoten in Europa) - naar buiten over de ernstige ontwerpproblemen van de JSF. Op 6 april 2009 zijn de leden van de Vaste Commissie voor Defensie, aanwezig bij een officieel door de Tweede Kamer georganiseerd Ronde Tafel gesprek inzake de Vervanging F-16, hiervoor indringend door mij gewaarschuwd. Dit nog los van andere waarschuwingen (kosten per vlieguur twee keer zo hoog dan F-16 en dat productie van 4500 JSF’s een volstrekt irreëel denkbeeld zal blijken te zijn; deze waarschuwingen - goed gedocumenteerd - zullen later eveneens juist blijken).

Wil men straks beweren dat deze problemen niet waren voorzien kan dit dus gevoegelijk worden afgedaan als een pertinente leugen. Het was bekend. Er was gewaarschuwd in dit miljarden dossier (wereldwijd gaat het om honderden miljarden dollars).

Hieronder een transcriptie van dit ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer, specifiek waar het gaat om het onderwerp “overlap ontwerp, testen, productie”.

De voorzitter:
U hebt zich vooral verdiept in de opvolging van de F-16. Dat moet ook een reden hebben?

De heer Boeder:
De reden waarom ik mij erin ben gaan verdiepen, is dat ik mij verbaasde over de gang van zaken en de onvolledigheid van informatie. De meest directe aanleiding was het gegeven dat ik vanuit mijn achtergrond systeemontwerper verschrikkelijk verbaasd was over de gigantische overlap tussen het testen en het ontwikkelen van het toestel. Dat was voor mij de aanleiding om in dit onderwerp te duiken.

De heer Boeder:
(………)
Er is vanaf de aanvang van het JSF-project sprake van een volstrekt risicovolle overlap tussen test en productie. Men volgt een risicovolle teststrategie. Hoewel slechts 1% van de testvluchten is voltooid, is de daadwerkelijke productie al begonnen. In elke andere industrie is dit ondenkbaar en in deze mate is dit ook in de luchtvaartindustrie een volstrekt unicum. Nederland komt straks te zitten met vele suboptimale toestellen met hoge upgradingskosten en operationele complicaties voor wat betreft de operationale-gereedstellingspercentages.

(………..)

De heer Boeder:
Ik ga in op de koop van de twee testtoestellen die voor de Initiële Operationele Test- en Evaluatiefase zijn bestemd. Deze fase is aantoonbaar deels niet anders dan een verkapte bijdrage aan de ontwikkelingsfase van de JSF op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. De werkelijke operationele noodzaak ligt voor het eerste gedeelte niet daaraan ten grondslag en uitstel hoeft volstrekt geen probleem op te leveren. Immers, het hele project is drie jaar opgeschoven en ook deze fase is een stuk opgeschoven. Wat mij betreft, moeten wij eerst zekerheid over de totaliteit hebben en dan pas over deelstappen beslissen. Twee jaar uitstel kan meer zekerheid geven over prijs, kwaliteit en levertijd. Alleen op basis van openheid en eenduidige en bindende informatie is een keuze verantwoord mogelijk.

De heer Boekestijn (VVD):
Voorzitter, de heer Boeder heeft zorgen over de overlap tussen testen en ontwikkeling. Dat kan ik mij goed voorstellen. Dit komt toch wel veel vaker voor bij de ontwikkeling van vliegtuigen? Kan hij daarop verder ingaan?

De heer Boeder
Overlap tussen testen en ontwikkeling komt vaker voor, maar nooit in deze mate. Op het moment dat aan de prototypes werd gebouwd, waren de zogeheten technology readiness levels, de niveaus van technische gereedheid of rijpheid, nog volstrekt ontoereikend. Nu wordt daadwerkelijk geproduceerd, terwijl nog maar 1% van de testvlieguren is gemaakt. Dat moet zorgen baren. Dat betekent immers dat wij producten maken die nog niet het totale testprogramma hebben doorstaan. Het is niet nodig om echt alle testen afgerond te hebben voordat tot productie kan worden overgegaan. Dat is waar, maar een basistestprogramma — testen op het airframe, grondtesten, vermoeidheidstesten enzovoort — is nodig. Het is onverantwoord om al te gaan produceren als daarin nog onvoldoende inzicht is.

De voorzitter:
Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Velzen van de SP.

