Archief van de november, 2013

Nov 20 2013

Knops (CDA) spreekt in Volkel over geluidsproblematiek JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Tweede Kamer lid de heer Raymond Knops (CDA) sprak in Volkel over de komst van de Lockheed Martin F-35 (JSF). Uit rapporten in de USA blijkt dat de F-35 aanzienlijk meer lawaai maakt, zowel bij het starten, als bij het landen, dan de huidige F-16’s.

Er waren ruim 150 belangstellenden uit de directe omgeving van Volkel. Naast Raymond Knops, was ook een geluiddeskundige aanwezig, in de persoon van Ing. Gerald van Grunsven. Hij gaf in het algemeen wat tekst en uitleg over hoe geluid vertaald kan worden, wat het verschil is in meten en vertalen naar de zogeheten Ke-lijnen (van de geluidszones). Belangrijk genoeg voor de aanwezigen om ook berichtgeving in de media op een juiste manier te kunnen interpreteren.

De heer Raymond Knops gaf toe, dat ook hij, na zelfs twee keer in Amerika te zijn geweest, geen exacte cijfers over de geluidsproductie van de F35 te kunnen geven. Hij onderstreepte wel de belangrijkheid van de motie over de permanente meting en gaf ook aan er alles aan te willen doen om de overlast niet groter te laten worden dan men nu gewend was.

De enige manier om precies op de hoogte te raken van het geluid wat het nieuwe toestel gaat produceren, is het toestel daadwerkelijk in Nederland te laten vliegen gedurende een aantal weken. Dit zal echter nog jaren duren, zo het er nu naar uitziet zal het toestel niet eerder dan in circa 2018 voor het eerst naar Nederland komen.
Er werd gesuggereerd, dat dit in samenwerking zou kunnen met Noorwegen, waar de JSF , in 2018 of 2019 zal arriveren (enkele jaren eerder dan in Nederland). Raymond Knops heeft ter plaatse toegezegd, om deze mogelijkheid voor te leggen aan de minister en haar te wijzen op de noodzaak ervan. Mocht uit deze tests (dus in 2018 of 2019 op zijn vroegst) blijken dat de geluidsproductie zodanig hoog is dat leefbaarheid in gevaar komt, te zorgen voor compenserende maatregelen o.a. door export van geluid (vliegen op andere bases, in andere landen e.d.; een dure aangelegenheid).

Zie ook Brabantse zorgen over geluidsoverlast JSF:
Brabants Dagblad; 19-nov-2013; Tweede Kamer lid over JSF Volkel

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Nov 07 2013

Tweede Kamer verwoordt zorgen over geluidsniveau JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

De Vaste Commissie voor Defensie heeft op 6 november 2013 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie, minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken over de Nota toekomst van de krijgsmacht.
Aanwezig zijn tien leden van de Tweede Kamer, te weten: Ten Broeke, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Eijsink, Hachchi, Knops, Maij, Van Ojik, De Roon, Segers, Vuijk.

Een van de onderwerpen, die aan de orde kwam is de geluidsproductie van de nieuw aan te schaffen F-35 gevechtstoestellen. Uit de het concept verslag nemen we de teksten over met betrekking tot dit onderwerp.

