Search Results for "geluid"

Apr 23 2014

België : de vraag van zes miljard: nieuwe gevechtsvliegtuigen ja of nee?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

De Belgische Vredesactie VZW heeft een analyse geplaatst op de website De Wereld Morgen.be. JSFNieuws.nl deelt de zienswijze van VZW niet volledig – JSFNieuws.nl en haar redacteuren zijn van mening dat:

1.    er een effectief en inzetbaar luchtwapen behouden dient te blijven ten behoeve van toekomstige onvoorziene inzet;

2.    Er na een, onafhankelijke kandidaten evaluatie, capabele alternatieve gevechtsvliegtuigen beschikbaar zullen zijn;

3.    De redactie van JSFNieuws.nl is verontrust over:

a.    het democratisch gehalte en gebrek aan openheid;

b.    veelvuldig gebruik van misleidende informatie in het Nederlandse JSF; dossier.

4.    transparantie het hart is van democratie en debat;

5.    Bezorgdheid om een  juiste besteding van beschikbare belastinggeld zeer terecht is:

6.    Bezorgdheid om onze nationale veiligheid en defensie terrecht is, dit blijkt uit alle strategische toekomstanalyses;

7.    De keuze VOOR de JSF, de volledige toekomst van de gehele krijgsmacht op het spel kan zetten. Vele broodnodige capaciteiten van de krijgsmacht zijn al geofferd tbv de JSF.

Toch is het artikel nuttig omdat het duidelijk weergeeft hoe het politieke landschap er in België uitziet.

In aanloop naar de Global Day of Action on Military Spending (14 april) vroegen de vredesbewegingen de politieke partijen naar hun standpunt inzake de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Willen zij nieuwe gevechtsvliegtuigen? En hoe gaan we dat betalen? Bekijk de korte samenvatting op youtube, of lees hier de analyse.

Vredesactie vzw

CD&V en Open VLD zijn de meest uitgesproken voorstanders van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Voor CD&V is die aankoop geen politieke keuze maar een noodzaak. Zonder gevechtsvliegtuigen is ons leger binnen de NAVO en de EU irrelevant, meent CD&V. “We hebben geen keuze,” zegt CD&V. En dus moeten we ons ook niet moe maken aan een politiek en publiek debat. Nochtans zijn er ook andere specialisaties mogelijk. Bovendien kan je je afvragen of ons veiligheidsbeleid door de NAVO gedicteerd moet worden.

Volgens Open VLD praten we zonder luchtgevechtscapaciteiten niet meer mee op Europees en NAVO-niveau. Nochtans gaat een buitenlands en veiligheidsbeleid over veel meer dan gevechtscapaciteiten. België zou ook kunnen investeren in niet-militaire middelen om internationaal een rol van betekenis te spelen.

N-VA blijft relatief vaag. Of we al dan niet gevechtsvliegtuigen moeten kopen, hangt af van de allianties waar we deel van uitmaken en de taakverdeling die daar wordt afgesproken. N-VA is voorstander van verregaande samenwerking met Nederland. Als Nederland en België samen hun huidige luchtgevechtscapaciteit willen behouden, zal België mee in gevechtsvliegtuigen moeten investeren. Uit N-VA-hoek komen gemengde geluiden: terwijl Kamerlid Karolien Grosemans onderstreept dat er vandaag veel sociale noden zijn waar we eerst naar moeten kijken, pleiten andere N-VA’ers voluit voor de aankoop van de JSF.

Groen is geen voorstander van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Groen sluit de aankoop niet uit, maar vraagt eerst een politiek debat over de toekomst van het veiligheidsbeleid, ook op Europees niveau, zodat vervolgens de noden kunnen worden bepaald. De EU-landen moeten dan afspreken wie in welke taken specialiseert en welke capaciteiten daarvoor nodig zijn. Voor België zijn dat niet noodzakelijk gevechtsvliegtuigen, er is immers al overcapaciteit aan gevechtsvliegtuigen in Europa. 4 à 6 miljard is voor Groen hoe dan ook te veel, maar als de investering op Europees niveau wordt gedeeld, zou België daartoe kunnen bijdragen.

Ook SP-A wil eerst een strategisch plan op lange termijn. Ze ziet de toekomst van ons leger in verregaande Europese integratie. Nieuwe gevechtsvliegtuigen zijn “geen prioriteit”, een klein land als België heeft daarvoor het geld niet. Als in een Europees kader de kosten verdeeld worden, kan het eventueel wel, maar België heeft geen gevechtsvliegtuigen nodig om een solidaire bijdrage te leveren aan internationale operaties. Specialisatie in strategisch luchttransport of mijnenvegers zijn mogelijke alternatieven.

Als ze na 25 mei deelnemen aan regeringsonderhandelingen, beloven Groen en SP.A dwars te gaan liggen om deze miljardenuitgave tegen te houden. Het is de vraag hoeveel politiek gewicht ze hier aan kunnen en willen verbinden.

PVDA is ronduit tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen en pleit voor een eigen buitenlands beleid buiten de NAVO en de EU om. Die NAVO mag overigens afgeschaft worden.

Bekijk de korte samenvatting op youtube, lees hier de uitgebreide analyse.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Nov 20 2013

Knops (CDA) spreekt in Volkel over geluidsproblematiek JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Tweede Kamer lid de heer Raymond Knops (CDA) sprak in Volkel over de komst van de Lockheed Martin F-35 (JSF). Uit rapporten in de USA blijkt dat de F-35 aanzienlijk meer lawaai maakt, zowel bij het starten, als bij het landen, dan de huidige F-16’s.

Er waren ruim 150 belangstellenden uit de directe omgeving van Volkel. Naast Raymond Knops, was ook een geluiddeskundige aanwezig, in de persoon van Ing. Gerald van Grunsven. Hij gaf in het algemeen wat tekst en uitleg over hoe geluid vertaald kan worden, wat het verschil is in meten en vertalen naar de zogeheten Ke-lijnen (van de geluidszones). Belangrijk genoeg voor de aanwezigen om ook berichtgeving in de media op een juiste manier te kunnen interpreteren.

De heer Raymond Knops gaf toe, dat ook hij, na zelfs twee keer in Amerika te zijn geweest, geen exacte cijfers over de geluidsproductie van de F35 te kunnen geven. Hij onderstreepte wel de belangrijkheid van de motie over de permanente meting en gaf ook aan er alles aan te willen doen om de overlast niet groter te laten worden dan men nu gewend was.

De enige manier om precies op de hoogte te raken van het geluid wat het nieuwe toestel gaat produceren, is het toestel daadwerkelijk in Nederland te laten vliegen gedurende een aantal weken. Dit zal echter nog jaren duren, zo het er nu naar uitziet zal het toestel niet eerder dan in circa 2018 voor het eerst naar Nederland komen.
Er werd gesuggereerd, dat dit in samenwerking zou kunnen met Noorwegen, waar de JSF , in 2018 of 2019 zal arriveren (enkele jaren eerder dan in Nederland). Raymond Knops heeft ter plaatse toegezegd, om deze mogelijkheid voor te leggen aan de minister en haar te wijzen op de noodzaak ervan. Mocht uit deze tests (dus in 2018 of 2019 op zijn vroegst) blijken dat de geluidsproductie zodanig hoog is dat leefbaarheid in gevaar komt, te zorgen voor compenserende maatregelen o.a. door export van geluid (vliegen op andere bases, in andere landen e.d.; een dure aangelegenheid).

Zie ook Brabantse zorgen over geluidsoverlast JSF:
Brabants Dagblad; 19-nov-2013; Tweede Kamer lid over JSF Volkel

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Nov 07 2013

Tweede Kamer verwoordt zorgen over geluidsniveau JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

De Vaste Commissie voor Defensie heeft op 6 november 2013 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie, minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken over de Nota toekomst van de krijgsmacht.
Aanwezig zijn tien leden van de Tweede Kamer, te weten: Ten Broeke, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Eijsink, Hachchi, Knops, Maij, Van Ojik, De Roon, Segers, Vuijk.

Een van de onderwerpen, die aan de orde kwam is de geluidsproductie van de nieuw aan te schaffen F-35 gevechtstoestellen. Uit de het concept verslag nemen we de teksten over met betrekking tot dit onderwerp.

Toelicht van minister Hennis-Plasschaert

Ik ben het helemaal eens met mevrouw Eijsink en volgens mij hebben we hetzelfde belang, namelijk dat het toestel voldoet aan de eisen ten aanzien van de zes missietypen. Dat is waarom we de F-35 hebben gekozen. Dat is onze leidraad geweest en zal ook onze leidraad blijven. Met minder zullen we geen genoegen nemen.
Dan kom ik te spreken over het geluid, een belangrijk punt voor veel partijen en zeer zeker ook voor de PvdA. Hierbij zijn een aantal zaken van belang, zoals het proces met de bewoners, het vastleggen van garanties, de actualisering van geluidsniveaus, aanvullende metingen, het niet vergroten van de geluidscontouren, het nagaan van de mogelijkheid van een geluidsmeetnetwerk en het isoleren van woningen vanwege geluid. Volkel en Leeuwarden zijn en blijven de Nederlandse vliegbases van waaruit met het jachtvliegtuig wordt gevlogen. Ik hecht veel belang aan deze bases. Dat is mede een reden geweest om toen het mogelijk werd naar aanleiding van de nieuwe begrotingsafspraken, de voorgenomen maatregel voor vliegbasis Leeuwarden terug te draaien. Daarmee blijft voor Leeuwarden en de regio werkgelegenheid behouden. De vliegtuigen die gebruikmaken van de bases Leeuwarden en Volkel maken uiteraard geluid. Daar doe ik geen afbreuk aan en ik kan mij ook heel goed voorstellen dat het afschuwelijk is voor de omwonenden. Ik heb weleens gezegd dat we in Nederland misschien wat vrijer zouden moeten omgaan met het geluid van een jachtvliegtuig, wat je uiteindelijk zou kunnen vertalen als de “sound of freedom”, maar natuurlijk herken ik de zorgen van omwonenden van de vliegbases Volkel en Leeuwarden en heb ik daar alle begrip voor. Mevrouw Eijsink had maar al te zeer gelijk toen zij zei dat het niet zozeer een specifiek PvdA-punt is. Er wonen namelijk niet alleen maar PvdA’ers rondom zo’n basis. Gisteren is bijvoorbeeld nog een petitie hierover aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer en ik weet ook dat veel omwonenden dit debat volgen. Ik waardeer die grote betrokkenheid ook. Ik hecht dan ook groot belang aan een goede verstandhouding met de omwonenden.

