Archief van de oktober, 2012

Okt 29 2012

Nieuw kabinet: eerst vaststellen ambitie en onderzoek exploitatiekosten JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Den Haag – Hedenmiddag is bekend geworden hoe het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte-II, bestaande uit de partijen VVD en PvdA, er uit ziet en wat er in staat over de defensiebegroting tussen 2013 en 2017.

Per saldo geen extra bezuinigingen defensie

Om de inzet van de Nederlandse krijgsmacht voor vrede en veiligheid in de wereld te kunnen blijven verzekeren, wordt vanaf 2014 jaarlijks 250 miljoen van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking omgezet in een nieuw structureel budget voor Internationale Veiligheid. Dit budget komt beschikbaar voor Defensie voor aan internationale veiligheid verbonden kosten. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de aanwending, in overeenstemming met de minister van Defensie. Corresponderend wordt de begroting van Defensie vanaf 2014 met 250 miljoen verlaagd, waaronder de volledige huidige HGIS-middelen voor vredesoperaties.
De missie in Afghanistan (Kunduz) wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.

Nieuw onderzoek exploitatiekosten opvolger F-16

In het regeerakkoord wordt vastgesteld, dat de oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F-16 zijn niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of het opnieuw stellen van prioriteiten binnen het totale Defensiebudget.
Het is de bedoeling, dat vanuit het Ministerie van Financiën een verzoek wordt gedaan aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en van de exploitatie (operating en support kosten) van de vervanger van de F-16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode.

Dit kan gezien worden als een direct gevolg van het rapport dat verschenen is op donderdag 25 oktober 2012, waaruit duidelijk werd dat met name de beheersbaarheid van de exploitatiekosten in het geding is en dat eerdere informatieverschaffing op dit punt vanuit defensie (2002, 2005, kandidatenvergelijking 2008), hierin gesteund door de industrie, ernstig tekort is geschoten. Zie JSFNieuws, analyse ARK rapport 25-10-2012 voor details.

Vaststellen ambitieniveau krijgsmacht bij huidige budget

De minister van Defensie ontwikkelt, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en uitgaande van het beschikbare budget, een visie op de krijgsmacht van de toekomst. Ook in de toekomst zal de krijgsmacht de verplichtingen in NAVO- verband gestand moeten kunnen doen en in staat zijn in internationaal verband een bijdrage te leveren aan crisisbeheersingsoperaties.

Vervolgens eind 2013 keuze; huidige MOU’s (contracten) voortgezet

Mede op basis van beide rapportages zal het kabinet eind 2013 een beslissing nemen over de vervanging van de F16. Gelet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ter zake zetten we de ontwikkel- en testprogramma’s conform de MOU’s voort.

Tot slot: opinie JSFNieuws:

De gekozen weg is een logische route. Niet plotseling uit lopende overeenkomsten stappen en daarmee de industrie schaden. Eerst ambitieniveau vaststellen en berekenen wat de toekomstige exploitatiekosten zijn.

Dit komt overeen met wat we vanuit JSFnieuws op vrijdag 26 oktober 2012 op vragen van NU.NL hebben geantwoord en we “Plan C” hebben genoemd:

- Eerst ambitieniveau vaststellen totale krijgsmacht
- Bepalen welk budget we daarvoor overhebben
- Behoeftestelling nieuwe straaljager vaststellen
- Evaluatie uitvoeren,
- Rekening houdend met exploitatiekosten, structureel component, waar we (indien te hoog) 30 jaar hinder van hebben

Door NU.NL onder ander als volgt verwoord (zie artikel, inclusief soortgelijke opinie van de heer Ko Colijn, Instituut Clingendael):

Boeder pleit voor een fris en onafhankelijk onderzoek naar de opties die de overheid resten om uit ‘dit moeras’ te komen.

Volgens Boeder hangen zelfs 42 JSF’s de komende 30 jaar de krijgsmacht als een molensteen om de nek. “De aanschafkosten is één ding, maar de exploitatie is nog veel kostbaarder.”
De exploitatie per toestel over een termijn van 30 jaar werd in 2002 door defensie begroot op circa 47 miljoen euro per toestel (voor 30 jaar). Op het prijsniveau van dit jaar zijn die kosten gestegen naar 194 miljoen euro per toeste (voor 30 jaar)l, uitgaande van de aanschaf van 68 toestellen. Hoe minder toestellen worden gekocht, des te hoger de onderhoudskosten. Dat bedrag drukt alle investeringsruimte bij de krijgsmacht weg en heeft gevolgen voor marine en landmacht.

Boeder: “We moeten onze huidige voorkeurspositie in het JSF-project niet opgeven, maar wel rustig kijken naar onze verdere opties.”

Dit regeerakkoord geeft aan, dat eindelijk gedaan zal worden, wat voorafgaand aan de kandidatenevaluatie 2008 al werd bepleit door diverse partijen, namelijk: “Stel eerst vast, wat willen we qua ambitieniveau, op welk niveau willen we een rol spelen?”. En vervolgens: “Welke F-16 opvolger hoort bij dit ambitieniveau, gegeven het investerings- en exploitatiebudget.”