Toelicht van minister Hennis-Plasschaert

Ik ben het helemaal eens met mevrouw Eijsink en volgens mij hebben we hetzelfde belang, namelijk dat het toestel voldoet aan de eisen ten aanzien van de zes missietypen. Dat is waarom we de F-35 hebben gekozen. Dat is onze leidraad geweest en zal ook onze leidraad blijven. Met minder zullen we geen genoegen nemen.
Dan kom ik te spreken over het geluid, een belangrijk punt voor veel partijen en zeer zeker ook voor de PvdA. Hierbij zijn een aantal zaken van belang, zoals het proces met de bewoners, het vastleggen van garanties, de actualisering van geluidsniveaus, aanvullende metingen, het niet vergroten van de geluidscontouren, het nagaan van de mogelijkheid van een geluidsmeetnetwerk en het isoleren van woningen vanwege geluid. Volkel en Leeuwarden zijn en blijven de Nederlandse vliegbases van waaruit met het jachtvliegtuig wordt gevlogen. Ik hecht veel belang aan deze bases. Dat is mede een reden geweest om toen het mogelijk werd naar aanleiding van de nieuwe begrotingsafspraken, de voorgenomen maatregel voor vliegbasis Leeuwarden terug te draaien. Daarmee blijft voor Leeuwarden en de regio werkgelegenheid behouden. De vliegtuigen die gebruikmaken van de bases Leeuwarden en Volkel maken uiteraard geluid. Daar doe ik geen afbreuk aan en ik kan mij ook heel goed voorstellen dat het afschuwelijk is voor de omwonenden. Ik heb weleens gezegd dat we in Nederland misschien wat vrijer zouden moeten omgaan met het geluid van een jachtvliegtuig, wat je uiteindelijk zou kunnen vertalen als de “sound of freedom”, maar natuurlijk herken ik de zorgen van omwonenden van de vliegbases Volkel en Leeuwarden en heb ik daar alle begrip voor. Mevrouw Eijsink had maar al te zeer gelijk toen zij zei dat het niet zozeer een specifiek PvdA-punt is. Er wonen namelijk niet alleen maar PvdA’ers rondom zo’n basis. Gisteren is bijvoorbeeld nog een petitie hierover aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer en ik weet ook dat veel omwonenden dit debat volgen. Ik waardeer die grote betrokkenheid ook. Ik hecht dan ook groot belang aan een goede verstandhouding met de omwonenden.

Overleg met de regio

We hebben daarvoor overleg binnen de regio. Dat gebeurt binnen het bestaande kader van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne. Defensie zal actief communiceren ten aanzien van het geluid. Als daar op dit moment klachten over zijn, zal ik die natuurlijk serieus nemen en ook betrekken bij een verbetering van die communicatie. Defensie neemt de zorg van de omwonenden serieus en zal de beschikbare informatie met de omwonenden delen. De basiscommandanten spelen hierin al een heel belangrijke en actieve rol. Ik denk dat dit genoemde betrokkenheid alleen maar zal vergroten. Wij zullen het proces met de bewoners vervolgen en zullen daarbij ook het NLR betrekken en zullen dat proces van een nieuwe impuls voorzien waar dat nodig is, zeker nu het kabinet tot besluitvorming komt. Zoals terecht door een aantal leden is aangegeven, zullen we daarover ook afspraken maken met de COVM, waarbij we dan tevens zullen ingaan op de te geven garanties. Jachtvliegtuigen maken geluid en dan is het ook van groot belang dat geregeld is hoeveel geluid op welke locatie er mag worden gemaakt. Volkel en Leeuwarden blijven de bases voor jachtvliegtuigen maar ik wil wel duidelijkheid scheppen over het belangrijkste uitgangspunt in dezen.

We zullen ons houden aan de geluidsnormen

Er ontstaat nu een beetje het angstbeeld dat wij ons in de toekomst niet zouden gaan houden aan de geldende geluidsnormen en met dat angstbeeld wil ik nu heel graag korte metten maken. Wij zullen ons nu, maar zeer zeker ook in de toekomst houden aan de geldende geluidsnormen; ze worden dus niet opgerekt omdat dit de minister van Defensie beter uit zou komen. De geluidscontouren worden niet vergroot en van overschrijding zal geen sprake zijn. Dat is een hard uitgangspunt geweest bij het kabinetsbesluit. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk de geluidsoverlast terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door de start- en landingsprofielen en de vliegsnelheden en -hoogtes te optimaliseren. Verder zal Nederland ook in de toekomst veel in het buitenland oefenen, waarbij we het geluid exporteren. In de Verenigde Staten zijn nieuwe geluidsmetingen uitgevoerd voor de F-35. De resultaten van deze aanvullende metingen worden nu in de Verenigde Staten uitgewerkt. In het voorjaar van 2014 zullen die aan Defensie en het NLR beschikbaar worden gesteld. Met deze resultaten kan het NLR een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar de geluidsniveaus van de F-35 en de F-16. Verder kan daarmee ook de inpasbaarheid van toestellen en vliegbewegingen binnen de bestaande zonering worden geactualiseerd. We gaan dus doen wat de Kamerleden aan mij vragen, te weten actualiseren. Zodra de resultaten van de geluidsmetingen uit Amerika zijn verwerkt, zullen deze worden gedeeld met de Kamer en met de omwonenden van de vliegbases Volkel en Leeuwarden. Waar nuttig en mogelijk zal Defensie aandringen op vervolgmetingen in de Verenigde Staten.

