Mrt 31 2008

Jaarrapportage 2007 Vervanging F16 verschenen

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 23:28 onder Aanschaf JSF, F-16

Vandaag hebben de Minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven en de Staatssecretaris van Defensie, drs. J.G. de Vries de “Jaarrapportage “Vervanging F16” over het jaar 2007” aangeboden aan de Tweede Kamer. Waar relevant wordt een doorkijk gegeven naar ontwikkelingen in de komende jaren gegeven.

Deze jaarrapportage is de zesde jaarrapportage sinds de ondertekening van het Memory of Understanding voor de ontwikkelfase (MOU-SDD). De jaarrapportage neemt de lezer, zoals elk jaar gebruikelijk, mee langs een uitgebreid scala aan onderwerpen: projectdefinitie, -organisatie en -planning, de financiële planning, projecten die zijdelings met de F16 vervanging te maken hebben en de inschakeling van de Nederlandse industrie.
Een separaat rapport bevat een soort accountantsverklaring van de interne auditdiensten van de betrokken ministeries van Economische Zaken en Defensie.

De complete rapporten zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Defensie:
“Jaarrapportage 2007 Project Vervanging F16”
“Jaarrapportage 2007 Project Vervanging F16; Assurance Report”

Nadrukkelijk wordt in de Rapportage verwezen naar het laatste Rapport US Rekenkamer, 11 maart 2008 : “Recent Decisions by Department of Defence add to Program Risks”
Een gecombineerde lezing van beide documenten geeft een duidelijk totaalbeeld van de totale JSF projectstatus.

COMMENTAAR JSFNIEUWS REDACTIE
Enkele punten willen we hier voor het voetlicht halen en als JSFNIEUWS redactie van enige opiniërende kanttekeningen voorzien.

Kosten per vlieguur verdubbeld

In 2001 was de belofte van de JSF: beduidend lagere prijs per vlieguur dan de F16. Eén van de meest teleurstellende punten in het US Rekenkamer rapport was de zinsnede, dat de berekening van de prijs per vlieguur was verdubbeld en inmiddels hoger dan van de F16. Voor onze luchtmachtsquadrons is één van de belangrijkste rekeneenheden “prijs per vlieguur”. In het toegevoegde rapport bij de Jaarrapportage Vervanging F16 van de beide Registeraccountants wordt gesteld dat de prijsopbouw van een vlieguur in de USA anders is, dan in Nederland. Daarom zou geen vergelijking gemaakt kunnen worden. Niet duidelijk wordt gemaakt door deze register accountants, waar deze prijsopbouw in verschilt. Het US Rekenkamer rapport geeft namelijk aan: de verhoging komt voort met name vanwege brandstofgebruik, brandstofprijs, onderhoudstijd en support kosten. Deze elementen zullen hier niet wezenlijk anders kunnen zijn, sterker nog, in de USAF zullen ze vanwege schaalvoordelen (met 1.750 JSF’s) eerder lager zijn, dan hier.
Dit element, de prijs per vlieguur, moet een van de belangrijkste lange termijn criteria zijn bij de keuze; zij is bepalend voor de operationele kosten jaar in, jaar uit, tussen 2020 en 2040. De prijs per vlieguur is bepalend hoe veel er gevlogen kan worden en houdt dus direct verband met het op peil blijven van de geoefendheid binnen onze luchtmacht squadrons.

USA verschuiving, wij binnen Defensie merken het

De USA heeft in 2006 besloten tot een verschuiving in het aankooppatroon en vanwege intern Amerikaanse budgettaire redenen de invoerreeks uitgespreid over een langere reeks van jaren. Dit heeft voor Nederland een kostenpost van € 206 miljoen tot gevolg, deze moet volgens de rapportage “binnen de defensiebegroting” gevonden worden. Met andere woorden: wij binnen ons defensie apparaat (personeel. luchtmacht, landmacht, marine) moeten (weer) ruim € 200 miljoen zien te vinden vanwege verschuivingen in de USA begroting. Of er nog meer risico op zulke verschuivingen is, beschrijft de rapportage niet.