Motie 5 juli 2012 effectief geweest

Vastgesteld moet tevens worden, dat de motie van 5 juli 2012 door de toenmalige oppositie wel als effect heeft gehad, dat hierdoor door de minister van defensie nadere rapportages zijn opgedragen. Als gevolg hiervan heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) gerapporteerd, dat ambitieniveau en exploitatiekosten serieuze knelpunten zijn en de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) mede vastgesteld dat uitstappen op dit moment niet de meest logische optie is. De conclusies van zowel ARK als SEO (inzake de industrie) komen ons inziens tot uitdrukking in dit regeerakkoord.

JSFnieuws/121029-Redactie

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 25 2012

Comments on Dutch GAO Report: “JSF withdrawal options - October 2012″

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Between the lines of the latest Report of the Dutch Government Accountability Office (Rekenkamer), an inconvenient truth can be found, like Johan Boeder wrote in an editorial comment on JSFNieuws: “F-35 unavoidable - F-35 unaffordable”.

Some observations about the objectivity of the report and other facts

(1) The GAO report was leaked by Dutch MoD to the big (pro-JSF, pro-industry lobby, right winged) Telegraaf. In my opinion it can be seen as an pre-emptive strike to publish a small part of the facts in the report in a way that is positive fort hem.
By doing that today NOBODY (TV, radio) will hear the full truth written down in the report. Some of the facts are shocking.
(2) The Dutch MoD, a close circle around the minister and persons involved in the JSF, got the concept of the report one week ago to give a last comment on the report. The Dutch minister of defense, Mr. Hillen, said the parliament “he would try to find the leak”. But in fact he must say “I failed” (must be easy to find the person when you have controlled circulation of a document).
(3) By leaking they were forced to lift the embargo, it was lifted yesterday afternoon about 15.30 hours. Since I am able to read/study the 144 page report.
(4) The scope of the report is very restricted The scope is: is it possible to leave the SDD/the PSFD/the IOT&E and what are the options of leaving in terms of costs.
(5) The information is mostly based on data of Dutch MoD, p.e. budget data, O&S data, F-35 performance data, evaluation conclusions of the 2008 evaluation, planning data is fully based on Defense documents, clearly without independent audit (because this was not the scope of the report). By mixing this in the same report; it gives the impression that also these data (performance, budget) has been audited independently. See Appendix 1 and Appendix Literature. For example: no word about the Canadian or
Australian audit reports. Some references to US-GAO 12-437 and US-GAO 1993_software testing (!).
(6) Interviewed: persons of Dutch MoD (DMO); Dutch NIDV (Industry), Dutch Ministry of Economic Affairs. All pro-JSF.
(7) Used data: earlier document send to Parliament; documents of MoD, MinEcAffairs; publications international press; internal data of MoD, MoEcAffairs. All pro-JSF documents.
(8) No interviews with independent auditors, think tanks or GAO of other partner countries
(9) Opinion about alternatives (F16 Block 60, Saab Gripen) based on opinion of Dutch MoD/DMO.
(10) The calculations/options to stop with the F-35 (scope of the report) are considered in a more independent way.
(11) The conclusion that withdrawing from the SDD and IOT&E would not be a logical choice now, and will cost money, could be predicted in July 2012. Because SDD cost (€ 1 billion) are sunk costs and for the IOT&E we did order 2 F35As already. From that
point of view no news.

Very interesting, sometimes new, facts about the IOT&E

(1) The IOT&E will not be finished in 2015, but in 2019 (no one told the parliament, and in 2008-2009 they were sure it was necessary to buy the first F35As because the IOT&E would start in 2011! it shows the incompetence of Dutch DMO in even
predicting options in the near future.
(2) In an early IOT&E (between 2015 and 2019, that is early) Block 2 software will be the standard. No Block 3 will be used. (operational evaluation with Block 2, unpossible

Delivery

(3) One of the options studies a later purchase of the F-35, with 10 ordered in
2019, and the others between 2022 and 2027; with an IOT&E between 2019-2022 (!)
based on a decision in 2015
(4) Option 1: see table page 62 and page 64, delivery 2019-2022 of 8-8-10-10
aircraft, IOC 2021 or 2022
(5) Earliest IOC 2021 !!
(6) The F-16 will be operational until 2027 (was 2021, than 2024). Total
life-extension cost € 334 million/US$ 440 million. Operational capability will be more and more restriced.
(7) NL cannot operate conform NATO requirements any longer, due to growing restrictions in operational capability of F16 and due to lower numbers

Price and budget

(8) In april 2011 Dutch MoD officially decided to lower the number from 85 to 68 -F35As (we can not find that in the latest MOU-PSFD Appendix A)
(9) The Minister confirms (page 39) that they are working with a new number of about 56 F35As.
(10) The Minister confirms (page 39) that the RNLAF needs to reconsider their ambition level
(11) The budget is € 4.050 billion to purchase F35As (total budget was € 4,5 billion, 10% already used)
(12) Price level 2012 and used currency rate US$ 0.7752 in the report
(13) Original (2007) budget was € 8 billion (US$ 10.4 billion) to get 85 units; and recalculated € 6,5 billion (US$ 8.4 billion) for 68 units. This means average US$ 123,4 million/unit.
(14) When the budget will not change (and will stay on the current € 4.05 billion (US$ 5,22 billion) level a table (Figure 7, page 16) shows what will happen. Extrapolation learns that there will be money for 42 aircraft (as published by JSFnieuws in June 2012, but denied by MoD as “non sense”). It is BLACK ON WHITE NOW in the table Figuur 20; page 76.
(15) However the wording of the Dutch GAO is very carefully: no new number can be mentioned, because there are to much price-uncertainties