Geluidsmeet net moet er komen

Het verzoek om een geluidsmeetnet neem ik serieus. Daarover geen twijfel. Ik heb daarbij wel te maken met de Luchtvaartwet. Die wet stelt duidelijk dat de geluidsbelasting wordt vastgesteld rondom luchthavens met berekeningen. Het daarnaast opzetten en hanteren van een geluidsmeetnet kan tot onduidelijkheid leiden omdat volgens de wet een meting iets anders is dan een berekening en de status van metingen niet vast is omschreven in de wet of een regeling. Als de Kamer mij de ruimte geeft om dit uit te zoeken en nader uit te werken, dan ben ik hiertoe graag bereid. Ik wijs overigens nog op de goede initiatieven zoals van Leeuwarden waarbij gedurende een bepaalde periode geluidsmetingen worden gedaan die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij het verbeteren van de rekenmodellen. Ook daarmee zou ik heel graag voortgang willen maken in relatie tot bijvoorbeeld de plaatsing van een geluidsmeetnet, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid een wetswijziging met zich brengt. Ik weet één ding zeker en dat is dat aansluiten bij het initiatief van Leeuwarden van belang is omdat daar ook omwonenden deelnemen aan de werkgroep en we hun ervaringen ook kunnen meenemen. Dus ik sta helemaal niet negatief tegenover het meetnet, geenszins, maar ik wil wel kijken wat het kost, wat het ons oplevert, wat we ermee kunnen en hoe we de omwonenden er zo goed mogelijk mee kunnen bedienen. Voor mij en, naar ik aanneem, ook voor de Kamer is uitgangspunt het zo goed mogelijk bedienen van de omwonenden. Nogmaals, wij nemen de omwonenden en hun zorgen zeer serieus en wij zullen samen met hen verkennen hoe het geluid zo veel mogelijk kan worden beperkt.
Over het punt van de geluidsisolatie kan ik heel erg kort en duidelijk zijn, want daarvoor hebben we namelijk normen waaraan Defensie zich houdt. Als het nodig blijkt dat vanwege de F-35 huizen worden geïsoleerd tegen het geluid, dan zullen we daartoe overgaan.

Discussie daarna

De heer Segers (ChristenUnie):Ik dank de minister voor de heldere en belangrijke toezegging dat de geluidsnormen het uitgangspunt blijven en niet worden opgerekt maar dat zo nodig ten aanzien van de F-35 de vliegbewegingen worden aangepast. Als er vaker buiten Nederland wordt geoefend, vraag ik mij wel af wat dit betekent voor de beveiliging van Nederland en voor de rekensom die de minister zo-even heeft gemaakt over het aantal toestellen in Nederland die combat-ready zijn.

Minister Hennis-Plasschaert: Alle uitspraken die net zijn gedaan over geluid en de zorgen daaromtrent van omwonenden, wil ik echt omarmen en serieus nemen. Ik kom daar bijvoorbeeld nog op terug met betrekking tot het meetnet. Laat wel duidelijk zijn: aan de geluidscontouren wordt niet gesleuteld. Bovendien is een aantal jaren geleden vastgesteld dat de geldende geluidscontouren ruim genoeg zijn voor 85 toestellen. We gaan nu terug naar 37 toestellen en dan ligt het in de rede dat we ruimschoots binnen de geldende geluidscontouren blijven. Laat ik dit ook even ter geruststelling meegeven.

De heer Segers (ChristenUnie): De minister zei in een bijzin dat we desnoods oefeningen kunnen exporteren, dus dat we vaker elders kunnen oefenen. Dat is dus een optie die op tafel ligt. Dan is wel mijn vraag wat dit betekent voor die rekensom van de 24 toestellen die gevechtsgereed moeten zijn in Nederland.