Overleg met de regio

We hebben daarvoor overleg binnen de regio. Dat gebeurt binnen het bestaande kader van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne. Defensie zal actief communiceren ten aanzien van het geluid. Als daar op dit moment klachten over zijn, zal ik die natuurlijk serieus nemen en ook betrekken bij een verbetering van die communicatie. Defensie neemt de zorg van de omwonenden serieus en zal de beschikbare informatie met de omwonenden delen. De basiscommandanten spelen hierin al een heel belangrijke en actieve rol. Ik denk dat dit genoemde betrokkenheid alleen maar zal vergroten. Wij zullen het proces met de bewoners vervolgen en zullen daarbij ook het NLR betrekken en zullen dat proces van een nieuwe impuls voorzien waar dat nodig is, zeker nu het kabinet tot besluitvorming komt. Zoals terecht door een aantal leden is aangegeven, zullen we daarover ook afspraken maken met de COVM, waarbij we dan tevens zullen ingaan op de te geven garanties. Jachtvliegtuigen maken geluid en dan is het ook van groot belang dat geregeld is hoeveel geluid op welke locatie er mag worden gemaakt. Volkel en Leeuwarden blijven de bases voor jachtvliegtuigen maar ik wil wel duidelijkheid scheppen over het belangrijkste uitgangspunt in dezen.

We zullen ons houden aan de geluidsnormen

Er ontstaat nu een beetje het angstbeeld dat wij ons in de toekomst niet zouden gaan houden aan de geldende geluidsnormen en met dat angstbeeld wil ik nu heel graag korte metten maken. Wij zullen ons nu, maar zeer zeker ook in de toekomst houden aan de geldende geluidsnormen; ze worden dus niet opgerekt omdat dit de minister van Defensie beter uit zou komen. De geluidscontouren worden niet vergroot en van overschrijding zal geen sprake zijn. Dat is een hard uitgangspunt geweest bij het kabinetsbesluit. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk de geluidsoverlast terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door de start- en landingsprofielen en de vliegsnelheden en -hoogtes te optimaliseren. Verder zal Nederland ook in de toekomst veel in het buitenland oefenen, waarbij we het geluid exporteren. In de Verenigde Staten zijn nieuwe geluidsmetingen uitgevoerd voor de F-35. De resultaten van deze aanvullende metingen worden nu in de Verenigde Staten uitgewerkt. In het voorjaar van 2014 zullen die aan Defensie en het NLR beschikbaar worden gesteld. Met deze resultaten kan het NLR een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar de geluidsniveaus van de F-35 en de F-16. Verder kan daarmee ook de inpasbaarheid van toestellen en vliegbewegingen binnen de bestaande zonering worden geactualiseerd. We gaan dus doen wat de Kamerleden aan mij vragen, te weten actualiseren. Zodra de resultaten van de geluidsmetingen uit Amerika zijn verwerkt, zullen deze worden gedeeld met de Kamer en met de omwonenden van de vliegbases Volkel en Leeuwarden. Waar nuttig en mogelijk zal Defensie aandringen op vervolgmetingen in de Verenigde Staten.

Geluidsmeet net moet er komen

Het verzoek om een geluidsmeetnet neem ik serieus. Daarover geen twijfel. Ik heb daarbij wel te maken met de Luchtvaartwet. Die wet stelt duidelijk dat de geluidsbelasting wordt vastgesteld rondom luchthavens met berekeningen. Het daarnaast opzetten en hanteren van een geluidsmeetnet kan tot onduidelijkheid leiden omdat volgens de wet een meting iets anders is dan een berekening en de status van metingen niet vast is omschreven in de wet of een regeling. Als de Kamer mij de ruimte geeft om dit uit te zoeken en nader uit te werken, dan ben ik hiertoe graag bereid. Ik wijs overigens nog op de goede initiatieven zoals van Leeuwarden waarbij gedurende een bepaalde periode geluidsmetingen worden gedaan die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij het verbeteren van de rekenmodellen. Ook daarmee zou ik heel graag voortgang willen maken in relatie tot bijvoorbeeld de plaatsing van een geluidsmeetnet, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid een wetswijziging met zich brengt. Ik weet één ding zeker en dat is dat aansluiten bij het initiatief van Leeuwarden van belang is omdat daar ook omwonenden deelnemen aan de werkgroep en we hun ervaringen ook kunnen meenemen. Dus ik sta helemaal niet negatief tegenover het meetnet, geenszins, maar ik wil wel kijken wat het kost, wat het ons oplevert, wat we ermee kunnen en hoe we de omwonenden er zo goed mogelijk mee kunnen bedienen. Voor mij en, naar ik aanneem, ook voor de Kamer is uitgangspunt het zo goed mogelijk bedienen van de omwonenden. Nogmaals, wij nemen de omwonenden en hun zorgen zeer serieus en wij zullen samen met hen verkennen hoe het geluid zo veel mogelijk kan worden beperkt.
Over het punt van de geluidsisolatie kan ik heel erg kort en duidelijk zijn, want daarvoor hebben we namelijk normen waaraan Defensie zich houdt. Als het nodig blijkt dat vanwege de F-35 huizen worden geïsoleerd tegen het geluid, dan zullen we daartoe overgaan.

Discussie daarna

De heer Segers (ChristenUnie):Ik dank de minister voor de heldere en belangrijke toezegging dat de geluidsnormen het uitgangspunt blijven en niet worden opgerekt maar dat zo nodig ten aanzien van de F-35 de vliegbewegingen worden aangepast. Als er vaker buiten Nederland wordt geoefend, vraag ik mij wel af wat dit betekent voor de beveiliging van Nederland en voor de rekensom die de minister zo-even heeft gemaakt over het aantal toestellen in Nederland die combat-ready zijn.

Minister Hennis-Plasschaert: Alle uitspraken die net zijn gedaan over geluid en de zorgen daaromtrent van omwonenden, wil ik echt omarmen en serieus nemen. Ik kom daar bijvoorbeeld nog op terug met betrekking tot het meetnet. Laat wel duidelijk zijn: aan de geluidscontouren wordt niet gesleuteld. Bovendien is een aantal jaren geleden vastgesteld dat de geldende geluidscontouren ruim genoeg zijn voor 85 toestellen. We gaan nu terug naar 37 toestellen en dan ligt het in de rede dat we ruimschoots binnen de geldende geluidscontouren blijven. Laat ik dit ook even ter geruststelling meegeven.

De heer Segers (ChristenUnie): De minister zei in een bijzin dat we desnoods oefeningen kunnen exporteren, dus dat we vaker elders kunnen oefenen. Dat is dus een optie die op tafel ligt. Dan is wel mijn vraag wat dit betekent voor die rekensom van de 24 toestellen die gevechtsgereed moeten zijn in Nederland.

Minister Hennis-Plasschaert: Dat snap ik. Ik denk ook niet dat we geluid moeten exporteren door oefeningen over de grens te gaan houden. Mocht het erop aankomen, dan betekent het trainen of oefenen buiten de Nederlandse grenzen niet zozeer iets voor de inzet zoals die is beoogd. Dat doet geen afbreuk aan de rekensom die er ligt.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik laat de reactie van de minister op de vele vragen die ik gesteld heb, even op mij inwerken. Ik heb vijf punten aan haar voorgelegd waarop ze voor een groot deel heeft gereageerd. Ik ben in ieder geval blij verrast door de handreiking van de minister en haar bereidheid om indien nodig wetswijziging te overwegen.
Ik wil nog wel een opmerking maken over de aantallen. De minister zei terecht dat we van 85 naar 37 toestellen gaan. Op 24 oktober was er in de plannen nog rekening mee gehouden dat Leeuwarden een Deployed Operating Base (DOB) zou zijn en op 25 oktober werd het gelukkig weer een Main Operating Base (MOB). Ik bedoel hiermee maar te zeggen dat waar er straks mogelijkheden en middelen zullen komen, niemand kan voorzien wat voor soort basis Leeuwarden in de toekomst zal zijn. Waar nu wordt uitgegaan van 37 is het volgens mij de wens van de krijgsmacht om meer toestellen te kunnen aanschaffen. Dat betekent ook dat we hier vandaag verder mogen kijken dan alleen die 37 toestellen. Ook wat betreft de geluidsaanname zag het er op 24 oktober heel anders uit voor Leeuwarden dan op 25 oktober. Dus het heeft ook betekenis voor de aantallen en de mogelijkheden in de toekomst. Dat wil ik de minister nu graag meegeven, hoewel ik er in tweede termijn nog nader op terug zal komen.

