Nov 29 2008

Pentagon houdt negatief JSF rapport bewust achter

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 15:27 onder Aanschaf JSF

Williamsburg, VA (USA)/Den Haag - De kosten voor het ontwikkelen en testen van de F-35 Joint Strike Fighter kunnen dramatisch hoger uitvallen dan door het JSF Program Office en Lockheed Martin wordt voorgerekend. Een rapport hierover wordt sinds 16 september 2008 stil gehouden.

Een onafhankelijk team van Pentagon kostenanalisten heeft vastgesteld dat het voltooien van de ontwikkeling en het testen van de JSF twee jaar langer zal duren en dat de komende zes jaar US$ 15 miljard meer zal kosten dan totnutoe geschat. Dit is onthuld in een artikel van “Inside the Air Force”. Voor het besturen van het uiterst complexe JSF project is indertijd het JSF Program Office opgezet. Hierin zijn onder meer, het Pentagon en Lockheed Martin en de deelnemende luchtmachten vertegenwoordigd. De Ministeries van Defensie in de diverse landen vertrouwen volledig op de juistheid van de informatie van het JSF Program Office. Kenmerkend voor het totale JSF project is hoe deze organisatie die verantwoordelijk is voor een project van honderden miljarden een monopoliepositie heeft op het verstrekken van cijfers, besteding van geld, nemen van beslissingen effectief alle externe controle buiten de deur weet te houden of kritiek weet te pareren, wanneer deze hen niet uitkomt. Lockheed-Martin heeft commercieel geen belang bij openheid. Generaal Davis, verantwoordelijk voor de JSF Program Office raakt zeker zijn positie kwijt als blijkt wat achter de schermen gebeurt. Zij worden ingedekt en in bescherming genomen door de Staatssecretaris voor Materieel Inkoop bij het Pentagon John Young, jarenlang topman van Lockheed Martin, die nog steeds nauwe banden heeft met Lockheed Martin.

Nu inzicht hebben in werkelijke kosten essentieel

Alle signalen wijzen er op dat het tijd wordt voor een frontale aanval van parlementen en rekenkamers van bij de JSF betrokken landen om deze gesloten cultuur van de JSF Program Office definitief te doorbreken. Dit houdt tevens in dat de financiële paragraaf over de JSF in de kandidaten evaluatie op zijn zwakst gezegd op voorhand als twijfelachtig kan worden beschouwd. En de waarheid zal mogelijk pas later, na de keuze, en bij de definitieve contractonderhandelingen in 2011-2012 aan het licht komen. Te laat om nog in te grijpen. Ten koste van de ruimte op de defensiebegroting voor andere krijgsmacht- en luchtmachtonderdelen. Een overzicht van de onthutsende feiten.

Rapport kostenstijging geheim gehouden

Binnen het JSF Program Office, het Pentagon en Lockheed Martin is al sinds 16 september 2008 een rapport van de door het Pentagon zelf ingestelde Joint Estimate Team (JET) waaruit blijkt dat de komende zes jaar liefst US$ 15 miljard extra nodig zijn om de ontwikkeling en aanloopproductie van de JSF te bekostigen. Tevens dreigt de ontwikkeling niet één, maar twee jaar uit te lopen.
Gelet op de cruciale fase van de beslissingsprocessen in onder andere Noorwegen en Nederland is nadrukkelijk besloten door Pentagon topmensen (en ex-Lockheed werknemers) John Young en Gordon England deze informatie niet publiek te maken. Dankzij een informant heeft de doorgaans zeer goed geïnformeerde “Inside The Airforce” beslag weten te leggen op het rapport en de gegevens naar buiten gebracht.