F-35 Operating & Support Costs

(16) Shocking are the new data about O&S costs
(17) Prior to 2006 they used O&S costs in 2001 (first evaluation) of € 2,9 billion and in 2005 of € 5,3 billion for 85 units
(18) In 2008 pre-evaluation they used O&S 9.05 billion (US$ 11,6 billion) for 85 units during 30 years or about US$ 137 million per unit/30 years.
(19) In 2009 (evaluation results based on these data) they used O&S € 9.8 billion (US$ 12.7 billion) for 85 units during 30 years or about US$ 150 million per unit/30 years.
(20) Now the Dutch MoD (so, not an independent auditor) tells Dutch GAO that O&S will be € 14,2 billion (or US$ 18,3 billion) or US$ 215 million per unit/30 years
(21) And for 68 aircraft i twill be € 13,2 billion (US$ 17 billion) or US$ 250 million per unit/30 years SHOCKING when compared with the data used in 2008 (official evaluation has to be done again)
(22) It shows that a smaller number will bring high costs/unit and the total O&S costs will not much lower (85 units, US$ 610 million/year and 68 units, US$ 567 million/year). This is a shocking difference.
(23) It fully confirms my O&S report april 2009 “F35 O&S costs doubled”, report to Dutch parliament and at that time strongly denied by Dutch MoD.
(24) No references in this “independent” report to Canadian and Norwegian sources who are telling us that also the current claim of Dutch MoD will be too low.
(25) No calculations about a fleet of 42 F35s, cost per unit. (and what about Denmark with a planned fleet of 25 units, etc.)

Claims when NL leaves the F35 project

(26) Page 28 and page 117 tell about the US Federal Acquisition Regulation, page 116 tells us what will happen when NL leaves the F35 project competely. Subcontractors will send claims to the contractors and the contractor (LM, P&W) will send a claim to US DoD and US Dod has the right to send the claims to Dutch MoD (based on US FAR and paragraph 6.12 of MOU-PSFD 2006). We didn’t know that.
(27) In 2006 (signing MOU-PSFD) amd 2008 (signing MOU-IOT&E) and 2010 (buy of 2nd F35A) Dutch Parliament Members were told to have a “free choice” by Dutch MoD (free, but …….). About the possible claims based on US FAR nothing was told. This may play a role in other countries as well. Is seems Canada, Australia, Italy, etc. don’t have freedom of choice any longer.
(28) When NL leaves the SDD we will continue to have the right to het production orders (wiring harnesses !) because we paid in the SDD

Other facts:

- JPO will decide mid 2013 about the PSFD/work for the engine of the F-35
- JPO will decide in 2014 about the PSFD-work of the airframe of the F-35
- The European footprint Production and Sustainment between Norway, Italy and NL still needs further negotiatons, no real steps taken since 2008

Reference:
On JSFNieuws.nl one can find a related article by Boeder, in Dutch, titled: The JSF Casino“, editorial comment on the Dutch GAO report.

Author:
Dhr. Drs VHJM van Neerven MSW MA, editor-in-chief & senior counselor VNC.communication.counsel

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 25 2012

JSF casino: doorgaan onbetaalbaar, uitstappen onbetaalbaar

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Kesteren – Twee nieuwe rapporten over de JSF. Analyse moet tot de onthutsende conclusie leiden: de JSF is onbetaalbaar en marginaliseert de Koninklijke Luchtmacht in de internationale arena. De JSF lijkt echter onvermijdelijk, vanwege de reeds gemaakte kosten en de schadeclaims die kunnen voortvloeien door er uit te stappen. Enige analyse.

Het Rapport van onze Algemene Rekenkamer werd opgedragen door de Minister van Defensie Hillen na het aannemen van de motie door een meerderheid van de Tweede Kamer begin juli om uit de JSF te stappen.

Voortijdig uitlekken

Een concept van het rapport lekte uit naar de Telegraaf met kennelijke medewerking van defensie. Door als een soort pre-emptive strike een dag voor officiële vrijgave groot te koppen dat uitstappen 150 miljoen euro gaat kosten is de toon van het debat door hen gezet. Deze gedeeltelijke waarheid, overgenomen door andere kranten en door radio en TV blijft hangen en leidt af van de werkelijke inhoud van het rapport. En die is tamelijk schokkend.
Dit uitlekken roept vragen op:
- Defensie heeft kennelijk belang bij lekken en daarvoor verhullen van de echte inhoud
- Het rapport heeft in beperkte kring gecirculeerd. Het moet eenvoudig zijn het lek te achterhalen. Anders is geen sprake van een professionele organisatie of is er onwil in het spel om te verhullen, dat er bewust is gelekt.

Scope van het rapport

De scope van het rapport is beperkt. Deze is: onderzoek de opties die er zijn om het ontwikkelingscontract op te zeggen, het test- en evaluatiecontract op te zeggen; alles op te zeggen en helemaal uit de JSF te stappen. Wat kost dit? Wat zijn de gevolgen?
Deze scope moet bij het lezen duidelijk voor ogen blijven staan.