Minister Hennis-Plasschaert: Ik dank mevrouw Eijsink voor haar vriendelijke woorden. Ter geruststelling: ook als Leeuwarden een DOB zou worden in plaats van een MOB, zal dat geen enkel verschil maken, omdat we beide bases openhouden in verband met de geluidscontouren; het had vooral te maken met management, onderhoud en dat soort zaken en niet zozeer met het geluid, omdat de F-35 ook daar gewoon zal worden gestald.

Motie ingediend door Eijsink, mede namens anderen

Mevrouw Eijsink: Ik heb waardering voor de inzet van de minister op het punt van geluid. Ik ben blij verrast door haar ruimhartigheid. Ik zie ook dat er een aantal mogelijke vragen opduikt. Ik dien toch een motie in over geluid. Ik zeg met nadruk dat dit niet is omdat ik de inzet van de minister in twijfel trek, maar omdat dit van belang is voor de omwonenden voor de komende jaren, wanneer mogelijk niemand meer weet welke afspraken zijn gemaakt. Dan kan men terugvallen op het op dat moment ingezette proces. Ik mag deze motie niet met een van mijn collega’s uit de fractie indienen. Ik zal haar wel indienen met steun van collega’s uit andere fractie. Ik wil wel even mijn collega Sultan Günal-Gezer noemen, die al de hele dag meedenkt over en meewerkt aan dit debat. Ik benadruk dit, omdat zij wethouder is geweest in Uden en door de jaren heen zeer betrokken is geweest bij de basis in Volkel. Zij weet als geen ander hoezeer het van belang is om omwonenden mee te krijgen in de plannen van de overheid.

De voorzitter: U mag de naam van uw collega op de motie plaatsen als mede-indiener.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Daarmee ben ik verheugd. Er was mij eerder gezegd dat dit niet mocht. Ik laat haar de motie nog even tekenen en ga dan over tot de indiening.

Motie Geluid

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat er tot op heden geen duidelijkheid c.q. eenduidigheid is over de hoeveelheid geluid die de beoogde opvolger van de F-16, te weten de JSF, zal produceren als deze in Nederland gaat vliegen;

constaterende dat nog niet is onderzocht of de huidige geluidsisolatie aan de woningen en geluidsgevoelige gebouwen rondom vliegbases Volkel en Leeuwarden voldoende is om de vereiste geluidsdemping bij het geluidsniveau van de JSF te halen en of, indien noodzakelijk mocht blijken, een eventuele uitbreiding van geluidsisolatie, c.q. verplaatsing van woningen tot de mogelijkheden behoort en/of deze aanpassingen onder het voor de vervanging van de F-16 gereserveerde investeringsbudget vallen;

van mening dat ook de vervanger van de F-16 aan de huidige geluidsvoorwaarden moet blijven voldoen en er om die reden garanties nodig zijn, zeker ook in het licht van de zorg ten aanzien van omwonenden rondom de Nederlandse vliegbases;

verzoekt de regering, over te gaan tot plaatsing van een permanent geluidsmeetnet rond beide bases, waardoor de geluidscontouren voortdurend gemonitord worden, conform het advies van het RIVM uit december 2010;

verzoekt de regering tevens, specifieke aandacht te besteden aan het geluidsaspect en de geluidshinder voor de omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel, onder meer door een actualisatie van de geluidsniveaus door vaker (aanvullende) geluidsmetingen te houden totdat het toestel volledig uitontwikkeld en operationeel is en de vliegeigenschappen en vliegpatronen bekend en beproefd zijn;

verzoekt de regering voorts, nader te onderzoeken of de vereiste geluidsdemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus van de JSF en aan te geven welke mogelijkheden tot geluidwerende maatregelen er zijn dan wel welke maatregelen genomen gaan worden om de vereiste geluidsdemping te behouden dan wel te behalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Eijsink, Günal-Gezer, Segers, Jasper van Dijk, Hachchi en Van Ojik. Zij krijgt nr. 22 (33763).

Mevrouw Eijsink (PvdA): Mijn fractie heeft vijf punten voorgelegd. Die betroffen het aantal toestellen, de missiedoelen, de werkgelegenheid, de geluidscontouren en de financiën. Over de geluidscontouren wil ik niet zeggen dat we “wat toezeggingen” hebben gekregen. Ik blijf herhalen dat de minister ruimhartig gereageerd heeft op de verzoeken en dat dit voor de omwonenden van groot belang is.

Mevrouw Hachchi (D66): De toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid en geluid zijn belangrijk.

Minister Hennis-Plasschaert: Ik dank mevrouw Eijsink voor haar bijdrage. Haar motie omarm ik en ik laat het oordeel aan de Kamer. Ik ben in eerste termijn vrij uitgebreid ingegaan op het feit dat ik de zorgen van omwonenden deel. Zij dienen zich serieus genomen te voelen en wij als Defensie moeten zo transparant mogelijk opereren en communiceren. Dat kan allemaal nog intenser. In de motie wordt echter verzocht om over te gaan tot een permanent meetnet. Ik heb net gezegd dat ik daar helemaal niet negatief tegenover sta. Mag ik de motie zo interpreteren dat ik even de ruimte krijg om te onderzoeken of het mogelijk is en wat het ons oplevert? Het zal wel mogelijk zijn, maar wat kunnen we met de resultaten? Uiteindelijk is bepalend hoe we de omwonenden zo goed mogelijk kunnen bedienen. Als dat met een permanent geluidsmeetnet is, dan doen we dat. Als dat echter is door wat er nu gaande is aan initiatieven in Leeuwarden, dan moeten we daar ook niet afkering tegenover staan. Het uitgangspunt is dus hoe wij de omwonenden het best mogelijk kunnen bedienen. Op dat punt lijken wij elkaar te vinden. Dus als mevrouw Eijsink mij ietwat ruimt geeft, zodat ik wat dingen op een rijtje kan zetten — wat betekent het voor de Luchtvaartwet, wat betekent het voor de dingen die we net met elkaar hebben besproken — dan vinden we elkaar volgens mij helemaal. Dat geldt ook, vermoed ik zo, voor de heer Segers, de heer Van Dijk en mevrouw Hachchi en de heer Van Ojik.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Het spreekt voor zich dat ik opensta voor suggesties van de minister. Ik kan me ook voorstellen dat de minister op dit moment niet precies weet hoe het proces uit zal pakken. Ik wil voorstellen dat de minister zo spoedig mogelijk het proces zal bespreken met de Kamer. Ik neem haar suggesties zeer serieus, maar het mag duidelijk zijn dat de inzet moet zijn om naar de letter en geest van de motie te handelen.

Minister Hennis-Plasschaert: Dat is een zeer duidelijke boodschap. Daarover geen misverstand. Geef me alleen even de ruimte om wat dingen in kaart te brengen. De F-35 is er niet morgen al. We hebben dus wat ruimte om dat goed te doen en geen teleurstellingen te creëren.

Samenvatting door de voorzitter

Ik heb nog een aantal zaken die ik met de Kamer wil delen. De moties zullen na de behandeling van de begroting in stemming worden gebracht. Van regeringszijde zijn in eerste termijn al vier toezeggingen gedaan die door de vorige voorzitter zijn voorgelezen. Deze minister heeft in haar eerste termijn ook een aantal toezeggingen gedaan.
- De Kamer ontvangt voor de begrotingsbehandeling een brief over de systematiek van gastvliegers in de F-35-toestellen.
- De Kamer ontvangt de nieuwe berekeningen voor geluidsoverlast van de F-35 na doorberekening van cijfers van de VS die in het voorjaar van 2014 beschikbaar komen.
- De Kamer ontvangt een brief over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden van frequent en/of permanent meten en berekenen van geluidsoverlast, mede in relatie tot de huidige wetgeving.

Minister Hennis-Plasschaert: Ik heb net een motie omarmd die ongetwijfeld ook zal worden aangenomen, al is er nog niet over gestemd. Deze toezegging lijkt mij dus overbodig.

Bron: concept verslag Vaste Commissie Defensie; 6-nov-2013

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 01 2013

Opvolging F-16: onafhankelijkheid waarborgen bij nieuwe evaluatie

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF, Ontwikkeling JSF

Gouda – In 2002 werd met kennis en de vooruitzichten van dat moment naar beste inzicht door defensie en politiek een principe keuze gemaakt voor de JSF. Twaalf jaar later blijkt het toestel dubbel zo duur in aanschaf en ruim dubbel zo duur in gebruik; de levertijd is al 9 jaar vertraagd. Een stroom van verontrustende berichten over kinderziektes en ontwerpfouten houdt aan. Bovendien is de wereld sterk veranderd, het defensiebudget is gedaald.
Zoals aangegeven in de uitzending Een Vandaag van 31 januari 2013 is het zinvol de vraag te stellen: is het geen tijd voor een volledig nieuwe kandidatenvergelijking, uitgaande van het perspectief van 2013. Dit opiniestuk van auteur Christiaan Meinen gaat nader in op de afwegingen omtrent die vraag.

Appels met peren vergelijken, kan dat bij project Vervanging F-16 (PV-F16)?

Soms wordt gesteld: “De JSF vergelijken met een ander toestel, is als het vergelijken van appels met peren. De vraag is dan, is dat dan niet mogelijk. In dit opiniestuk geeft defensiespecialist Chris Meinen zijn mening over het antwoord op deze vraag: Ja, dat kan zeker. Het betekent namelijk dat beide vruchten een eigen smaak hebben en aan bepaalde eisen moeten voldoen. Als je appels met peren wilt vergelijken moet je in feite ook open staan voor beide vruchten. Als je bijvoorbeeld niet van peren houdt, kan je geen neutrale vergelijking houden, dan moet je daar ook eerlijk voor uitkomen. Datzelfde is van toepassing op de kandidatenvergelijking in het kader van het project Vervanging F-16.