Industrie orders

In de “business case” voor de ontwikkelfase van de JSF, waarin US$ 800 miljoen als het ware als voorschot is betaald door onze overheid, is t/m 2006 (het jaar dat de MoU-PSFD werd getekend) $ 679 miljoen binnengehaald, in 2007 is hier slechts $ 19 miljoen bijgekomen. Oorspronkelijk zou alleen gemeten worden op orders voor de ontwikkelfase, later is men ook orders voor de eerste productiefase (LRIP) gaan meetellen. Zuiver voor de ontwikkelfase is nu $ 332 miljoen binnengehaald, dit is minder dan in 2002 verwacht.
In de ontwikkelfase profiteerden een breed scala aan bedrijven van de JSF, 83 bedrijven, waaronder kennisinstituten, zoals NLR en TNO-FEL.
Productie orders (LRIP) zijn alleen nog terecht gekomen bij Stork Fokker AESP B.V.
Een vergelijking dringt zich op met Level 3 JSF partner Turkije. Deze investeerde slechts US$ 175 miljoen, maar haalde een veelvoud binnen aan contracten ten opzichte van Nederland. Een betere Return-on-Investment…….

Planning dit jaar

Dit jaar wordt een definitieve beslissing verwacht over de op 29 februari voorgestelde deelname aan IOT&E van 2011-2013 (2 JSF toestellen, Operationele Evaluatie). In de rapportage wordt niet ingegaan op het duidelijke knelpunt dat de Amerikaanse rekenkamer hier noemt, dat de IOT&E pas eind 2012 van start zou kunnen gaan.
Nederland gaat dit jaar de “business case” herijken. Dit is het industriële project van de deelname aan de JSF ontwikkelfase, dat formeel gezien los staat van de keuze voor de JSF. Door de industriële deelname heeft Nederland zich sterk verbonden aan de JSF en is de industrie hier op ingespeeld. Duidelijk wordt uit de Rapportage dat dit voor de Rafale en de Eurofighter niet het geval is, actuele prijsniveaus vanuit de leveranciers zijn onbekend.
Daarnaast is er bijna een plan van aanpak gereed voor een transparante en zorgvuldige vergelijking van de JSF met de alternatieven. Tenslotte wordt gewerkt aan een analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden , economische en operationeel, van een “end life update” van onze F16’s, die met inmiddels met gemiddeld 3.200 tot 3.900 uur op de “klok” al een eind vorderen op hun gegarandeerde “leeftijd” van circa 6.000 uur.

Onzekerheden genoemd, maar ook weggelaten

De rapportage noemt als twee hoofdrisico’s van de JSF ontwikkeling de politieke dimensie en de prijsontwikkeling. Opmerkelijk mild is de Rapportage van toon als het gaat om het weergeven van de uitgebreide risico analyse in het Amerikaanse Rekenkamer rapport, dat op 11 maart 2008 is verschenen. Het Amerikaanse Rekenkamer rapport noemt daar als risico’s onder meer:
- vertraging van operationele begindatum;
- de verminderde testinspanningen in de ontwikkelfase met het risico dat dit in de
IOT&E fase gevolgen krijgt;
- de overlap tussen ontwerp en bouw van prototypes;
- de risicovolle overlap tussen testen en de nu reeds begonnen productie, immers er zijn nog maar 37 vluchten gemaakt. In 2012 zijn vanuit de Low Rate Initial Production fases al ruim 100 toestellen in productie of gereed. Dit punt van risico wordt in toenemende mate genoemd als serieus aandachtspunt. Wat, als dan (2012, bijna einde SDD fase) nog structurele problemen naar voren komen, zoals nu met de mid-wing secties van de zes Boeing 787 prototypes, die geherassembleerd moeten worden.

Dit zijn essentiële onzekerheden in het JSF project, die niet zonder reden al meerdere jaren in de USA voor het voetlicht worden gehaald. Dit is een omissie in deze Jaarrapportage Vervanging F16 en maakt deze Rapportage minder objectief dan verwacht mag worden van een dergelijk document. Wel worden de vorderingen genoemd, die er het afgelopen jaar zijn geweest o.a. in de opbouw van de productielijn.
Conclusie van de JSFNIEUWS redactie, het is zoals de US Rekenkamer in 2007 meegaf als titel voor het 2007 rapport: Progress made and challenges remain.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.