Het rapport en officieel commentaar

Het rapport kunt u hier downloaden “PDF (3,8 Mb) Uitstapkosten Joint Strike Fighter“.
Op de website van de algemene rekenkamer “is een samenvatting en bestuurlijke reactie” te vinden.
De officiële reactie van Minister van Defensie, de heer Hillen kunt u terugvinden in “F-35 project onder de loep“.

Onderzoeksmethodiek

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan. Verwacht moet worden, dat ze onafhankelijk, zelfstandig een mening vormen op basis van eigen onderzoek en gebaseerd op niet-eenzijdige bronnen.
Wellicht door de tijdsdruk vormt dit rapport een negatieve uitzondering. De gebruikte bronnen zijn enorm eenzijdig. Dit blijkt uit de bijlage “Literatuur”. Geregeld komt het citaat voor “Volgens defensie….”. Ja, dat weten we. Maar het verzoek was een rapport te schrijven “Volgens de onafhankelijke Rekenkamer….” .
Data in het rapport over levertijd, prestaties, prijzen en budget is hoofdzakelijk gebaseerd op eerder aan de Kamer verstrekte data, afkomstig en nu herbevestigd door Defensie en de NIDV (de pro-JSF industrielobby). Zelfs gegevens van de Amerikaanse rekenkamer zijn nauwelijks gebruikt.
Er zijn geen referenties waaruit blijkt dat recente (kritische) rapporten van onafhankelijke rekenkamers en auditors in Canada, Australië of Noorwegen zijn gebruikt. Een gemiste kans.
Tevens blijkt uit niets dat onafhankelijke analisten of denktanks over de JSF zijn benaderd.
Geinterviewde personen: ambtenaren van Defensie en Ministerie LEI en het NIDV
Kortom het rapport is in hoofdzaak gebaseerd op eenzijdige informatie afkomstig van organisaties die pro-JSF zijn. Van de Rekenkamer hadden we anders mogen verwachten.
Wel is de analyse en interpretatie van deze eenzijdige data op een onafhankelijke wijze uitgevoerd.
Het rapport gebruikt bedragen met prijsniveau 2012 tegen een actuele dollarkoers.

Levertijd, F-16 blijft tot 2027

Wat kunnen we uit het rapport aflezen over de levertijd? We gaan hierbij uit van de meest realistische optie, het gaat door met de JSF (stoppen en weer instappen valt qua levertijd uiteraard negatiever uit). Dus de meest positieve situatie nemen we als uitgangspunt.
Bij een beslissing in 2015 kan de instroom starten in 2019. Zie pagina 62 t/m 64.
Bij een instroom tussen 2019 en 2022 van gemiddeld 9 toestellen (36 totaal) kan dan uiterlijk in 2021 en mogelijk 2022 de zogeheten IOC (Initiële Operationele Capaciteit) bereikt worden.
Het zal noodzakelijk zijn de operationele levensduur van de F-16 te verlengen tot 2027.
Dit zegt de zelfde organisatie die in 2002 beweerde dat rond 2012-2014 de F-16’s als zieke duiven uit de lucht zouden vallen en die in 2008 stelde dat levens van vliegers in gevaar zouden zijn als niet rond 2015-2019 de F-16 uitgefaseerd zou worden. Opmerkelijk.
De kosten van deze levensduurverlenging bedragen minimaal € 334 miljoen. Feitelijk is dit dus een kostenpost, die een gevolg is van de ontwikkelingsproblemen bij de F-35 en vanwege de foute beslissingen (overlap testen en productie) in dit ontwikkelingsproces. Onvoorzien door de “professionals” van DMO, NLR en TNO die dit in 2007-2008 kennelijk niet hebben voorzien. Of belemmerde hun tunnelvisie een professionele beroepshouding?

Voldoen niet meer aan NATO eisen

De vertraagde instroom van de F-35 en de operationele aftakeling van de F-16, plus de vermindering van de aantallen heeft tot gevolg dat Nederland niet meer voldoet aan de eisen die de NATO aan Nederland stelt.
Nadrukkelijk stelt het rapport dat het noodzakelijk zal zijn ons ambitieniveau bij te stellen.
Ooit was een belangrijke reden om de F-35 te kiezen: wij zijn een AAA-team en worden door de USA serieus genomen omdat we zo’n trouwe partner zijn. We zijn – juist dank zij de keuze voor de F-35 – nu dus definitief geen AAA-team meer en houden een gemarginaliseerde airpower component over die tot 2027 (of later) het mag doen met 30-35 jaar oude F-16’s.
Van een ander argument, veel gebruikt, we zijn een rijk land en moeten onze internationale verantwoordelijkheid nemen, komt zo evenmin veel terecht, evenals van het veel gehoorde adagium “we moeten onze vliegers het beste materiaal geven” en “het gaat om hun levens”, hoe valt dit uit te leggen in 2025 als we dan nog met F-16’s vliegen?
Het vraagstuk wat er moet gebeuren bij nog verdere vertragingen in de JSF ontwikkeling, niet ondenkbaar gelet op de softwareproblemen, wordt niet nader geanalyseerd. Een misser.