Achtergrond JSF keuze

Het is door velen al vaker gezegd dat de keuze voor de Joint Strike Fighter (JSF ook wel F-35A genoemd), die het ministerie van Defensie, bepaalde politici en de industrie al in de vorige eeuw gemaakt hebben niet zozeer ingegeven is door strategische noodzaak, maar door de behoefte om het failliet van Fokker te compenseren. Er was dus een economische “noodzaak”.
Gedurende het proces heeft men kunnen zien dat er vreemde dingen gebeurden rondom de JSF. De Key Performance Indicators (KPI ), dat zijn doelen waarop de JSF behoort te worden beoordeeld, werden naar beneden bijgesteld, de aantallen idem dito terwijl het prijskaartje opliep. Kritiek op dit proces, die zelfs in de VS niet gering was, werd in het Nederlandse politieke debat weggewuifd. Men bleef vasthouden aan de businesscase en het “heilige” planningsaantal van 85 JSF voor de Nederlandse luchtmacht. Dit terwijl al jarenlang duidelijk is dat het beschikbare budget niet genoeg is voor dit aantal toestellen. Ook heeft men inmiddels het aantal in gebruik zijnde F-16’s verminderd tot 68 en overwoog men tijdens de Catshuisoverleggen van Rutte I (PVV, VVD en CDA) dit aantal nog verder te verminderen tot 42. Opmerkelijk is, zowel de JSF als Nederlandse ambtenaren, politici en lobbyisten kwamen veelvuldig voor in de ‘geheime Amerikaanse berichten’ beter bekend als Wikileaks. Zie hier en hier (NRC: VS beter ingelicht over JSF dan Kamer).

Overduidelijke tunnelvisie vorige kandidatenevaluatie

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt een overduidelijke tunnelvisie ten aanzien van de JSF. Toch tracht de Nederlandse regering c.q. het Ministerie van Defensie, een beeld op te houden van objectiviteit en een eerlijke kandidatenvergelijking . Waar dat bij de eerste kandidatenvergelijking nog enigszins mogelijk was, kwam de 2e er behoorlijk slechter vanaf. Op meerdere gebieden schreef men die kandidatenvergelijking toe naar één winnaar: de JSF. Regelmatig las men in de beoordelingen en in de rapportages aan de Tweede kamer dat informatie over andere kanshebbers uit publieke bronnen kwam. Zo werd de Gripen bijvoorbeeld, de ene keer vermeld als een oud airframe net als onze huidige F-16MLU, dat dus niet aan de ‘tijdseisen’ kan voldoen. De andere keer bestond de Gripen nog niet eens en liep de ontwikkeling ver achter bij de JSF. Feitelijk is het zo dat de teller van een airframe pas ingaat op het moment dat het gebouwd is en de JSF is al even feitelijk een ontwerp uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Dus wat dat betreft bestaat er weinig verschil tussen de Gripen C/D, de Rafale en de Eurofighter en de JSF. Men heeft ook letterlijk beweerd dat de JSF het enige toestel is dat over Datalinks, lage RCS, geavanceerde sensoren en wapensystemen beschikt. Dat deze beweringen aantoonbaar volstrekt onjuist zijn lijkt niet veel politici te deren. Maar wat zegt het over de betrouwbaarheid van de politici, ambtenaren, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen verbonden aan het JSF project? Dat is een vraag van het hoogste belang. In naam zijn al deze partijen, anders dan lobbyisten, neutraal.

Hoe neutraal zijn NLR en TNO werkelijk?

Onderzoeksinstellingen TNO en NLR houden zich naar alle waarschijnlijkheid aan hun neutraliteitsbeginsel. Medewerkers die onderzoek doen specifiek voor de JSF mochten bijvoorbeeld niet geluidsvergelijkende onderzoeken uitvoeren. Maar is daarmee de neutraliteit van het instituut TNO gegarandeerd? In deze tijd van economische krimp is TNO afhankelijk van onderzoek voor de JSF. Een groot gedeelte van hun inkomsten is direct te herleiden tot dit project en dat geldt net zo voor NLR. Zullen de marketingmanagers of financieel directeuren van deze onderzoeksinstellingen het op prijs stellen als er vanuit die onderzoeksinstellingen een kritische notitie komt over de vreemde manier van projectmanagement (zie o.a. JSF perikelen : technische fundament blijft wankel) c.q. het fabriceren van productietoestellen terwijl de test & evaluatiefase nog niet eens volledig op gang is? Of als uit een simulatie (studie RAND, 2008) blijkt dat de JSF niet opgewassen blijkt te zijn tegen de dreiging van de realiteit.
De studie van het Amerikaanse RAND instituut is vervolgens nooit officieel door RAND gepubliceerd en de kritische senior analist John Stillion blijkt vanwege zijn kritische houding ontslagen te zijn.
Iedereen in projectmanagementland weet dat dit tegen alle project management principes ingaat. Ander voorbeeld: het geluidsrapport, waarbij men het geluid van de Gripen E/F berekende aan de hand van de Super Hornet (F/A-18SH). Dit toestel is van een heel ander kaliber (zwaarder, groter vleugeloppervlak etc.) dan de Gripen E/F demonstrator. De voornaamste overeenkomst is dat beide dezelfde GE F414 motor hebben. Maar de Super Hornet heeft er twee, de Gripen is eenmotorig. Toch heeft men beide aan elkaar gelijkgesteld. Waarom? De Gripen E/F demonstrator is beschikbaar voor dergelijke tests zoals deze ook in Zwitserland zijn uitgevoerd.

Politieke realiteit van 2013

Vlak na uitbrengen van een nieuw rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitstapkosten van het JSF project is ook de kabinetsformatie tussen VVD en PvdA in zeer korte tijd rondgekomen. Over het PV F-16 staat er het volgende:

De oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F16 zijn niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of herprioritering binnen het totale Defensiebudget. De minister van Financiën verzoekt de Algemene Rekenkamer een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode. …. Mede op basis van beide rapportages zal het kabinet eind 2013 een beslissing nemen over de vervanging van de F16. Gelet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ter zake zetten we de ontwikkel- en testprogramma’s conform de MOU’s voort.”

Tijdens de Kamerdebatten en naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer merkte de heer Samsom (PvdA) het volgende op: “Ik was bereid een besluit te nemen: we kopen die krengen wel of niet”. Volgens Samsom was ook de VVD bereid een besluit te nemen en zo een einde te maken aan de jaren slepende discussie. Toen kwam echter het nieuws van het ministerie van Defensie dat het huidige budget slechts genoeg was voor 35 JSF-toestellen, in plaats van de geplande 68. “En dan heb je dus geen volwaardige luchtmacht meer“, zei Samsom. Positief hieraan is dat we kunnen concluderen dat Samsom een luchtmacht met maar 35 toestellen geen luchtmacht waardig vindt.

Financiële realiteit

Nu wil ik u het één en ander aan actuele bedragen voorrekenen. We moeten beseffen dat het budget voor de aanschaf van een vervanger van de huidige F-16’s (PV F-16) een bedrag van €4,5 miljard omvat. Van dat totale bedrag is inmiddels al een flink deel uitgegeven aan de JSF, namelijk €450 miljoen (testprog + 2 toestellen) Dan resteert ons dus nog €4,05 miljard. Het gaat vervolgens nog eens €334 miljoen kosten indien we de huidige F-16’s moeten modificeren in verband met het langer doorvliegen van deze toestellen (tot 2019). Als er vervolgens nog 2 jaar extra langer doorgevlogen moet worden gaat dit een extra €180 miljoen euro kosten (2021). Wat hebben we dan te besteden? Per saldo resteert een bedrag van “slechts” € 3,716 miljard of zelfs € 3,536 miljard voor onze geliefde Next Generation Fighter! Dan komen daar bovenop de kosten voor gebruik gedurende 30, 40 of 50 jaar (Operations &Sustainment, O&S). De ARK rekent het keurig voor maar zelfs bij een aantal van 35 JSF redt de Koninklijke Luchtmacht het al niet binnen het bestaande exploitatie budget. U begrijpt dat beide factoren belemmeringen zijn die de Nederlandse regering mee moet nemen in haar afwegingen. Men zou 35 JSF kunnen kopen mits de kosten daarvoor niet verder oplopen, maar dan komt men in het gedrang met de O&S kosten die niet binnen het huidige budget passen.