Eerder rapport 2007 ook al weggemoffeld

Ruim een jaar geleden, in augustus 2007 komt binnen de Defense Contract Management Agency (DCMA) een concept rapport tot stand met deze slotconclusie: “Lockheed Martin’s use of the guidelines, or Earned Value Management System, is below standard and does not provide the requisite definition and discipline to properly plan and control complex, multibillion dollar weapons systems acquisition programs.” Het rapport is 48 bladzijden lang en beschrijft hoe het management van Lockheed Fort Worth twijfelachtige verschuivingen heeft gedaan in een aantal gevallen, geld gebruikend uit projectreserves van projecten die binnen budget bleven en deze verschuivend naar projecten met een budgetoverschrijding. Dit zorgt soms voor foutief weergegeven projectprestaties. Uiteraard kan dit gevolgen hebben voor voorspellingen van toekomstige kosten van productie en vlieguren. Een grote meerderheid van de managers kon niet uitleggen of toelichten wat de uiteindelijke kosten zouden zijn voor hun project ten opzichte van de oorspronkelijke verwachting. Dit is een harde Pentagon eis ten aanzien van defensie leveranciers om de kosten te kunnen bewaken en beheersen. Het rapport spreekt van een “ernstige aantasting van de systeem discipline” die “uiteindelijk de lange termijn stabiliteit van het project in gevaar brengt”. “Tijdige signalering van kosten overschrijdingen is onmogelijk” en “onverwachte kosten verrassingen zijn de norm”. Op 19 van de 32 vereiste criteria voor een toereikende projectboekhouding faalt Lockheed-Martin. In juni 2008 werd dankzij een klokkenluider bekend dat in ieder geval op 19 november 2007 de inhoud van dit rapport bekend was bij de Pentagon topman, ex Lockheed-Martin werknemer, John Young. Hij heeft in het Pentagon een sleutelpositie inzake het JSF project.
Kamervragen hierover werden op 26 juni afgedaan met het uitspreken van vertrouwen in de JSF Program Office en een beroep op de “uitgebreide checks and balances” in de Pentagon boekhouding. Van enige kritische houding binnen Defensie ten opzichte van de onthulde gegevens is totaal geen sprake

Onderzoek Amerikaanse rekenkamer: US$ 38 miljard duurder

In dezelfde tijdsperiode, herfst 2007, deed de Amerikaanse Rekenkamer (US Government Accountability Office) onderzoek naar de voortgang van het JSF project als basis voor het op te stellen jaarlijkse Rekenkamer rapport over de Joint Strike Fighter. Als uiteindelijk in maart 2008 dit rapport gepubliceerd wordt meldt directeur Michael J. Sullivan aan het Congres: “The Pentagon has identified billions of dollars in unfunded requirements, continued delays and “substantial” production inefficiency that will increase costs”. Hij meldt dat volgens zijn gegevens rekening gehouden moet worden met een stijging tot US$ 337 miljard voor het het JSF project, US$ 38 miljard meer dan de opgave tot dusverre. Opvallend is dat Sullivan meldt dat het Pentagon dit nadrukkelijk weet: “Pentagon identified…..” en dat “Lockheed-Martin and the Defense Department’s JSF Program Office are preparing a new estimate that is expected to be much larger than what now is budgeted” . Sullivan voegt hier nog aan toe dat hij hierin gesteund wordt door drie eigen Pentagon audit organisaties: “Three new assessments found that the current estimate of US$ 299 billion is not comprehensive, is not accurate, is not well-documented and is not credible.”

Ontkenning Lockheed, Pentagon, Jack de Vries

Duidelijk is uit de woorden van Sullivan in maart 2008 dat én het Pentagon, en dus het JSF Program Office dit goed weten. Desondanks ontkennen ze. Pentagon’s John Young reageert met “I don’t agree with those numbers” en “This has been a well-planned and reasonably well-executed program”. Hij valt zijn ex-werkgever Lockheed niet af.
Op vragen van Van Velzen (SP) steunt Staatssecretaris De Vries de geruststellende woorden van Lockheed en het Pentagon. De Amerikaanse Rekenkamer hoeft niet zo serieus te worden genomen. En De Vries steunt de “een onafhankelijke doorrekening” zoals al door het Pentagon opgedragen en dat deze dit najaar bekend zal zijn. Zoals nu blijkt: wel bekend, op 16 september, maar opnieuw doelbewust onttrokken aan publicatie.