De IOT&E, de zogeheten testfase

Al begin 2008 en later herhaaldelijk in 2009 en 2010 is door JSFNieuws gesteld dat het houden van IOT&E testfase in de periode 2011-2013 een fabel was. We claimden toen dat de koop van de twee vroege testtoesten (een uit de LRIP3 en een uit de LRIP4 serie) beter uitgesteld kon worden en dat dit aanzienlijke besparingen zou opleveren. Zie artikel 4 november 2008 “Wanneer start de IOT&E fase van de JSF?“.
De “professionals” van defensie hielden vol dat dit realistisch was, gesteund door indertijd StasDef Jack de Vries. Weliswaar werd de IOT&E einddatum verlengd tot 2015, maar de twee toestellen moesten en zouden er eerder komen. Want we hadden de toestellen nodig voor opleiding van de vliegers.
Nu blijkt uit dit rapport dat de IOT&E dat stilzwijgend (Kamer duidelijk op de hoogte gesteld?) de contractdatum van de MOU-IOT&E is verlengd tot 2019 en dat de IOT&E tussen 2015 en 2019 gaat plaats vinden. Door later toestellen te kopen, hadden we zeker 150 miljoen kunnen besparen en waren we bovendien vrijer geweest in ons beslissingsproces.
Tevens is het onthutsend te lezen dat de IOT&E niet zal plaats vinden met Block 3 software, maar met de zeer beperkte Block 2 software. Dit houdt in dat voor werken met de Block 3 software (meer sensoren, meer wapens) er nog een nieuwe of aanvullende IOT&E moet plaats vinden na 2019. Waar is het budget, waar is de melding aan de Kamer?

Prijs en aantal

In april 2011 besloot het Ministerie van Defensie officieel het planaantal te verlagen van 85 naar 68 F-35A’s. Interessant is dat de JSF Program Office en Lockheed Martin in internationale perspresentaties nog steeds uitgaan van 85 toestellen (zoals bij alle landen wordt uitgegaan van te hoge aantallen, slechts om de industrie voor te spiegelen dat er zoveel orders aankomen).
Uit dit rapport blijkt (o.a. pagina 39) dat de Minister van Defensie al uitgaat van 56 toestellen.
Tevens blijkt dat de Minister van Defensie zich bewust is dat het ambitieniveau moet worden bijgesteld. Echter, de realiteit is nog confronterender (en dit vermeldde de Telegraaf niet).
Er is een budgetreservering van € 4,5 miljard voor de JSF, daarvan is straks al € 450 miljoen op.
Het oorspronkelijke budget (2007) was € 8 miljard (US$ 10.4 billion) voor 85 toestellen; dit werd herberekend in 2011 tot € 6,5 miljard (US$ 8.4 billion) voor 68 toestellen. Dit betekent een gemiddelde all-in prijs van US$ 123,4 millioen per toestel (vergelijk dit met de claims van Lockheed Martin en de eerdere waarschuwing door JSFNieuws).
Wanneer het budget niet wijzigt (en verhoging is uitermate onwaarschijnlijk inderdaad), dan houdt dit in dat we voor de resterende € 4,05 milhard (zie figuur 7 pagina 16 en figuur 20 op pagina 76) ongeveer 42 toestellen kunnen bijkopen. Dit komt overeen met wat we eerder dit jaar (“Uitgelekt plan: krimp naar 42 F-16’s”) schreven. Dit werd toen door Defensie afgedaan als pertinente onzin. Dit rapport bevestigt dat onze berichtgeving van mei 2012 op dit punt (de 42 toestellen) juist was.
De Rekenkamer noemt bewust niet een aantal, maar laat het wel duidelijk zien in de grafieken. Wanneer de prijs verder stijgt kan het aantal namelijk nog verder dalen; en de kans dat de prijs hoger wordt is aanzienlijker. Einde fatsoenlijke airpower component KLU.

De Onderhoud en Support kosten: verdrievoudigd

Toen ik in april 2009 voor een hoorzitting van de Tweede Kamer sprak en claimde, ondersteund met een uitgebreide analyse, dat de onderhoud en support kosten inmiddels waren verdubbeld en dat dit er toe zou leiden dat we het aantal F-35’s op tussen de 45 en 50 zouden moeten houden, werd ik weggehoond door defensie. “Een leek die niets snapt van airpower”. Enzovoorts. Maar mijn analyse uit 2009 blijkt zelfs nog veel te optimistisch.

Exploitatiekosten (Operating and Support, O&S) drukken structureel op de jaarlijkse begroting van defensie. Als dat uit de hand loopt is dat structureel lastig en ernstig. Dit is in het hele debat sinds 2007 systematisch te weinig naar voren gehaald en verdient meer aandacht.

In 2001 werd bij een plangetal van 85 toestellen, 30 jaar vliegen, een O&S bedrag genoemd van € 2,9 miljard (exclusief brandstof). Hierop was de keuze in 2002 mede gebaseerd. De andere toestellen zouden duurder zijn in gebruik.
In 2006 was al sprake van O&S kosten van € 5,3 miljard. Het werd niet aan de kamer gemeld. Door publicitaire druk (JSFnieuws) werd uiteindelijk duidelijk was het actuele cijfers was per eind 2008: € 9,05 miljard voor 85 toestellen (€ 107 miljoen per toestel). Dit steeg in 2009 tot € 9,8 miljard.