Uitgangspunten nieuwe kandidatenvergelijking

Feitelijk roept de regering op om te komen tot een nieuwe kandidatenvergelijking die past binnen de nieuwe visie die de nieuwe minister van defensie moet ontwikkelen. Maar is het dan mogelijk om zo’n kandidatenvergelijking te maken waarbij appels met peren vergeleken kunnen worden? En daarbij alle kandidaten recht te doen? Volgens mij kan dat mits men de kandidatenvergelijking met open vizier ingaat en als uitgangspunt neemt dat er meerdere wegen naar Rome leiden ieder met geheel eigen karakteristieke eigenschappen, kwaliteiten en wellicht minpunten/nadelen. Met klem wil ik dus benadrukken dat men afmoet, in bepaalde kringen, van de utopie dat de JSF met niks te vergelijken is! Onzin natuurlijk; het is ook maar gewoon een vliegtuig met een vlieger, een motor, vleugels, stuurvlakken, bewapening, avionics; van alles dus wat je ook in een Boeing 747 vindt, inclusief bewapening (laser)! Hieronder volgt een kort stappenplan om te komen tot zo’n vergelijking. Ik baseer dit stappenplan op een uitgebreide studie van de Amerikaanse professor Francois Melese. Dr. Francois Melese is Professor of Economics & Deputy Executive Director van het Defense Resources Management Institute (DRMI). Hij schrijft in de samenvatting op pagina 5:
This study offers a comprehensive set of approaches for procurement officials
to structure public investment decisions. Designed to improve acquisition outcomes, the “Economic Evaluation of Alternatives” (EEoA) addresses a significant weakness in most contemporary military applications of the current methodology—the Analysis of Alternatives (AoAs). While AoAs correctly focus on lifecycle costs and the operational effectiveness of alternatives, “affordability” is an after-thought—at best only implicitly addressed as a weight placed on cost in the final stages of the analysis. In sharp contrast, the EEoA encourages senior analysts and decisionmakers to include affordability explicitly and up-front in structuring an AoA. This requires working with vendors to build alternatives based on a reasonable spectrum of possible funding (budget or affordability) scenarios. A key difference between traditional AoAs and the EEoA approach is that instead of modeling competing vendors as points in cost-effectiveness space, the EEoA solicits vendor proposals as functions of optimistic, pessimistic, and most-likely funding (budget) scenarios.

Algemene Defensie Strategie

Het opstellen van die visie is niet zoveel werk, er ligt namelijk al een zeer gedegen studie: Verkenningen van defensie uit 2008, die in opdracht van voormalig Minister van Defensie, Van Middelkoop (CU) is uitgevoerd. Deze studie was zeer grondig en behelsde ook diverse adviezen om te komen tot een toekomstbestendige krijgsmacht. De bezuinigingen van het laatste kabinet Balkenende en het eerste kabinet Rutte hebben uiteindelijk gedaan wat het adviesrapport juist nadrukkelijk afraadde: meer dan € 1 miljard structurele bezuinigingen afdwingen zonder eerst de vijf strategische vragen op pagina 299 te hebben beantwoord.

Vijf strategische vragen voor de politiek

Politieke besluiten over de toekomst van de krijgsmacht moeten bovenal berusten op een integrale afweging waarin de belangen en de doelstellingen van het Koninkrijk voorop staan. Bij deze afweging doen zich voor de politiek de hieronder gestelde vijf strategische vragen voor:

Vraag 1: Welke militaire bijdrage wil Nederland in internationaal verband en ten opzichte van andere landen leveren? Wat willen we in de wereld betekenen? Voor welke belangen en waarden staan we pal? Wie zijn we?

Vraag 2: Welke defensie-inspanning is nodig of wenselijk in het licht van de omgevingsanalyse van de Verkenningen? Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen?

Vraag 3: Welke balans moet worden getroffen tussen de bescherming en zo nodig verdediging van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied en het optreden bij de bron van bedreigingen van onze veiligheid (al dan niet ter bevordering van de internationale rechtsorde)?

Vraag 4: Welke bijdrage moet de krijgsmacht binnen de landsgrenzen leveren aan de veiligheid van onze samenleving in het licht van de groeiende kwetsbaarheid voor maatschappelijke ontwrichting?

Vraag 5: Welke afhankelijkheden van andere landen kan Nederland op veiligheids- en defensiegebied aanvaarden? Tot welk punt willen we onze autonomie behouden?

Deze vijf vragen hebben allemaal betrekking op de algemene capaciteiten van de krijgsmacht dus zeker ook op de vervanging van al onze huidige straaljagers. Deze vragen zouden leidend moeten zijn voor alle beleid en voor materieelkwesties bij defensie. Toch is gebleken, sinds het uitkomen van het rapport verkenningen, dat daar niets mee is gedaan, behalve af en toe wat selectief gebruik van termen als ”veelzijdig inzetbaar”. Waarbij opgemerkt mag worden dat de woorden niet overeenkomen met de in het rapport omschreven / verwachte / benodigde daden.

Economische Evaluatie van Alternatieven

Het door Nederland gebruikte FELSALDO van TNO hoort bij de normale evaluatiemethoden die veel landen gebruiken (AoAs). Waar de heer Melese en ondergetekende voor pleiten is in dit geval te kiezen voor een andere methode, namelijk de Economic Evaluation of Alternatives (EEoA). Gezien de budgettaire situatie, de voortdurende crisis en tegelijkertijd de noodzaak om toch ook over een capabele krijgsmacht te beschikken, zoals blijkt uit het rapport Verkenningen van defensie, de voortdurende crisis en de noodzaak om toch ook over een capabele krijgsmacht te beschikken, kan het alleen maar goed zijn om een analytische methode te hanteren die rekening houdt met economische factoren en met efficiëntie, ook wel the biggest bang for the buck genoemd.

In de studie The Economic Evaluation of Alternatives (voetnoot 14, o.a. pagina 50 figuur 10) kunnen we 6 manieren om de kandidatenvergelijking uit te voeren terugvinden. Binnen deze 6 manieren past FELSALDO in categorie 1 “Select lowest Buck bid”. Melese adviseert een andere aanpak voor Nederland om een onafhankelijke en neutrale vergelijking te krijgen en wel op basis van zijn methode 3: “Select Bang for the Buck, based on chosen Budget or MOE”. Hierbij gaat hij er van uit dat er nog geen keuze gemaakt is, niet in het openbaar en niet in stilte. Kortom, men zou moeten breken met een voorkeur voor een bepaald toestel, waarbij men er eigenlijk al vanuit gaat dat toestel X het ook gaat worden. Ook moet men niet denken dat omdat men nu 68 F-16’s gebruikt, dat bij het volgende toestel ook zo zal moeten zijn. Breken dus met alle vooringenomen stellingen, emoties en openlijke of verborgen belangen. Men dient in dit soort analyse ook mee te nemen dat er opties zijn die verder gaan dan de aanschaf van alleen maar nieuwe toestellen. De volgende opties staan dan open:
- nieuwe toestellen: enkel type;
- mix van nieuwe en oude vliegtuigen: dubbele vloten;
- mix van meerdere typen nieuw: dubbele vloten;
- alleen maar huidige toestellen;
- mix bemand + onbemand: dubbele vloten;

Bij deze analysemethode moet men er met gezond boerenverstand en helemaal transparant van uitgaan dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

Meetbaarheid van effectiviteit

Omdat de Measures of Effectiveness (MOE), de metingen van effectiviteit, bij de verschillende mogelijkheden niet makkelijk zijn om te verfijnen c.q. te meten en omdat er op dit moment geen duidelijk budget is voor de toekomst, adviseert de heer Melese om verschillende (budgettaire) alternatieven uit te laten werken door de verschillende concurrerende fabrikanten. Men kan deze vragen drie budgettaire scenario’s uit te werken. Iedere fabrikant kan dan naar eigen inzicht deze scenario’s uitvoeren. Deze drie scenario’s zijn dan:
- optimistisch scenario;
- meest waarschijnlijk scenario;
- pessimistisch scenario.

Op deze manier kan men voor ieder scenario MOE’s ontwikkelen waaruit het Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het Ministerie van Defensie in overleg met het Ministerie van Financiën en laten we dat nu eens niet vergeten, het parlement, een keuze kan maken op basis van deze drietallen MOE’s en een realistisch budget voor het project Vervanging F-16. De eerste stap om deze nieuwe manier van evalueren te realiseren is het opstellen van doelen en benodigde capaciteiten. Deze moeten opgesteld worden door beleidsdeskundigen, militaire strategen en technische experts alsmede experts op het gebied van economische gevolgen etc. Het lijkt me een goede aanbeveling dat deze experts neutraal zijn, dat wil dus zeggen: zowel politiek als wel economisch en sociaal.

Stap 1 - Doel vaststellen

Allereerst zullen aan de hand van de vastgestelde Algemene Defensie Strategie (ADS) bepaalde behoeftes en taken naar boven komen waar de opvolger van de F-16 aan moet voldoen. Wat draagt PV-F16 bij aan de ADS? Aan de hand van de antwoorden op die vraag komen we bij de eerste vraag voor het PV-F16. Wat is het overkoepelende doel van het project? Hoe gaat dit project bijdragen aan de realisatie van de ADS? Hoe past het binnen de Internationale taken en verplichtingen ?

Stap 2 – Meetbaarheid garanderen

Om de doelen van het project te kunnen meten moet de effectiviteit van de verschillende opties in de drie scenario’s meetbaar worden gemaakt. Deze meetbaarheid is in de praktijk op andere gebieden ook mogelijk. Denk aan de vergelijkingsites of computerbladen waarbij zeer verschillende computers toch met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook de huis-tuin-en-keuken consumentenbond kan deze vergelijkingen voor tal van producten, diensten zeer goed en duidelijk vormgeven. Denk maar eens aan alle SOORTEN stofzuigers, die de CB dan toch in 1 grafiek weet te zetten! Men kan heel goed meten en vergelijken aan zeer verschillende soorten objecten! Op basis van deze scenario’s kunnen de verschillende mogelijkheden / kanshebbers / kandidaten worden doorgerekend op prestaties gedurende een vooraf vastgestelde tijdsperiode.

Stap 3 - Drie Scenario’s uitwerken

Wat zijn de meest waarschijnlijke, optimistische en pessimistische scenario’s voor het budget van dit project en wat zijn de verschillende faseringen voor invoering van PV-F16? De resultaten zullen zijn dat verschillende fabrikanten met binnen de scenario’s passende biedingen komen waarbij verschillende aantallen, support en dergelijke factoren met elkaar op effectiviteit vergeleken kunnen worden.