Minister Hennis-Plasschaert: Dat snap ik. Ik denk ook niet dat we geluid moeten exporteren door oefeningen over de grens te gaan houden. Mocht het erop aankomen, dan betekent het trainen of oefenen buiten de Nederlandse grenzen niet zozeer iets voor de inzet zoals die is beoogd. Dat doet geen afbreuk aan de rekensom die er ligt.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik laat de reactie van de minister op de vele vragen die ik gesteld heb, even op mij inwerken. Ik heb vijf punten aan haar voorgelegd waarop ze voor een groot deel heeft gereageerd. Ik ben in ieder geval blij verrast door de handreiking van de minister en haar bereidheid om indien nodig wetswijziging te overwegen.
Ik wil nog wel een opmerking maken over de aantallen. De minister zei terecht dat we van 85 naar 37 toestellen gaan. Op 24 oktober was er in de plannen nog rekening mee gehouden dat Leeuwarden een Deployed Operating Base (DOB) zou zijn en op 25 oktober werd het gelukkig weer een Main Operating Base (MOB). Ik bedoel hiermee maar te zeggen dat waar er straks mogelijkheden en middelen zullen komen, niemand kan voorzien wat voor soort basis Leeuwarden in de toekomst zal zijn. Waar nu wordt uitgegaan van 37 is het volgens mij de wens van de krijgsmacht om meer toestellen te kunnen aanschaffen. Dat betekent ook dat we hier vandaag verder mogen kijken dan alleen die 37 toestellen. Ook wat betreft de geluidsaanname zag het er op 24 oktober heel anders uit voor Leeuwarden dan op 25 oktober. Dus het heeft ook betekenis voor de aantallen en de mogelijkheden in de toekomst. Dat wil ik de minister nu graag meegeven, hoewel ik er in tweede termijn nog nader op terug zal komen.

Minister Hennis-Plasschaert: Ik dank mevrouw Eijsink voor haar vriendelijke woorden. Ter geruststelling: ook als Leeuwarden een DOB zou worden in plaats van een MOB, zal dat geen enkel verschil maken, omdat we beide bases openhouden in verband met de geluidscontouren; het had vooral te maken met management, onderhoud en dat soort zaken en niet zozeer met het geluid, omdat de F-35 ook daar gewoon zal worden gestald.

Motie ingediend door Eijsink, mede namens anderen

Mevrouw Eijsink: Ik heb waardering voor de inzet van de minister op het punt van geluid. Ik ben blij verrast door haar ruimhartigheid. Ik zie ook dat er een aantal mogelijke vragen opduikt. Ik dien toch een motie in over geluid. Ik zeg met nadruk dat dit niet is omdat ik de inzet van de minister in twijfel trek, maar omdat dit van belang is voor de omwonenden voor de komende jaren, wanneer mogelijk niemand meer weet welke afspraken zijn gemaakt. Dan kan men terugvallen op het op dat moment ingezette proces. Ik mag deze motie niet met een van mijn collega’s uit de fractie indienen. Ik zal haar wel indienen met steun van collega’s uit andere fractie. Ik wil wel even mijn collega Sultan Günal-Gezer noemen, die al de hele dag meedenkt over en meewerkt aan dit debat. Ik benadruk dit, omdat zij wethouder is geweest in Uden en door de jaren heen zeer betrokken is geweest bij de basis in Volkel. Zij weet als geen ander hoezeer het van belang is om omwonenden mee te krijgen in de plannen van de overheid.

De voorzitter: U mag de naam van uw collega op de motie plaatsen als mede-indiener.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Daarmee ben ik verheugd. Er was mij eerder gezegd dat dit niet mocht. Ik laat haar de motie nog even tekenen en ga dan over tot de indiening.