Nu vertelt dit Rekenkamer rapport dat er sprake is van € 14,2 miljard voor 85 toestellen. Vergelijk dat eens met 2002 (eerste beslissing), met 2006 (ondetekening MOU-PSFD) en met 2008 (de kandidatenevaluatie). Dan is dus ten opzichte van de eerste verwachting in 2002 ruimschoots sprake van een verdrievoudiging. Maar, gaan we terug naar 68 toestellen, dan worden de kosten per toestel relatief flink hoger. De Rekenkamer (gebaseerd op gegevens van Defensie) rekent voor dat bij 68 toestellen de kosten € 13,2 miljard zijn.

Exploitatie (O&S0 kosten per F-35, gedurende 30 jaar, calculatie Defensie:
In 2002 circa 47 miljoen per toestel (ondertekening MOU-SDD)
In 2006 circa 62 miljoen per toestel.(ondertekening MOU-PSFD)
In 2008 circa 106 miljoen per toestel (kandidatenvergelijking, MOU-IOT&E)
In 2012 circa 167 miljoen per toestel (bij 85 toestellen)
In 2012 circa 194 miljoen per toestel (bij 68 toestellen)

Te lezen in het rapport is tevens dat verlaging van aantal heeft relatief weinig effect op jaarlijkse exploitatiekosten helaas. De daling van 85 naar 68 toestellen verlaagt de exploitatiekosten slechts van circa € 475 miljoen per jaar naar circa € 440 miljoen.
En wat, wanneer we naar 42 toestellen gaan ?
En wat is het O&S budget nu per jaar voor de jachtvliegcomponent in de KLU?

Conclusie: zelfs voor 42 toestellen is structureel volstrekt onvoldoende O&S budget.
Dus de keuze is: verdringingseffecten richting andere onderdelen KLU, of richting Koninklijke Landmacht, of richting Koninklijke Marine. Niet alleen qua investeringen, maar dus zeker ook qua exploitatie. Of: toch heroverwegen of de F-35 niet onze totale defensiecapaciteit/budget opeet?

Het feit dat Defensie, NLR en TNO dit bij de evaluatie van 2008 niet hebben voorzien zegt iets over de door hen gehanteerde data en methoden. De evaluatie van 2008 is dus binnen nog geen vier jaar volstrekt achterhaald. Wie neemt daarvoor professionele verantwoordelijkheid?

Claims wanneer Nederland uit JSF project wil stappen

Het rapport geeft op pagina 28 en pagina 117 meer informatie over de regelgeving conform de US Federal Acquisition Regulation. Erg interessant. Dit is waar de Kamer in vragen en debatten geregeld naar gevist heeft. Maar nee, alle contracten konden we ondertekenen en natuurlijk we hadden wel een bepaalde commitment en moesten betalen wat in het contract stond, maar verder waren we helemaal vrij om te kiezen. De waarheid blijkt volstrekt anders te zijn.

Op bladzijde 116 kunnen we lezen wat er gebeurt wanneer Nederland echt wil uitstappen.
Subcontractors zullen mogelijk claims sturen naar de hoofdcontractors (Lockheed Martin en Pratt & Whitney). Deze zullen dit op hun beurt (kunnen) claimen bij het Pentagon conform de US Federal Acquisition Regulation. En conform de kleine lettertjes in o.a. MOU-PSFD (paragraaf 6.12, MOU-PSFD 2006) kan dit verhaald worden op de Nederlandse overheid (en dus belastingbetaler). Het mes achter de rug. Dus niet alleen doorgaan is onbetaalbaar, ook uitstappen is onbetaalbaar.

Wat nog steeds verzuimd wordt

In het handboek over helder denken (Rudolf Dobelli, De Kunst van het Heldere Denken) zou de redenering uit het Algemene Rekenkamer rapport worden gerubriceerd als “The sunk cost fallacy”, ook wel bekend als het Concorde Effect (het vliegtuig had al zoveel gekost aan ontwikkelingskosten, maar Engeland en Frankrijk gingen door, in de wetenschap dat het vliegtuig nooit rendabel zou kunnen worden).
We hebben al zoveel geïnvesteerd, het wordt nu te duur om uit te stappen. Een theorie die veel opgang vindt onder gokkers in een casino: “Ik heb nu al zoveel verloren aan de roulettetafel, nu moet ik wel doorgaan anders ben ik geheid alles kwijt”. Dat klopt, maar een uur later ben je nog veel meer kwijt en tenslotte sta je berooid buiten. De sunk cost fallacy leidt niet alleen tot dure besluiten, maar het kan ook rampzalig uitpakken. Je kunt van alles bedenken om met iets te stoppen of door te gaan, maar de slechtste reden om door te gaan is het rekening houden met wat er al aan is betaald.

Voor alles: eerst dit doen

Als de verantwoordelijke personen iets willen doen, dan zouden ze deze drie dingen moeten overwegen:
- Heb ik dit apparaat nodig
- Doet het apparaat datgene waar ik het voor nodig heb
- Kan ik het apparaat betalen (koopsom) en blijven betalen (exploitatie)

Als op een van deze vragen geen antwoord gegeven kan worden of een negatief antwoord, moet je het niet doen. Bij twijfel niet inhalen, zo eenvoudig is het. Was het voor de politiek ook maar zo eenvoudig.