Stap 4 - Biedingen fabrikanten per scenario

Biedt de fabrikanten voldoende gelegenheid om hun biedingen per scenario uitgewerkt in te leveren. Vervolgens moet de MOE op de volledige biedingen (totale pakketten, aantal toestellen, reservedelen, motoren, training, wapens etc.) worden doorgerekend en vergeleken. Hierbij moeten we rekening houden met compensatie, productie (banen) en toekomstige MLU plannen.
Als men uiteindelijk een bepaalde voorkeur heeft voor een bepaalde fabrikant, bijvoorbeeld Lockheed Martin met JSF, dan zullen de kosten die voortkomen uit die voorkeur, daarvoor van het budget afgetrokken moeten worden. Formuleer dan pas een aanbeveling aan de regering en het parlement en doe dit op de meest transparante manier.

Stap 5 - Feitelijke beslissing

Het kabinet legt een voorstel aan de Tweede Kamer voor op basis waarvan gekozen kan worden. De Kamer controleert dan of de keuze die gemaakt is op open, eerlijke en transparante vergelijkingen berust. Dan kan er echt gekozen worden. Blijkt aan een van deze eisen niet voldaan te zijn, dan stuurt de Kamer het geheel terug naar het kabinet en eventueel zelfs terug de selectieprocedure in. Alleen op basis van dit proces met navenante uitkomsten kan het PV-F16 worden uitgevoerd en kunnen de daadwerkelijke onderhandelingen met de fabrikanten beginnen.

Economische afwegingen

Omdat de economische voor- en nadelen bij dit project zeer zwaar mee zullen wegen wil ik daarover graag nog een slotopmerking maken. Zeer geregeld tracht de Nederlandse industrie, het ministerie van defensie en economische zaken, evenals bepaalde politieke partijen (CDA, VVD, CU en SGP) te doen geloven dat alleen aan de JSF verdiend kan worden. Dit is een pertinent onjuist weergave van de zaken. Ook het niveau van de mogelijke werkzaamheden verschilt per fabrikant en kan zelfs aanzienlijker en hoogwaardiger werk opleveren dan thans het geval is met de JSF deelname. Voor alle duidelijkheid daarom hier de opmerking dat compensatie bij concurrenten van de JSF echt niet gaat over de fabricage van wasmachines zoals sommige industriëlen willen doen geloven.
Nifarp-woordvoerder Frans van der Grint:
Bij Nifarp denken ze daar anders over. ‘Het JSF-werk is hoogwaardig en is nodig om onze luchtvaartindustrie op niveau te houden’, zegt Van der Grint. ‘De supersterke lichtgewicht wanden in de nieuwe Airbus A380 zijn bijvoorbeeld eigenlijk een militaire vinding van Fokker. Wel iets anders dan een compensatieorder voor wasmachines.’

Potentie van compensatie

Over deze compensatie moet echter wel goed onderhandeld worden, het is bij deelname aan de JSF al meermalen gebleken dat onze deelname economisch geen succes is. De regering die uiteindelijk de keuze maakt voor de opvolger van de F-16 dient zich daar zeer zeker bewust van te zijn. Ook hoeft het dus niet per definitie zo te zijn dat aan de JSF (als enige) veel te verdienen valt. Dit blijkt uit een analyse van de Verenigde Noorse Defensie Industrie, vergelijkbaar met de Nederlandse NIDV. De mening van de Noorse Defensie Industrie Vereniging is als volgt samengevat:

Selecteren van de Gripen biedt een aantal voordelen. Het zal zorgen voor contracten voor een verscheidenheid aan bedrijven en voor werkgelegenheid in de hightech-industrie en grote positieve spill-over-effecten geven voor de civiele industrie. Een keuze voor de Gripen zal leiden tot meer toegevoegde waarde, werkgelegenheid en onderzoek en ontwikkeling activiteit in het hele land.”

Deze analyse (download gehele PDF bestand hier) van de Noorse Defensie Industrie Vereniging concludeert:

New combat aircraft for Norway-The industrial perspective (4 November 2008)

Gripen has the highest score in most areas
- Potential volume
- Committed volume
- Distribution of technology areas
- Contribution to technology and product development
- Number of companies and clusters involved
- Spin-off beyond defence activities

JSF is superior in a few areas
- Market potential for the involved companies may be huge
- Large production volumes
- Prestigious program

JSF is an excellent choice for a few companies but does not:
- cater for the Norwegian defence industry at large
- offer research and development opportunities that broadly strengthen the industry’s core capabilities
- guarantee industrial cooperation

Gripen offers guaranteed opportunities that:
- contribute significantly to strengthen and develop further core capabilities in the Norwegian Defence industry
- create strategic partnerships that may facilitate anindustrial restructuring in a Nordic context.
- The combat aircraft program is a unique opportunity to accelerate Nordic defence cooperation
- and thus enhanced Nordic industrial cooperation

Gripen has the highest score on vital criteria for the Norwegian Defence Industry
- Distribution of projects and companies involved
- Guaranteed Value Added
- Research, development and upgrading of skills
- Overall quality

Hoopvolle toekomst

Dus om op de eerste vraag terug te komen: Kunnen appels met peren vergeleken worden? Wat denkt u? Wat denken de landen om ons heen? In diverse JSF partnerlanden ontstaan twijfels over de noodzaak om de JSF aan te schaffen. Een onafhankelijke vergelijking kan, maar dan op basis van kwaliteiten die echte waarde hebben. Zuid-Korea, Denemarken , Canada, Australië
en, zeer recentelijk, Turkije zijn landen waar steeds kritischere geluiden te horen zijn over de JSF en men zoekt naar eventuele alternatieven. Veel van deze landen hebben aangegeven opnieuw te willen onderzoeken aan welke eisen een nieuw (toekomstbestendig) jachtvliegtuig zou moeten voldoen. Nu maar hopen, dat de verenigde JSF lobbyisten bestaande uit industriëlen, luchtmachtmedewerkers en politici, hun vingers uit de pap kunnen houden en er een echt onafhankelijke kandidatenvergelijking plaats kan vinden. Ik zou de regering en alle politieke partijen willen oproepen om de overwegingen in dit artikel ter harte te nemen, er hangt meer van af dan economisch gewin en internationaal aanzien.

Concluderend:

De keuze voor de vervanger van de huidige F-16 is van grote invloed op de toekomst van de gehele krijgsmacht en moet bovenal berusten op een integrale afweging waarin de belangen en de doelstellingen van het Koninkrijk voorop staan.

Auteur: Christiaan Meinen

U kunt de auteur mailen jcmeinen@hotmail.com

JSFNieuws130201-CM/jb

5 reacties op dit bericht...

Nov 17 2012

Nieuwe geluidsmetingen JSF in USA

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Leeuwarden – Om te voldoen aan de strenge milieurapportages rond Amerikaanse vliegbasis is in de USA het initiatief genomen voor nieuwe geluidsmetingen. Andere landen kunnen hierbij inbreng leveren. VVD kamerlid Han ten Broeke, in maart 2011 nog voorstander van nieuwe metingen, vindt dergelijke metingen ongewenst en stelt de eigen VVD minister Kamervragen.

In voorjaar 2013 zullen in de Verenigde Staten aanvullende geluidsmetingen plaatsvinden voor de JSF. Dit heeft Lt.Kolonel Peter Hardenbol, hoofd bureau geluidshinder van het ministerie van Defensie, meegedeeld in de COVM vergadering van vliegbasis Leeuwarden van 12 november 2012. De geluidscijfers die tot nu toe gebruikt worden zijn gebaseerd op een geluidsmeting van ruim 4 jaar geleden op Edwards AFB. De Amerikaanse luchtmacht heeft recent ook aangegeven, dat aanvullende geluidsmetingen nodig zijn.

Omwonenden blij met Amerikaans initiatief

De omwonenden van de Leeuwarder vliegbasis hadden niet gerekend op dit Amerikaanse initiatief. Wel zijn ze er blij mee en het verbaast ze evenmin. De cijfers van Defensie en het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR) werden door hen al eerder in twijfel getrokken. Deze NLR-cijfers spraken eerdere Amerikaanse geluidscijfers tegen, die uitwezen dat het geluidsniveau van de JSF veel hoger is dan die van de Nederlandse F-16. Door het Amerikaanse initiatief worden de omwonenden in Leeuwarden dus nu alsnog onverwacht op hun wenken bediend.

Nederlandse input

Het NLR zal ook input leveren voor deze nieuwe meting. Volgens lt.Kol. Hardenbol heeft de Nederlandse overheid verzocht om “low noise” start en landingen te meten. De heer Geert Verf, inwoner van het nabij de basis gelegen Marssum en lid van de COVM, zegt de “truc” te kennen waarbij de JSF met heel weinig motorvermogen (40% i.p.v. 50% ERT) gaat landen, waardoor het geluid met de helft gereduceerd wordt. In de praktijk zal echter zo nooit gevlogen worden, volgens Amerikaanse vliegers in een recente verklaring. “Daar hebben we dan niet zoveel aan”, aldus Verf.
Lt.Kol. Hardenbol heeft namens de Koninklijke Luchtmacht toegezegd, dat hij de wensen vanuit de omgeving door zou spelen. Naar verwachting kunnen de nieuwe geluidcijfers in de zomer van 2013 gepresenteerd worden.

VVD-er Ten Broeke niet blij en stelt vragen aan eigen minister

VVD Kamerlid ten Broeke reageert direct na dit nieuws en stelt de volgende vragen aan de nieuwe Minister van Defensie over deze aangekondigde geluidsmeting:

Vraag 1:
Kent u het bericht “Omwonenden blij met extra geluidsmetingen JSF (Friesch Dagblad; 13 november 2012)”?

