Mei 30 2012

Defensie ontkent, maar meer feiten bekend…

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 15:07 onder Global F35 News

Kesteren – Na publicatie van de informatie dat er plannen zouden zijn voor een aanzienlijke verdere reductie van de F-16 vloot en de concentratie hiervan op één vliegbasis hebben we tal van reacties gehad. Diverse journalisten hebben contact met Defensie en met ons opgenomen.

We hechten aan gebalanceerde weergave van nieuws rond de opvolging van de F-16 en rond de F-35. Volledigheidshalve melden we daarom dat defensie de juistheid van ons bericht ten stelligste ontkent.
De woordvoerder van defensie heeft tegen een journalist gezegd dat er “op dit moment geen sprake is van een concrete beslissing” om dit te doen. Dat is ook precies wat we schrijven, geen beslissing, nee, die moet na de verkiezingen komen. Let op dat sluwe “op dit moment”. De woordvoerdster heeft “dergelijke documenten niet gezien”. Helemaal waar, ze laten die niet aan haar lezen, dus dat jokt ze niet.
Opvallend is dat in de reactie vooral nadruk ligt op het ontkennen van de sluiting van Leeuwarden, maar dat op zich de noodzaak voor een vlootreductie naar 42 toestellen niet expliciet ontkend wordt. U kunt dus zelf de conclusies wel trekken.
Verder wordt gezegd: “Het gaat mogelijk om oudere documenten. In het verleden zijn er wel eens dit soort scenario’s doorgerekend”. Dat ging om documenten (inderdaad uit 2005), waar het ging om altijd nog meer dan 50 toestellen.

Het Catshuisoverleg

Interessant is dat toegegeven wordt, dat het scenario “42 toestellen, 1 vliegbasis” tijdens het Catshuis overleg nadrukkelijk is besproken tussen de heren Rutte, Verhagen en Wilders.
Sterker nog, indien de heer Wilders op 21 april 2012 de onderhandelingen niet had afgebroken en zijn handtekening had gezet, dan was de VVD-top en CDA-top zwart op wit akkoord gegaan met dit plan. Defensie weet dit. De VVD en CDA top weten dit. In dit “Catshuis” plan wordt nadrukkelijk het besparingspotentieel genoemd. Het is ondenkbaar dat dit genoemd wordt, zonder achterliggende berekeningen en uitwerking van diverse scenario’s. Kortom: dit is alleen maar meer bewijs dat de plannen er zijn (onze bron en ons bronmateriaal was dus okee), dat het tevens bijna besloten was en dat er een noodzaak voor is (dat staat letterlijk in het Catshuis document). Het kan dus niet uitblijven, dat na de verkiezingen, dit bijna overeengekomen plan weer uit de lade komt en alsnog onderwerp van gesprek wordt. Als de VVD en CDA dit al overeenkwamen met de PVV, zal dat straks bij een meer linkse coalitie zeker het geval kunnen zijn.

Letterlijke tekst akkoord op defensieparagraaf VVD, CDA en PVV

Los van wat wij berichten biedt dit dus EXTRA aanwijzingen voor ons dat ons bericht van hedenmorgen juist is. Hier de letterlijke tekst waar VVD, CDA en PVV het over eens waren in april 2012; zo werden door deze partijen dus de luchtmachtbelangen op het spel gezet. En natuurlijk willen ze daar net voor de verkiezingen niet aan herinnerd worden en ontkennen ze dit nu.

Ter invulling van de taakstelling bij Defensie is gekozen voor een maatregel op efficiencygebied (outsourcing) en aanvullend een aantal operationele ingrepen. De opbrengsten in de jaren 2013 tot 2015 bestaan uit besparingen in de exploitatie, vrijval van investeringen en verkoopopbrengsten.
(……..)
Vermindering aantal jachtvliegtuigen F¬16 van 68 tot 42: Het besluit van Defensie in het voorjaar 2011 om voor de vervanging van de F16 een lager budget (4,5 mld.) te reserveren dan voorheen, betekent dat er voor de toekomst wordt uitgegaan van een substantieel kleiner aantal jachtvliegtuigen. Daar kan nu reeds op geanticipeerd worden door het aantal F%16’s dat in het voorjaar is teruggebracht naar 68, verder te verminderen naar 42. Door uit te gaan van 42 F16’s kan 1 luchtmachtbasis worden gesloten. De opbrengst van deze maatregel betreft structureel ca. 80 mln.
(.……)
De vervanging van de F%16 vormt een groot budgettair risico voor de begroting van Defensie indien gekozen wordt voor de JSF. Dit niet alleen door de stijgende investeringskosten maar ook door de hoge exploitatiekosten. Defensie heeft de hogere exploitatiekosten van de JSF tov die van de F16 nog niet in de meerjarenramingen verwerkt. Deze niet%begrote meerkosten bedragen ca. 2 miljoen per toestel per jaar, maar zullen zeker nog verder stijgen, te denken valt aan 100% of meer. Toch maakt de optie afzien van de JSF geen deel uit van bovenstaande ombuigingsopties. De budgetten voor de eventuele aanschaf van toestellen zijn namelijk pas na deze kabinetsperiode geraamd (grove schatting van de opbrengst bedraagt vanaf 2016 gemiddeld 170 mln. per jaar). In deze kabinetsperiode levert enkel het stoppen met de testfase JSF direct geld op. Dit zijn echter beperkte (20 mln., in 2014, 65 mln. In 2015) en vrijwel geheel incidentele opbrengsten (circa 10 mln. structureel).

Defensiewoordvoerder, bedankt voor de tip …

Zoals u ziet is dit volledig in lijn met wat wij vanochtend publiceerden (met dank aan degene die ons deze aanvullende gegevens verstrekte; en met dank aan de woordvoerder bij defensie die de journalist attendeerde op het bestaan van deze overeenkomst……..).

Defensie ontkent, dat hoorden we bij Twente ook……

Toen er plannen waren om de vliegbasis Twente te sluiten, werd dit ook (na uitlekken van de plannen) in alle toonaarden ontkend door defensie. Zie berichtgeving (nu.nl, 3 september 2003), dit citaat:
Het is nog niet duidelijk of personeel van de vliegbasis Twenthe een studie van het ministerie van Defensie mag inzien over de sluiting van deze basis. (….) De rechter doet woensdag 10 september uitspraak. Defensie ontkende tijdens het geding dat een dergelijk document bestaat. Het personeel stelde op zijn beurt dat het om een geheim rapport gaat.”

En is Twente open gebleven? Een stellige ontkenning van defensie is dus nul komma nul waard (zelfs tegenover een rechter durven ze zaken te ontkennen).

Lees tevens de (uitgebreide) reacties op het oorspronkelijke bericht.

Auteur: Johan Boeder

JSFNieuws120530/JB

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.