Het casinoprobleem en de JSF

Het keuzevraagstuk is lastiger dan ooit
- Doorgaan onbetaalbaar en het einde van een professionele KLU.
- Uitstappen evenmin betaalbaar door de contractuele claims.

Denk even aan de gokker in het casino. Doorspelen leidt tot verlies. Maar hij heeft zich (achterkant van zijn toegangskaart) verplicht in het casino te blijven, als hij eerder naar huis wil, wordt hij ook uitgeschud.
Prima situatie dus, want de gokker is volledig vrij in zijn keuze. Plan A of Plan B.

De vraag doet zich voor: hoe zijn we nu bij dit keuzeprobleem terecht gekomen. Hadden de professionele adviezen van KLU-DMO, NLR, TNO en de Nederlandse industrielobby en het gebrek aan kritisch vermogen bij een deel van de Nederlandse politiek het bezoek aan dit casino kunnen voorkomen? En is er een Plan C?

Auteur: Johan Boeder

P.S. Met dank aan diverse personen die mij mailden, kritisch meedachten en mij aanmoedigden voor deze gelegenheid even JSFNieuws te reactiveren na enige maanden stilte. Mogelijk volgt nog een analyse van het SEO rapport.

JSFNieuws/121025

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 22 2012

Edwards F-35A completes first AIM-120 Amraam internal weapons release

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

EDWARDS AIR FORCE BASE, Calif., Oct 22, 2012 – An F-35A test aircraft, flown by U.S. Air Force Maj. Matthew Phillips, completed the first aerial weapons release of an AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) from a conventional takeoff and landing (CTOL) aircraft on 19-October-2012.

The aircraft, known as AF-1, jettisoned the instrumented AIM-120 over the China Lake test range from an internal weapons bay. This was the second in-flight weapons release in three days for AF-1 as it completed the release of a 2,000 pound GBU-31 BLU-109 Joint Direct Attack Munition (JDAM) Oct. 16.

The F-35A 5th Generation fighter is designed to carry a payload of up to 18,000 pounds using 10 weapon stations. The F-35A features four internal weapon stations located in two weapon bays to maximum stealth capability. The CTOL aircraft can also utilize an additional three weapon stations per wing if required.

Source: Press Release Lockheed Martin

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 19 2012

2nd UK F-35B and 11th Marine Corps F-35B delivered to Eglin

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

FORT WORTH, Texas, October 19, 2012 – The second United Kingdom Lockheed Martin F-35 Lightning II took off from Naval Air Station Fort Worth Joint Reserve Base today for delivery to Eglin Air Force Base, Fla.

Eglin’s eleventh U.S. Marine Corps F-35B ferried to the Emerald Coast with the U.K. jet. The aircraft, known as ZM136 and BF-16, departed at approximately 8:06 a.m. CDT with U.K. Royal Air Force Sqn. Ldr. Jim Schofield and Marine Corps Maj. Adam Levine at the controls, respectively, for the 90-minute ferry flight to Eglin. ZM136 joins the first United Kingdom F-35B, which arrived at the base for operational test and evaluation in July.

The F-35B short takeoff/vertical landing variants are the fifteenth and sixteenth F-35s to ferry to Eglin this year.

Source: Press Release Lockheed Martin

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 17 2012

Lockheed Martin completes F-35 mission simulator installation at MCAS Yuma

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Orlando, USA - Lockheed Martin [NYSE: LMT] marked the completion of the first F-35 Lightning II Full Mission Simulators (FMS) at Marine Corps Air Station (MCAS) Yuma, Ariz. The air station will be home to the first operational Marine Corps F-35 squadrons worldwide.

Two of six planned Joint Strike Fighter FMS systems have been installed on site. The FMS installation and software completion will allow pilot familiarization and transition scenarios to begin later this year.

“The importance in simulation to the program is twofold—cost and effectiveness. Due to the fidelity of the simulators, approximately 50 percent of the core syllabus flights for the F-35 program are accomplished in the simulator,” said Lt. Col. Dwight DeJong, director of the Joint Strike Fighter Site Activation Team for MCAS Yuma. “This becomes extremely cost effective with realistic training that is independent of the weather, maintenance and range availability that can challenge daily operations.”

The FMS includes a high-fidelity 360-degree visual display system and is the highest fidelity trainer in the F-35 pilot-training-device suite, accurately replicating all F-35 sensors and weapons deployment.

“The progress in delivering training, sustainment and support equipment in preparation for aircraft operations at Yuma demonstrates our commitment to ensuring Marine Corps aviators remain at the tip of the spear,” said Mary Ann Horter, vice president for F-35 sustainment at Lockheed Martin’s Global Training and Logistics business unit. “The people, platform and continued performance will solidify MCAS Yuma as one of the most advanced operations facilities in the Marine Corps.”

MCAS Yuma will host five F-35 squadrons and one operational test and evaluation squadron. Marine Fighter Attack Squadron 121 will be the first operational F-35 squadron on station.