Vraag 2
Klopt het dat er door Defensie is toegezegd dat er nieuwe geluidsmetingen voor de F35 worden gehouden, die in het voorjaar van 2013 zullen plaatsvinden?

Vraag 3
Was u reeds langer van plan deze nieuwe geluidsmetingen te doen? Wat is de reden van deze nieuwe geluidsmetingen?

Vraag 4
Bent u met de VVD van mening dat er reeds betrouwbare onderzoeken liggen van het RIVM en het NLR met betrekking tot geluidsproductie van de F35 in Nederland? Als deze onderzoeken nog actueel zijn, is er dan wel behoefte aan nieuwe geluidsmetingen in de Verenigde Staten?

Vraag 5
Worden het RIVM en het NLR, indien er een nieuw onderzoek komt, betrokken hierbij en op welke wijze?

Ten Broeke pleitte in 2011 juist nog voor aanvullende geluidsmetingen

Op 30 maart 2011 hield de Tweede Kamer een ronde tafelconferentie over het geluid van de JSF. Ten Broeke zei toen : “Ik vind dat er op vliegbasis Leeuwarden nog maar eens aanvullende metingen gedaan moesten worden (zei “Verslag Hoorzitting Kamer 30 maart 2011, geluid JSF blijft onduidelijk“. De heer Ten Broeke wordt nu dus op zijn wenken bediend door het Amerikaanse initiatief voor nieuwe geluidsmetingen. Maar uit vraag 4 blijkt nu, dat hij daar kennelijk niet op zit te wachten. Zijn standpunt is nu dus 180 graden gedraaid. Kennelijk bestaat er enige vrees, dat de resultaten van de nieuwe Amerikaanse geluidsmetingen nieuwe kritiek op de JSF zullen veroorzaken. Overigens lijkt sprake van enige zelfoverschatting, ook zonder Ten Broeke’s kamervragen zullen de Amerikaanse geluidmetingen, gewoon doorgaan, want Nederland speelt daarin een ondergeschikte rol. Dat is kennelijk onbekend.

Second opinion RIVM toonde weglatingen NLR

De second opinion die het RIVM uitvoerde, liet echter ook zien dat het NLR rapport een aantal omissies bevat. Zo zijn de meteorologische omstandigheden niet omgerekend naar de Nederlandse norm. En meten bij 8%(!) luchtvochtigheid voldoet niet aan de internationale meetvoorwaarden.
Na bijna 5 jaar is het dus geen overbodige luxe om opnieuw een geluidsmeting te houden. Voorwaarde is dat de meting nu wel voldoet aan alle normen. Dat er opnieuw gemeten gaat worden in het zeer droge woestijnachtige gebied bij Edwards AFB geeft te denken. Leeuwarder basiscommandant G. Verhaaf vond het een voordeel omdat dan de cijfers goed vergelijkbaar zijn. Maar de omwonenden zitten juist te wachten op meteo omstandigheden, die lijken op die in Nederland. Meten bij een vochtpercentage onder de 20% is weggegooid geld, omdat het niet omgerekend kan worden naar de Nederlandse norm van 70% (bron RC Muchall van Geluidsconsult BV tijdens voornoemde ronde tafelconferentie 30 maart 2011).

Amerikaanse cijfers 2012: Enorme verschillen tussen geluid F-35 en F-16

Het afgelopen jaar zijn in Amerika meerdere milieurapportages vrijgekomen. In maart 2012 kwam de ontwerprapportage uit voor een aantal vliegvelden (Hill AFB, Shaw AFB, Mountain Home AFB, enz.). De JSF maakt 21 tot 25 db meer geluid dan de F16c met F110-GE-100 motor! Dat betekent dat 1 JSF dan net zo veel geluid maakt als zo’n 256 F16c’s bij elkaar! En dit bij een powersetting van de JSF van 40% en bij F-16c van 84% !
Bron: USAF F35A Operational Basing Draft Environmental Impact Statement, Maart 2012 (PDF, let op download is 11,5 Mb). Zie o.a. blz. 21.

En dat is een veel groter verschil dan het NLR eerder had gesteld met 3-6 decibel. De omwonenden zijn dus voorstander van het VVD standpunt uit 2011, zoals toentertijd verwoord door de VVD-kamerlid Han ten Broeke “Ik vind dat er maar eens nieuwe geluidsmetingen gedaan moeten worden”. Waarom heer Ten Broeke dit standpunt nu plotseling wijzigt is opmerkelijk. Wel is het een goede zaak, dat hij nu zelf dit aspect (dat de laatste tijd weinig aandacht kreeg) landelijk in de publiciteit brengt.

Auteur: Jan Glas/Leeuwarden

JSFNieuws121117-JG/jg-jb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Nov 16 2012

US Stimson Denktank bepleit reductie of stopzetten F-35 programma

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF, Andere JSF landen

De gezaghebbende Amerikaanse (defensie) denktank The Stimson Center publiceerde een rapport, waarin vastgesteld wordt dat de “strategische flexibiliteit” van de Verenigde Staten in het geding is, wanneer men op de huidige voet (mega geldverslindende projecten) doorgaat.

Strategisch overwicht kan bereikt worden tegen aanzienlijk lagere kosten, maar dan moet het roer flink omgegooid worden.
Het Simson Center vat dit samen als: Raak niet betrokken in conventionele landoorlogen; reduceer de nucleaire wapenarsenalen en steel vooral geld in hightech / special forces. En…. zorg voor bondgenoten die bereid zijn geld te steken in defensie teneinde internationale veiligheid te waarborgen. Ze vinden dat de Nato bondgenoten bereid moeten zijn meer geld te steken in defensie, zover de economische situatie toe laat en wijst op de lessen uit het Libië conflict van 2011, waarin bleek dat binnen korte tijd de munitievoorraden van de Europese bondgenoten tekort schoten. Het instituut adviseert meer Europese samenwerking.

De Stimson Center meent dat de defensiecapaciteit van Rusland en China voorlopig nog ver achterblijft bij het Westen.
In het rapport wordt nadrukkelijk genoemd dat een reductie of volledig stopzetten van toekomstige F-35 JSF leveringen een mogelijke optie is, wel wordt meer geld bepleit voor de doorontwikkeling van de huidige F-22 capaciteit.

US Navy en F-35

Over de toekomst van airpower binnen de US Navy wordt gesuggereerd, dat overwogen moet worden de F-35 te cancelen en de huidige F/A-18 capaciteit te laten opvolgen door de FA-X (waar inmiddels Requests for Information voor uitstaan):
Citaat:
“…….where the Navy’s current force of F-18 Super Hornets will remain capable aircraft for the next decade or so, giving the Navy the time to develop the FA-X for more distant threats. If necessitated by budgetary reductions, planned purchases of F-35s could be cut back or cancelled if the program continues to experience development problems…..”

US Air Force en F-35

Duidelijk wordt gemaakt dat dringend prioriteit gelegd moet worden bij ontwikkeling van nieuwe strategische bommenwerpers en toestellen geschikt voor lange afstanden (met het oog op de ontwikkelingen in Azië). Grote budgetten zijn hiervoor op korte termijn nodig. Omdat hier prioriteit aan gegeven moet worden, kunnen deze budgetten onttrokken worden aan de problematische F-35, suggereert het Stimson Center. Dit geluid wordt steeds vaker gehoord in de USA bij gezaghebbende denktanks.
Citaat:
This should eclipse the purchase of the existing fleet of aircraft that serve only limited purposes. The strategy also stresses continuing development of the F-22 to ensure that its already world-leading strike and air superiority are sustained. The F-35, as in the case of the Navy’s version, represents the next intermediate step in fighter forces. The mid-tier capabilities it provides would be a lower priority. Under the new strategy, Air Force acquisition planning would stress technologies necessary for future fighters, bombers, and supporting aircraft and space systems, and place a lower priority on fielding large numbers of F-35s in the mid-term.”

Nog een citaat:
Under Strategic Agility, if budgetary pressures necessitated cuts, the number of F-16s squadrons could be reduced and F-35s purchased in smaller numbers, in order to free resources to invest in next-generation technologies.”

Bij het overwegen van budget scenario’s
The Air Force budget would be cut by 25 percent from its FY13 level, although much of those cuts would come from the nuclear reductions, as well as the F-16 and F-35 cuts.”

US Marine Corps en F-35

Voor de F-35 capaciteit binnen het US Marine Corps wordt het volgende geadviseerd: “The F-35 short take-off and vertical landing (STOVL) aircraft in development may no longer be required, and if budget reductions necessitate cuts, the Marines may want to forego acquiring this aircraft to free resources to invest in the system a generation beyond this manned aircraft, much as the Navy is doing.

Bron:Lees het gehele Rapport (PDF 3,4 Mb): Stimson Center - A New US Defense Strategy

JSFnieuws121119-JB/mc

2 reacties op dit bericht...

Mei 30 2012

Uitgelekt plan: krimp naar 42 F-16’s – Leeuwarden dicht

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

STIENS (FRL) – De plannen liggen klaar: de Koninklijke Luchtmacht wordt afgeslankt tot slechts 42 F-16’s en Leeuwarden raakt binnen afzienbare tijd zijn F-16 squadrons kwijt. JSFNieuws onthuld plannen van CDA en VVD die geheim moeten blijven tot na de verkiezingen. Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid niet wilde ontlopen.