Eindcijfers JSF project 2007 via creatief boekhouden gemanipuleerd

Om hun ontkenning kracht bij te zetten zorgt de Pentagon top voor een opmerkelijk staaltje creatief boekhouden.. De jaarcijfers over 2007, gepubliceerd in april 2008, werden zo voorgesteld dat sprake zou zijn van een kostendaling van US$ 299 miljard naar US$ 298 miljard voor het hele project. Dit was van essentieel belang voor Lockheed Martin. Want wanneer een grotere kostenstijging zou zijn gerapporteerd, zou sprake kunnen zijn van een overtreding van de Wet Nunn-McCurdy. Het Nunn-McCurdy amendement bepaalt dat een programma (onder nadere voorwaarden) stopgezet moet worden bij meer dan 25% kostenstijging. Voor het JSF programma kwam dit percentage inmiddels zodanig in zicht, dat er al congresleden waren die hier op speculeerden na het verschijnen van het Amerikaanse Rekenkamer rapport van 11 maart 2008. Daarnaast dreigde een blokkade op de toestemming van het congres voor de tweede aanloopserie van 12 JSF toestellen.
Wereldwijd wordt deze doorzichtige wijze van cijfers manipuleren op de hak genomen in tal van gerenommeerde luchtvaartbladen, als Aviation Week (“Conflicting Indicators” door David Fulghum en “Annual Expenditure..Result Happiness” door Bill Sweetman), Flight International, Defense Aerospace. Want het was al te opvallend hoe de zaken die meetbaar zijn en voor de korte termijn met US$ 11 miljard stegen en de zaken die verder in de toekomst liggen, en nog niet hard aantoonbaar zijn, daalden met US$ 12 miljard.

Niettemin creëert het Pentagon opnieuw enige tijdsruimte in de hoop een volgend jaar betere cijfers te kunnen presenteren. Wat helaas een ijdele hoop zal blijken te zijn.
En de vragen in de Nederlandse Tweede Kamer van PvdA’ster Eijsink (10 april) werden feitelijk afgedaan door onze Defensie met een “Wij vertrouwen op de JSF Program Office”.
Zo werkt ook de Nederlandse defensie organisatie mee aan het verhullen van de waarheid.

Rapport Joint Estimate Team

In januari 2008 werd het Joint Estimate Team geformeerd. Formeel in opdracht van Generaal Davis van het JSF Program Office om onderzoek te doen naar de juistheid van kostenschattingen in het JSF project, mede naar aanleiding van de eerdere onderzoeken in 2007. De JET bestaat uit topexperts van de Pentagon audit organenen Cost Analysis Improvement Group, de Air Force Cost Analysis Agency en NAVAIR 4.2 (US Navy) van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Dit team van analisten heeft hierover al op 16 september 2008 gerapporteerd aan de Defense Acquisition Board van het Pentagon. In hun rapport, inmiddels dus al ruim twee maanden bekend bij het JSF Program Office staat letterlijk deze zin: “JET estimate is approximately $15B higher than JPO [F-35 Joint Program Office] estimate,”. Het rapport neemt de bevindingen van de US Rekenkamer uit maart 2008 ten aanzien van de onvolledigheid, onbetrouwbaarheid en onzekerheid van de JSF Program Office cijfers zonder meer over en zit daarmee op één lijn.

Twee visies, keuze tegen alle auditors, voor Lockheed

De top van het Pentagon heeft direct na de presentatie van het JET rapport op nadrukkelijke aanwijzing van Staatssecretaris Gordon England (jarenlang directeur van Lockheed Martin Fort Worth) er voor gekozen geen ruchtbaarheid te geven aan de conclusies uit het rapport van het Joint Estimate Team en te blijven hopen dat de meer optimistische verwachtingen (vanuit commercieel oogpunt) van Lockheed-Martin en van de projectverantwoordelijke JSF Program Office uit zal komen.
Young heeft in een reactie aangegeven dat de Pentagon leiders (inclusief Staatssecretaris England en Minister Rober Gates) gedwongen waren tussen twee uiteenlopende visies aangaande het JSF ontwikkelingsproces en kosten. Young geeft toe dat de kwaliteit van het JET rapport hoog is, het “was very professionally done” en dat hun conclusies zijn “grounded heavily in the experience in past programs”. Desondanks hield hij het liever stil.
De ene visie is die van het onafhankelijk opererende JET audit team binnen het Pentagon, bestaande uit top auditors van alle krijgsmachtonderdelen en daarin gesteund door de onafhankelijke US GAO (Rekenkamer). Zij zeggen dat zij hun berekeningen baseren op eerdere ervaringen met andere vliegtuig programma’s, zoals F-22 Raptor, B2 bommenwerper.
Daar tegenover staan de schattingen van de JSF Program Managers (bevreesd voor hun positie) en het commerciële Lockheed Martin. Lockheed zei in een reactie dat de interne Pentagon schatting “is overly conservative,” based on progress and data so far. “While some [development] budget challenges remain, we are confident that we will complete the program at a far lower cost than forecast” by the Pentagon cost estimators, the statement said.