Mevrouw Van Velzen (SP):
Voorzitter. Gaandeweg dat ik naar de heer Boeder aan het luisteren was, vroeg ik mij af waarom ik altijd zo blij ben met de verhalen die hij aanlevert. Los van zijn tomeloze inzet op dit dossier, is dat toch vooral omdat hij nergens verwijst naar vertrouwelijke stukken maar altijd naar openbare bronnen, zodat ik zelf kan nagaan of ik zijn analyse volg en of ik die tot mijn analyse kan maken. Heel erg dank daarvoor. Ik heb zelden de heren van Defensie aanwezig op de tribune zo lang meewarig met hun hoofd zien schudden, zien glimlachen en met elkaar zien fluisteren. Dus volgens mij moeten wij als commissie maar eens een officiële reactie van Defensie vragen op de meest recente analyses van de heer Boeder, om te beginnen met zijn marktanalyse.

De heer Van der Staaij (SGP):
Voorzitter, dan de vraag aan de heer Boeder. Ik kom terug op de kwestie waarover al eerder is gesproken, namelijk dat er nog te veel risico’s kleven aan het JSF-project, omdat er nog maar weinig testvluchten hebben plaatsgevonden. Daar wordt tegen ingebracht dat het nu juist kenmerkend is voor dit nieuwe vliegtuig dat wij veel verder zijn in het gebruik van simulatoren. De digitale expertise is dus veel meer benut. Wat is zijn reactie op de tegenwerping tegen zijn punt dat de klassieke testvluchten eigenlijk veel minder van belang zijn op dit moment dan in het verleden?

De heer Boeder:
De heer Van der Staaij vraagt naar het testen en de teststrategie. Dit jaar heeft met name de Amerikaanse rekenkamer sterk de vinger gelegd bij een risicovolle teststrategie. Inderdaad wordt gezegd: wij hebben veel meer simulatoren. In hele JSF-gebeuren wordt 83% niet meer door vliegtesten geverifieerd. Er is een aantal parameters en indicatoren. Er zijn eisen waaraan men moet voldoen. Slechts 17% wordt door vliegtesten geverifieerd. Het is interessant, te kijken hoe een en ander wordt gedaan in de overige 83%. 19% van al het testwerk wordt alleen gedaan met zogeheten bureautesten. Dat wil zeggen dat enkele mensen kijken of de berekeningen die eraan ten grondslag liggen, realistisch zijn en of de modellen et cetera kloppen. In dit geval is geen sprake van simulatie, maar van doorrekeningen door een derde en bezien hoe realistisch een en ander is.

De heer Boeder:
Als wij een fysiek product hebben — en ik heb voldoende ervaring om dit te kunnen beoordelen — zullen wij altijd in de praktijk beproeving moeten doen. Autofabrikanten gebruiken uitgebreid simulatoren. Stel, iemand koopt bij een fabriek een auto die hij heel graag wil hebben. Deze auto heeft op de testbaan 100 uur gereden, laten wij zeggen 8000 km. Niemand kan zich voorstellen dat de fabriek dan al met de productie begint; dat is ongekend. Ook fabrikanten van auto’s en landbouwwerktuigen gebruiken uitgebreid simulatoren, maar nemen daar toch geen genoegen mee. Ik noem een heel concreet voorbeeld. Op 3 mei 2007, op de negentiende testvlucht, kwam de F-35A naar beneden zeilen met een ernstige storing. Een aantal maanden heeft men deze verborgen proberen te houden. Dit was voor mij de aanleiding om met dit project te starten. Het toestel heeft maanden aan de grond gestaan. Wat moest herontworpen worden? Het elektronische deelsysteem met zogeheten actuatoren. Dat is een revolutionair systeem. Ik heb op Farnborough iemand opgezocht van Moog, de fabrikant. Ik heb hier heel gedetailleerd naar gevraagd, ook naar de manier waarop men dit beproefd had. Omdat het vliegtuig voor het eerst snelle rolls ging doen en sneller achtereenvolgende bewegingen maakte, brak er een draadje, waardoor kortsluiting ontstond. Dat was in het simulatiemodel niet voorzien. Aldus mijn zegsman bij Moog. Testen blijft dus heel hard nodig bij de productie van elk fysiek product.

Een reactie op dit bericht...