Motie Geluid

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat er tot op heden geen duidelijkheid c.q. eenduidigheid is over de hoeveelheid geluid die de beoogde opvolger van de F-16, te weten de JSF, zal produceren als deze in Nederland gaat vliegen;

constaterende dat nog niet is onderzocht of de huidige geluidsisolatie aan de woningen en geluidsgevoelige gebouwen rondom vliegbases Volkel en Leeuwarden voldoende is om de vereiste geluidsdemping bij het geluidsniveau van de JSF te halen en of, indien noodzakelijk mocht blijken, een eventuele uitbreiding van geluidsisolatie, c.q. verplaatsing van woningen tot de mogelijkheden behoort en/of deze aanpassingen onder het voor de vervanging van de F-16 gereserveerde investeringsbudget vallen;

van mening dat ook de vervanger van de F-16 aan de huidige geluidsvoorwaarden moet blijven voldoen en er om die reden garanties nodig zijn, zeker ook in het licht van de zorg ten aanzien van omwonenden rondom de Nederlandse vliegbases;

verzoekt de regering, over te gaan tot plaatsing van een permanent geluidsmeetnet rond beide bases, waardoor de geluidscontouren voortdurend gemonitord worden, conform het advies van het RIVM uit december 2010;

verzoekt de regering tevens, specifieke aandacht te besteden aan het geluidsaspect en de geluidshinder voor de omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel, onder meer door een actualisatie van de geluidsniveaus door vaker (aanvullende) geluidsmetingen te houden totdat het toestel volledig uitontwikkeld en operationeel is en de vliegeigenschappen en vliegpatronen bekend en beproefd zijn;

verzoekt de regering voorts, nader te onderzoeken of de vereiste geluidsdemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus van de JSF en aan te geven welke mogelijkheden tot geluidwerende maatregelen er zijn dan wel welke maatregelen genomen gaan worden om de vereiste geluidsdemping te behouden dan wel te behalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Eijsink, Günal-Gezer, Segers, Jasper van Dijk, Hachchi en Van Ojik. Zij krijgt nr. 22 (33763).

Mevrouw Eijsink (PvdA): Mijn fractie heeft vijf punten voorgelegd. Die betroffen het aantal toestellen, de missiedoelen, de werkgelegenheid, de geluidscontouren en de financiën. Over de geluidscontouren wil ik niet zeggen dat we “wat toezeggingen” hebben gekregen. Ik blijf herhalen dat de minister ruimhartig gereageerd heeft op de verzoeken en dat dit voor de omwonenden van groot belang is.

Mevrouw Hachchi (D66): De toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid en geluid zijn belangrijk.

Minister Hennis-Plasschaert: Ik dank mevrouw Eijsink voor haar bijdrage. Haar motie omarm ik en ik laat het oordeel aan de Kamer. Ik ben in eerste termijn vrij uitgebreid ingegaan op het feit dat ik de zorgen van omwonenden deel. Zij dienen zich serieus genomen te voelen en wij als Defensie moeten zo transparant mogelijk opereren en communiceren. Dat kan allemaal nog intenser. In de motie wordt echter verzocht om over te gaan tot een permanent meetnet. Ik heb net gezegd dat ik daar helemaal niet negatief tegenover sta. Mag ik de motie zo interpreteren dat ik even de ruimte krijg om te onderzoeken of het mogelijk is en wat het ons oplevert? Het zal wel mogelijk zijn, maar wat kunnen we met de resultaten? Uiteindelijk is bepalend hoe we de omwonenden zo goed mogelijk kunnen bedienen. Als dat met een permanent geluidsmeetnet is, dan doen we dat. Als dat echter is door wat er nu gaande is aan initiatieven in Leeuwarden, dan moeten we daar ook niet afkering tegenover staan. Het uitgangspunt is dus hoe wij de omwonenden het best mogelijk kunnen bedienen. Op dat punt lijken wij elkaar te vinden. Dus als mevrouw Eijsink mij ietwat ruimt geeft, zodat ik wat dingen op een rijtje kan zetten — wat betekent het voor de Luchtvaartwet, wat betekent het voor de dingen die we net met elkaar hebben besproken — dan vinden we elkaar volgens mij helemaal. Dat geldt ook, vermoed ik zo, voor de heer Segers, de heer Van Dijk en mevrouw Hachchi en de heer Van Ojik.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Het spreekt voor zich dat ik opensta voor suggesties van de minister. Ik kan me ook voorstellen dat de minister op dit moment niet precies weet hoe het proces uit zal pakken. Ik wil voorstellen dat de minister zo spoedig mogelijk het proces zal bespreken met de Kamer. Ik neem haar suggesties zeer serieus, maar het mag duidelijk zijn dat de inzet moet zijn om naar de letter en geest van de motie te handelen.