Source: Press Release Lockheed Martin

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 17 2012

F-35A completes first GBU-31 JDAM weapons test mission

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

EDWARDS AIR FORCE BASE, Calif., – An F-35A conventional takeoff and landing (CTOL) aircraft completed the first in-flight weapons release of a 2,000 pound GBU-31 BLU-109 Joint Direct Attack Munition (JDAM) from a 5th Generation fighter on 16-Oct-2012.
The flight was conducted by U.S. Air Force Maj. Eric Schultz. The aircraft, known as AF-1, jettisoned an instrumented GBU-31 over the China Lake test range from the left internal weapons bay.

The F-35A 5th Generation fighter is designed to carry a payload of up to 18,000 pounds using 10 weapon stations.
The F-35A features four internal weapon stations located in two weapon bays to maximize stealth capability. The CTOL aircraft can also utilize an additional three external weapon stations per wing if required.

Source: Press Release US Air Force, Edwards AFB

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 15 2012

F-35 status report until 15-oct-2012

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Flight test activities

Cumulative flight test activity totals for 2012 as of October 10, are provided below:
- F-35A conventional takeoff and landing (CTOL) jets have flown 404 times.
- F-35B short takeoff/vertical landing (STOVL) aircraft have completed 327 flights.
- F-35C carrier variant (CV) jets have flown 207 times.

Since December 2006, F-35s have flown 3,043 times and accrued more than 4,808 cumulative flight hours. This total includes 91 flights from the original test aircraft, AA-1; 2,366 SDD test flights; and 586 production-model flights. For video highlights of the F-35 program, click here.
- On September 4, the Edwards Air Force Base team launched six aircraft (AF-1, 2, 7 and 3 chase) to
the Sea Test Range with tanker for three separate missions.
- On September 6, AF-6 conducted the first flight using ALIS 1.0.3 release.
- On September 11, BF-5 flew the first Block 2A maturity flight to support LRIP 4 flight clearance.
- September 11-12, BF-3 flew two flights with the modified weapon bay flipper door with results
indicating reduced loads.
- On September 12, five jets at Naval Air Station Patuxent River, Md., (PAX) – BF2, BF3, BF4, BF5
and CF2 airborne at the same time.
- On September 13, CTOL achieved 2,000 flight hours.
- On September 20, STOVL aircraft achieved 900 flights.
- On September 27, BF-15 ferried to Eglin Air Force Base from Fort Worth,
marking the 20th jet at the base.
- On October 2, KC-130J refueling training began at Eglin AFB.
- On October 3, STOVL variant achieved 350 vertical landings to date.
- On October 4, BF-17 ferried to PAX.
- On October 11, the CV variant achieved 400 flights to date.

F-35 Deliveries

- 37 F-35s have been delivered to the Department of Defense:
. 12 System Development and Demonstration (SDD) aircraft
. 25 Low Rate Initial Production (LRIP) aircraft, including two international F-35s
- This includes 3 LRIP aircraft that have completed DD250 at Fort Worth System Development and

Demonstration (SDD) Fleet

- 14 F-35s comprise the SDD test fleet. There are six F-35As assigned to Edwards AFB, Calif.,
and five F-35Bs along with three F-35Cs stationed at Naval Air Station Patuxent River, Md.

Low Rate Initial Production (LRIP) Aircraft

- There are 20 LRIP F-35s based at Eglin AFB, Fla.
- There are two LRIP F-35s based at Edwards AFB, Calif.
- There are eight LRIP F-35s undergoing checkout in Fort Worth

Funding

- Long-lead funding approved for Low Rate Initial Production (LRIP) lot 5 and an undefinitized contract action
(UCA) was signed on Dec. 9, 2011(approx. 30 aircraft)
- Full funding approved for LRIP lot 4 (31 aircraft)
- Full funding approved for LRIP lot 3 (17 aircraft)
- Full funding approved for LRIP lot 2 (12 aircraft)
- Full funding approved for LRIP lot 1 (2 aircraft

Source: Press Release Lockheed Martin, 15-oct-2012

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 09 2012

Luke AFB preparing for F-35

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

By CAROLYN DRYER

The weather was just one factor in the selection of Luke Air Force Base by the Department of Defense as a training center for the fifth-generation fighter jet, the F-35 Lightning II. The Department of Defense released its Record of Decision and Wednesday afternoon, Air Force Secretary Michael Donley announced Luke had been chosen. The base will receive 72 aircraft for a total of three fighter squadrons. Luke AFB met with the media at a last-minute press conference Wednesday.

Read more: Website Luke AFB - Luke Preparing for F-35

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 02 2012

Eglin wing starts KC-130J refueling training

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

EGLIN AIR FORCE BASE, Fla. – Two F-35B Joint Strike Fighters have conducted the first aerial refueling of its kind with a KC-130J Hercules in the sky above Eglin Air Force Base, Fla., USA.

Previous aerial refueling operations with the F-35 had been conducted with test aircraft. “It’s great to start to expand our operational capability in the context of working with the Marine Air-Ground Task Force,” said Lt. Col. David Berke, who commands the F-35B squadron, Marine Fighter Attack Training Squadron 501, at Eglin. The KC-130J was from Marine Aerial Refueler Transport Squadron 252, based out of Marine Corps Air Station Cherry Point, N.C., USA.

Source: Press Release US Air Force, Eglin AFB

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!