Dec 14 2011

JSF ontwerpproblemen al sinds 2008 breed bekend

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Kesteren - Op vrijdag 2 december 2011 werd de heer Wellink, voorheen president DNB gehoord door een parlementaire enquetecommissie. Hij meldt dat de kredietcrisis van 2008 noch door hem, noch door de rest van de wereld op enigerlei wijze is voorzien
Deze parlementaire enquetecommissie probeert uit te zoeken, los van partijpolitieke overwegingen wat er is gebeurd in 2008. Om lessen te trekken voor de toekomst. In het landsbelang.

Op dezelfde vrijdag 2 december 2011 raakte wereldwijd bekend dat vice-admiraal David Venlet, projectdirecteur van het JSF project openlijk toegeeft dat het JSF project in ernstige crisis is en dat deze projectcrisis naar zijn oordeel veroorzaakt is door de “vergissing” om ontwikkeling, testen en productie elkaar te laten overlappen. Enkele dagen later leidt dit in onze Tweede Kamer tot debat en Kamervragen.

Gisteren zijn de achterliggende details onthuld in een rapport “For Official Use Only – US Only”. Onze “beste bondgenoten” houden bepaalde zaken voor US ogen “only”. Helaas voor hen heeft de Amerikaanse organisatie POGO het rapport inzake de ernstige JSF ontwerpproblemen op het web gezet: 17 Megabyte onthullende informatie over de ernstige problemen door de overlap van ontwerp, testen en productie.
U kunt dit rapport downloaden: F-35 Joint Strike Fighter Concurrency Quick Look Review. Elke deskundige zal schrikken van de inhoud.

Crisis met diverse ernstige gevolgen

Een crisis in het JSF project is echter een crisis in een militair-industrieel project waarin het gaat om een immens bedrag van vele honderden miljarden euro’s defensiegeld. Een crisis met ernstige gevolgen voor de toekomstige veiligheidssituatie in de Westerse wereld, immers de JSF zou de ruggengraat zijn, de basis van het luchtwapen in vele Westerse landen vanaf 2013. Het betekent een bestaanscrisis voor tientallen bedrijven binnen de Westerse defensie industrie, met alle gevolgen van dien voor werkgelegenheid en strategische positie, indien dit project mislukt. Hoe zullen er ooit nog 4500 JSF’s worden verkocht? Hoe zullen de 850 miljoen euro in “ontwikkeling” worden terugverdiend door de Nederlandse industrie? Wat moet onze Koninklijke Luchtmacht met 2 “testtoestellen” uit voorseries, die niet representatief zullen zijn voor echte productietoestellen en die bovendien technisch en qua levensduur problemen zullen geven?

Voor overlap testen en productie vooraf aanhoudend gewaarschuwd

Deze crisis was echter wel voorzien door kritische deskundigen, die het JSF project nauwkeurig analyseerden. Mr. Michael Sullivan van de Amerikaanse Rekenkamer heeft tussen 2007 en 2009 herhaaldelijk ernstig gewaarschuwd voor de overlap tussen ontwikkeling en productie.

Deze website – JSFNieuws - heeft intensief en continu van november 2007 tot en met mei 2011 intensief voor onder andere dit risico gewaarschuwd. Door mij is aan leden van de Tweede Kamer is in 2008, 2009 en 2010 bij presentaties en tijdens een zogeheten Ronde Tafelgesprek en tevens middels talloze publicaties nationaal en internationaal hierop expliciet gewezen. Zeer nadrukkelijk heb ik dit als kernrisico benoemd: de overlap tussen ontwikkeling en productie.

Gebrek aan competentie of gebrek aan integriteit?

Mijn vraag is: hoe is het mogelijk, dat personen werkzaam bij Defensie DMO/Projectgroep PV F16; hoe is het mogelijk dat ingeschakelde experts van NLR en TNO of vanuit onze defensie industrie deze herhaalde en expliciet onderbouwde risico’s volstrekt zijn genegeerd als essentiële risico’s?