Minister Hennis-Plasschaert: Dat is een zeer duidelijke boodschap. Daarover geen misverstand. Geef me alleen even de ruimte om wat dingen in kaart te brengen. De F-35 is er niet morgen al. We hebben dus wat ruimte om dat goed te doen en geen teleurstellingen te creëren.

Samenvatting door de voorzitter

Ik heb nog een aantal zaken die ik met de Kamer wil delen. De moties zullen na de behandeling van de begroting in stemming worden gebracht. Van regeringszijde zijn in eerste termijn al vier toezeggingen gedaan die door de vorige voorzitter zijn voorgelezen. Deze minister heeft in haar eerste termijn ook een aantal toezeggingen gedaan.
- De Kamer ontvangt voor de begrotingsbehandeling een brief over de systematiek van gastvliegers in de F-35-toestellen.
- De Kamer ontvangt de nieuwe berekeningen voor geluidsoverlast van de F-35 na doorberekening van cijfers van de VS die in het voorjaar van 2014 beschikbaar komen.
- De Kamer ontvangt een brief over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden van frequent en/of permanent meten en berekenen van geluidsoverlast, mede in relatie tot de huidige wetgeving.

Minister Hennis-Plasschaert: Ik heb net een motie omarmd die ongetwijfeld ook zal worden aangenomen, al is er nog niet over gestemd. Deze toezegging lijkt mij dus overbodig.

Bron: concept verslag Vaste Commissie Defensie; 6-nov-2013

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Nov 06 2013

SEO baseerde onderzoek op rapport JSF-lobby

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Krijn Schramade van Follow The Money schrijft:

SEO moest onafhankelijk onderzoek doen naar de gevolgen van stoppen met de JSF voor het bedrijfsleven, maar het wetenschappelijk onderzoeksbureau gebruikte een lobby-rapport van de luchtvaartindustrie om haar conclusies te onderbouwen.”

(………..)

Een gedateerd lobby-rapport

Dat is onterecht. Er zijn gegronde redenen om aan de objectiviteit van het SEO-rapport te twijfelen, zo laat JSF-criticaster Johan Boeder weten. Het wetenschappelijk onderzoeksbureau haalt op haar beurt een rapport van de luchtvaartindustrie aan om innovatieclaims van het JSF-programma te onderbouwen. Een gedateerd lobby-rapport nota bene, het rapport van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) uit 2006. ‘De luchtvaartindustrie heeft belang bij deelname aan de JSF vanwege de opdrachten die daarmee gemoeid zijn,’ vertelt Boeder.

Het rapport dat SEO opstelde met input van de JSF-lobby is niet zomaar een rapportje dat in de la van Tweede Kamerleden beland is. In juni vorig jaar riep een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder ook de PvdA, in een motie op om te stoppen met de JSF. Minister van Defensie Hans Hillen trok de stekker niet uit het project, maar kwam met de belofte om de gevolgen van eventueel stoppen met de JSF onafhankelijk te laten onderzoeken. Hiermee kon de Tweede Kamer een onderbouwde keuze maken over het miljardenproject. SP-Kamerlid Jasper van Dijk bevestigt aan Follow The Money het belang van het rapport van SEO.

(….)

Meer kritiek op SEO

SEO kreeg eerder al forse kritiek op haar werk. In juni uitten Arnoud Boot, Marcel Canoy en Sweder van Wijnbergen hun kritiek op de werkwijze van SEO bij hun onderzoek naar de bijdrage aan de Nederlandse economie van brievenbusmaatschappijen. De drie economen beklaagden zich in NRC om een in hun ogen verkeerde rekenwijze van SEO, waarmee het met enkele duizenden extra banen de brievenbus business in een te positief licht plaatste.

Lees gehele artikel:

FTM, Krijn Schramade; 6-nov-2013 “SEO baseerde onderzoek op rapport JSF lobby

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!