Okt 29 2012

Nieuw kabinet: eerst vaststellen ambitie en onderzoek exploitatiekosten JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 19:08 onder Aanschaf JSF

Den Haag – Hedenmiddag is bekend geworden hoe het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte-II, bestaande uit de partijen VVD en PvdA, er uit ziet en wat er in staat over de defensiebegroting tussen 2013 en 2017.

Per saldo geen extra bezuinigingen defensie

Om de inzet van de Nederlandse krijgsmacht voor vrede en veiligheid in de wereld te kunnen blijven verzekeren, wordt vanaf 2014 jaarlijks 250 miljoen van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking omgezet in een nieuw structureel budget voor Internationale Veiligheid. Dit budget komt beschikbaar voor Defensie voor aan internationale veiligheid verbonden kosten. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de aanwending, in overeenstemming met de minister van Defensie. Corresponderend wordt de begroting van Defensie vanaf 2014 met 250 miljoen verlaagd, waaronder de volledige huidige HGIS-middelen voor vredesoperaties.
De missie in Afghanistan (Kunduz) wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.

Nieuw onderzoek exploitatiekosten opvolger F-16

In het regeerakkoord wordt vastgesteld, dat de oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F-16 zijn niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of het opnieuw stellen van prioriteiten binnen het totale Defensiebudget.
Het is de bedoeling, dat vanuit het Ministerie van Financiën een verzoek wordt gedaan aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en van de exploitatie (operating en support kosten) van de vervanger van de F-16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode.

Dit kan gezien worden als een direct gevolg van het rapport dat verschenen is op donderdag 25 oktober 2012, waaruit duidelijk werd dat met name de beheersbaarheid van de exploitatiekosten in het geding is en dat eerdere informatieverschaffing op dit punt vanuit defensie (2002, 2005, kandidatenvergelijking 2008), hierin gesteund door de industrie, ernstig tekort is geschoten. Zie JSFNieuws, analyse ARK rapport 25-10-2012 voor details.

Vaststellen ambitieniveau krijgsmacht bij huidige budget

De minister van Defensie ontwikkelt, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en uitgaande van het beschikbare budget, een visie op de krijgsmacht van de toekomst. Ook in de toekomst zal de krijgsmacht de verplichtingen in NAVO- verband gestand moeten kunnen doen en in staat zijn in internationaal verband een bijdrage te leveren aan crisisbeheersingsoperaties.

Vervolgens eind 2013 keuze; huidige MOU’s (contracten) voortgezet

Mede op basis van beide rapportages zal het kabinet eind 2013 een beslissing nemen over de vervanging van de F16. Gelet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ter zake zetten we de ontwikkel- en testprogramma’s conform de MOU’s voort.

Tot slot: opinie JSFNieuws:

De gekozen weg is een logische route. Niet plotseling uit lopende overeenkomsten stappen en daarmee de industrie schaden. Eerst ambitieniveau vaststellen en berekenen wat de toekomstige exploitatiekosten zijn.

Dit komt overeen met wat we vanuit JSFnieuws op vrijdag 26 oktober 2012 op vragen van NU.NL hebben geantwoord en we “Plan C” hebben genoemd:

- Eerst ambitieniveau vaststellen totale krijgsmacht
- Bepalen welk budget we daarvoor overhebben
- Behoeftestelling nieuwe straaljager vaststellen
- Evaluatie uitvoeren,
- Rekening houdend met exploitatiekosten, structureel component, waar we (indien te hoog) 30 jaar hinder van hebben

Door NU.NL onder ander als volgt verwoord (zie artikel, inclusief soortgelijke opinie van de heer Ko Colijn, Instituut Clingendael):

Boeder pleit voor een fris en onafhankelijk onderzoek naar de opties die de overheid resten om uit ‘dit moeras’ te komen.

Volgens Boeder hangen zelfs 42 JSF’s de komende 30 jaar de krijgsmacht als een molensteen om de nek. “De aanschafkosten is één ding, maar de exploitatie is nog veel kostbaarder.”
De exploitatie per toestel over een termijn van 30 jaar werd in 2002 door defensie begroot op circa 47 miljoen euro per toestel (voor 30 jaar). Op het prijsniveau van dit jaar zijn die kosten gestegen naar 194 miljoen euro per toeste (voor 30 jaar)l, uitgaande van de aanschaf van 68 toestellen. Hoe minder toestellen worden gekocht, des te hoger de onderhoudskosten. Dat bedrag drukt alle investeringsruimte bij de krijgsmacht weg en heeft gevolgen voor marine en landmacht.

Boeder: “We moeten onze huidige voorkeurspositie in het JSF-project niet opgeven, maar wel rustig kijken naar onze verdere opties.”

Dit regeerakkoord geeft aan, dat eindelijk gedaan zal worden, wat voorafgaand aan de kandidatenevaluatie 2008 al werd bepleit door diverse partijen, namelijk: “Stel eerst vast, wat willen we qua ambitieniveau, op welk niveau willen we een rol spelen?”. En vervolgens: “Welke F-16 opvolger hoort bij dit ambitieniveau, gegeven het investerings- en exploitatiebudget.”

Motie 5 juli 2012 effectief geweest

Vastgesteld moet tevens worden, dat de motie van 5 juli 2012 door de toenmalige oppositie wel als effect heeft gehad, dat hierdoor door de minister van defensie nadere rapportages zijn opgedragen. Als gevolg hiervan heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) gerapporteerd, dat ambitieniveau en exploitatiekosten serieuze knelpunten zijn en de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) mede vastgesteld dat uitstappen op dit moment niet de meest logische optie is. De conclusies van zowel ARK als SEO (inzake de industrie) komen ons inziens tot uitdrukking in dit regeerakkoord.

JSFnieuws/121029-Redactie

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.