Was dit gebrek aan competentie en professionaliteit? Of was hier sprake van een risicovol gebleken tunnelvisie? Dat is een andere vorm van gebrek aan competentie. Of – en we stellen de vraag maar eens voorzichtig: was er rond de beslissingen inzake de JSF een gebrek aan integriteit bij de betrokkenen, anders gezegd, was er sprake van vormen van belangenverstrengeling.
Vervolgens is de vraag: hoe kunnen we hieruit lessen trekken als samenleving voor de toekomst, ook voor andere grote projecten en los van partijpolitieke overwegingen?
En hoe dwaas zijn we als samenleving om op de JSF dwaalweg voort te gaan en de belangen van onze Koninklijke Luchtmacht daarbij op te offeren aan een alleen op geld beluste defensie industrie zonder oog voor onze werkelijke belangen?

Auteur: Johan Boeder; 14 december 2011

Bronverwijzingen inzake waarschuwingen overlap testen en productie

Johan Boeder - “JSF hit by serious design problems” in Defense Aerospace van november 2007 en Defence Industry Daily december 2007.

Johan Boeder – Presentatie voor leden Tweede Kamer Vaste Kamercommissie Defensie op 22 mei 2008 getiteld “Trein naar Venetië, Droom of Drama”, met name pagina 19 en 33.

Johan Boeder – Ronde tafel gesprek Tweede Kamer inzake Vervanging F16 op 6 april 2009, waarin de overlap tussen ontwerp en productie nadrukkelijk aan de orde is gesteld. In een vervolgpublicatie zullen we de relevante citaten publiceren.
Onder Kamerleden en pers verspreid samenvatting met kernpunten onder de titel “Winnaars keren terug. Nieuwe feiten, nieuwe wegen”.

Johan Boeder – Briefing actuele status JSF project voor leden Tweede Kamer Vaste Kamercommissie Defensie op 17 februari 2010, getiteld “Is er al licht aan het einde van de tunnel?”, met name pagina 9, 10 en 11

Al deze presentaties en documentatie is gestuurd aan alle leden van Vaste Kamercommissie voor defensie, ongeacht politieke achtergrond en (in Engelse vertaling) aan tientallen defensiejournalisten, alsmede politieke en militaire medewerkers van defensie organisaties en defensie ministeries in de USA, het VK, Nederland, Italië, Denemarken, Noorwegen, Canada en Australië.
Als zodanig zijn dus tientallen mensen wereldwijd op relevante posities op gedocumenteerde wijze geattendeerd op de risico’s.

Een reactie op dit bericht...

Dec 14 2011

JSF - Pentagon confirms: “Serious design problems”

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Washington - This morning, three publications reported more (and important) information about a report submitted to Acting Acquisition Czar Robert Kendall in November about the F-35.

This “Quick Look Report” was previously reported by Bloomberg News (Tony Capaccio). Today’s articles expand the coverage of the contents of the report. These articles by Jason Sherman and colleagues at Inside Defense, Bill Sweetman of the Ares Defense Technology Blog, and Bob Cox at the Fort Worth Star Telegram are below.

The new revelations are numerous and significant enough to call into question whether F-35 production should be suspended–if not terminated–even in the minds of today’s senior managers in the Pentagon.

The revelations include, but are not limited to “unsatisfactory progress and the likelihood of severe operational impacts for survivability, lethality, air vehicle performance, and employment.”

Performance vis-à-vis so called “legacy” aircraft is seriously questioned, and the individual deficiencies are sometimes so remarkable as to call into question the competence of the designers at Lockheed-Martin, to say nothing of the cost to repair the deficiencies.

For example, the naval variant is now incapable of landing or carriers due to the inability of the arresting hook to capture an arresting cable on the carrier deck. And, there are more hard to conceive deficiencies, including airframe buffeting at different angles of attack.

Moreover, as the report points out, these problems are appearing only after the easy phases of the test flights. The more exacting/demanding test flights are yet to even start. What unpleasant surprises do they hold?

The report frequently repeats the assertion that nothing so serious was found to “preclude further production.”

Read the report and decide for yourself if the report supports that conclusion, or actually the reverse. In fact, the oft-repeated assurance that nothing too serious is uncovered was, in fact, added on by some in a rather pathetic attempt to convert this report into mush.

Source: Center for Defense Information.

Thanks to POGO, find the full report at:
US Department of Defense; 29-nov-2011; F-35 Joint Strike Fighter Concurrency Quick Look Review

Other sources:
Aviation Week - Bill Sweetman - 13-dec-2011; “JSF - What’s really happening”

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!