Gemaakte keuze Pentagon

In een stevig debat binnen de Pentagon top werden begin november deze mogelijkheden afgewogen:
(1) “Terminating other weapons programs to harvest cash for JSF”
(2) “Seeking additional funds from Congress for JSF”
(3) “Converting procurement funds to finance development with reduction future JSF fleet”.

En de laatste keuze is in beginsel gemaakt. Indien de ontwikkelingskosten toenemen, zal het Pentagon geforceerd worden als onderdeel van de regering Obama een keuze te maken tussen uitstel van de productie of meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling, wat echter zal leiden tot het snijden in andere wapenprogramma’s. Voor de begroting 2010 wordt gekozen meer geld vrij te maken voor het testen. De komende 6 tot 12 maanden moet blijken hoe dit uitpakt.

Onderzoek betrouwbaarheid JSF Program Office dringend nodig

De Vaste Kamercommissie voor Defensie vroeg 17 april 2008 (vraag 1 t/m 6) uitputtend en duidelijk naar de juistheid van de informatie, naar de rekenmethodes, enzovoorts, van het Joint Program Office. Het antwoord van de Staatssecretaris luidde op 8 mei 2008: “Het JPO komt tot zijn berekeningen op grond van een grondige kennis van zaken en veelvuldige informatiewisseling met de leveranciers. De beperkingen in de oordeelsvorming van de Nederlandse auditdiensten betekent overigens nadrukkelijk niet dat de betrouwbaarheid van de informatie in het geding is. In de Verenigde Staten is er een uitgebreid systeem van checks and balances om de betrouwbaarheid van informatie bij voor grote projecten zoals de JSF te waarborgen.”
Telkenmale blijkt uit de onthulling van doelbewust achtergehouden rapporten, dat Lockheed Martin en het Pentagon volstrekt op de hoogte zijn van de onbetrouwbaarheid van de gegevens. Er is dus voor de Tweede Kamer alle reden om de informatievoorziening van de Joint Program Office, van het Pentagon en van Lockheed Martin uitgebreid onder de loep te nemen in samenwerking met de Nederlandse Rekenkamer en volstrekte openheid van zaken en onderzoek te eisen. Nederland heeft als JSF partnerland hier volstrekt recht op. Er straks in 2012 achterkomen dat de aanschafprijs van de JSF en de kosten per vlieguur toch hoger uitvallen is niet aanvaardbaar. Want het gaat om veel belastinggeld en om de toekomst van onze luchtmacht en defensie.

Bronnen onder andere:

11 april 2008 Beantwoording Kamervragen Van Velzen (SP) over US GAO rapport/kostenstijging JSF
7 mei 2008 Beantwoording Kamervragen Eijsink (PvdA) over “Creatief Boekhouden Pentagon/Lockheed”
30-mei-2008 JSFNIEUWS “Lockheed topmensen in het Pentagon
3 juni 2008 Bloomberg “2002 overbilling not found till August 2007; Lockheed cost data suspect on fighter”
3 juni 2008 JSFNIEUWS “Lockheed onder vuur over boekhoud methoden
3 juni 2008 JSFNIEUWS “JPO informatie dus toch onbetrouwbaar
26 juni 2008 Beantwoording Kamervragen Eijsink (PvdA) over “Nalatige boekhouding Lockheed

JSFNIEUWS081128-GK.JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.