De stukken zijn uiteraard “confidentieel” en.slechts in zeer beperkte kring verspreid en bekend. Voor een aantal onderliggende documenten en files geldt dit nog meer. Het publiek maken van de plannen zou echter een kwestie moeten zijn van nauwkeurige “timing”. Het was de bedoeling dat ze op zijn minst tot na de verkiezingen dit strikt vertrouwelijke karakter zouden houden met het oog op de naderende verkiezingen.

Gekozen scenario: naar 42 F-16’s

Na het beschikbaar komen in 2011 uit de V.S. van nieuwe financiële gegevens inzake de JSF omtrent prijs, bijkomende kosten en kosten voor onderhoud, modificaties op termijn, voor gebruik en support was de conclusie intern bij PV F-16 en later zeg maar een ‘niveautje’ hoger: we moeten aan het rekenen.

Er werd opdracht gegeven voor het opstellen van diverse scenario’s met 2 Main Operating Bases (MOB), Volkel en Leeuwarden; met 1 MOB (Volkel of Leeuwarden); of 1 MOB met een reservebasis; allerlei data is hierin betrokken, zoals aantallen, vlieguren, trainingsscenario’s, samenwerkingsvormen, aantallen mensen, instandhouding basis, terugverdieneffecten opheffen basis, geluids- en milieu effecten, enz.

Het uiteindelijke scenario met grootste besparingspotentieel en binnen gegeven financiële parameters meest optimale operationele mogelijkheden:
- Vermindering van het aantal jachtvliegtuigen F¬16 van 68 naar 42
- Uitgaan van 1 vliegbasis, Leeuwarden kan dicht
- Dit moet ingaan tussen 2014 en 2016

Tal van andere scenario’s vallen af. Te weinig besparingspotentieel.

Oorzaak: de komst van de F-35

Opmerkelijk is dat juist de F-35, waarmee de toekomst van onze KLu zou moeten zijn gewaarborgd voor de komende decennia, aangevoerd wordt als belangrijkste reden voor deze enorme reductie:
Berekeningen zijn gemaakt dat vanwege het (in voorjaar 2011 bijgestelde) budget van € 4,5 miljard voor vervanging van de F-16 slechts voldoende is om een aantal van 42 F-35A jachtvliegtuigen aan te schaffen. Om die reden is het beter en het voordeligste hierop nu reeds te anticiperen en het aantal F-16’s zo snel mogelijk te verminderen tot 42. Doordat hiervoor 1 vliegbasis voldoende is, kan 1 vliegbasis worden gesloten.

Een citaat: “De vervanging van de F-16 vormt een groot budgettair risico voor de begroting van Defensie indien gekozen wordt voor de Lockheed F-35A. Dit niet alleen door de stijgende investeringskosten maar ook door de hoge exploitatiekosten.”
Maar wordt duidelijk gesteld: vanwege de reeds gedane investeringen is afzien van de JSF geen optie. Hier zijn dan ook geen werkelijke berekeningen op gedaan.

Stilhouden tot na verkiezingen

Waarom moest dit binnenskamers blijven en is allen, die betrokkenen waren bij het opstellen en kennis nemen van de diverse scenario’s nadrukkelijk op het hart gedrukt: vertrouwelijk. Heel duidelijk. Intern zijn hiervoor twee redenen aangevoerd: allereerst zal de totale afbraak van de Koninklijke Luchtmacht binnen de achterban van de VVD en CDA grote weerstand oproepen, dat zal keihard stemmen kosten. Verder blijkt uit de stukken dat de hoofdoorzaak de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van de F-35 is. Een confrontatie van de mislukking van het F-35 project is voor de VVD en CDA (als politiek verantwoordelijken) in de komende verkiezingsperiode is uiterst ongewenst, te meer omdat men hoe dan ook vast wil blijven houden aan de JSF.
Het is ongewenst dat dit thema op deze wijze een rol gaat spelen bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma’s, in verkiezingsdebatten en (onvermijdelijk) bij coalitiebesprekingen.
Na publicatie, zal de politieke top zal eerst proberen weg te komen met: speculaties, ongegrond, ‘alleen maar een berekening’ of verwijzen ‘besluit valt in volgende kabinetsperiode’. De harde feiten – op papier -wijzen anders uit. En de hoogste politiek betrokkenen in VVD en CDA zijn op de hoogte van de diverse noodzakelijke afwegingen rond de vervanging van de F-16.

Operationele level niet op de hoogte

Zover ons op dit moment duidelijk is uit beschikbare gegevens en contacten, is er nadrukkelijk en doelbewust voor gekozen om de plannen binnen zeg maar “Den Haag” te houden. Koste wat kost schijnt men te willen voorkomen dat voortijdig onrust ontstaat in Leeuwarden. Herhaaldelijk wordt gesuggereerd dat er niets aan de hand is, dat Leeuwarden belangrijk is, er wordt nog speels wat gedaan met bouwplannetjes, veranderingen e.d. Alsof het de komende jaren zal zijn “business as usual”. In Leeuwarden weet – zeker officieel – niemand iets.

Industrie al wel op de hoogte

Er zijn redenen te denken dat enkele “vertrouwde” personen binnen de industrie wel op de hoogte waren, niet direct van alle details, wel in algemenere zin “aanzienlijke reductie ten opzichte van huidige aantal F-16’s”. En een betrokkene weet dan, dus rond de 50 toestellen of minder. Zeker is dat minimaal twee kamerleden in detail op de hoogte waren.
Dit verklaart wellicht de opmerkelijke activiteit van de heer Mat Herben, als woordvoerder van de Nederlandse JSF-toeleveranciers (NIFARP), een maand geleden. Hij drong er bij enkele defensiewoordvoerders uit de Tweede Kamer op zich zo snel mogelijk alvast te committeren aan een kleiner aantal JSF’s. Als geen ander begrijpt de industrie, dat als bekend wordt dat de reductie van het aantal F-16’s veroorzaakt wordt door de onbetaalbaarheid van de F-35, er een serieuze politieke discussie kan ontstaan in de achterban van VVD en CDA. Des te eerder en des te meer vastlegging op de F-35, des te veiliger voor de industrie. Maar de keuze voor een jachtvliegtuig moet geen industrieel project dienen, maar de nationale veiligheid!

Mat Herben’s zorg over zijn ‘Henk en Ingrid’

De heer Herben is bang voor banenverlies binnen de Nederlandse luchtvaartindustrie. Hij vergeet dat dit vooral een gevolg is van uitgestelde Amerikaanse en andere orders en vanwege de hoge prijs en vertragingen. Het is cynisch voor “Henk en Ingrid” op en rond de vliegbasis Leeuwarden, dat Herben kennelijk niet bang is voor onze baan. Er zijn direct en indirect (afhankelijk hoe je het bekijkt) tussen de 1000 en 1500 mensen voor hun werkgelegenheid afhankelijk van onze basis. Zo het er nu naar uitziet verliezen wij tussen 2014 en 2017 keihard onze baan en blijven zonder fatsoenlijk inkomen met een snel in waarde kelderend huis zitten in een huizenmarkt rond Leeuwarden die nu al overspoeld is met een overaanbod aan onverkochte huizen (kijk hier maar om je heen). Cynisch is het dan vooral wanneer Herben (zie Leeuwarder Courant, 10 mei 2012) suggereert dat een gezamenlijk squadron van België, Denemarken en Noorwegen op Leeuwarden kan worden gesitueerd. Terwijl de plannen in de la liggen, die anders uitwijzen. Zo moeten de mensen op de basis zoet en stilgehouden worden. Wat een fictie, verzinsels en manipulaties!

Al sinds 2005 steeds duidelijker…….

Het was al lang duidelijk binnen de defensietop dat het onmogelijk is om binnen het huidige defensiebudget dat gereserveerd is een aantal van 85 JSF F-35A Lightning II toestellen aan te schaffen. Dit was in 2005 al duidelijk, documenten, zwart op wit, tonen dit aan en hier is al eerder over gepubliceerd.
Op 22 augustus 2005 geeft de vertrekkende Amerikaanse ambassadeur (Sobel) in Nederland zijn mening over Nederland en enkele voor de VS belangrijke aspecten van het Nederlandse beleid en hoe daarmee om te gaan. Hij stuurde dit bericht naar de USA:
Their desire to maximize the military’s capabilities and their preference for U.S. equipment, even when alternative European suppliers exist, make the Dutch strong supporters of the Joint Strike Fighter (JSF) program. (…) Dick Berlijn is pushing to lock in an early commitment for 50 planes (out of a total of 85) to prevent JSF from becoming an issue in the 2007 elections.”
Door te kiezen voor een zogeheten batchbenadering van eerst 50 toestellen kon de pijn van een kleiner aantal jachtvliegtuigen binnen de Koninklijke Luchtmacht verlegd worden naar de toekomst. Door de herhaaldelijke prijsstijgingen en vertragingen werd vorig jaar duidelijk dat zelfs een aantal van rond de 60 toestellen onhaalbaar en onbetaalbaar zou zijn. Het echte resultaat is nu dus bekend.

D a n k

Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen is JSFNieuws in staat dit naar buiten te brengen. Sinds 2008 zijn we in staat geweest herhaaldelijk zaken te publiceren op basis van gegevens, uit diverse landen, die om politieke redenen stil gehouden moesten worden. Gelukkig zijn er mensen die het aandurven de achtergehouden en gemanipuleerde waarheid naar buiten te brengen. Vaak na veel twijfelen, maar omdat ze intern niet worden gehoord of genegeerd. We willen er bij politici op aandringen dergelijke mensen, wanneer ze in problemen komen, maximaal te beschermen.

O p r o e p

We roepen mensen binnen de Koninklijke Luchtmacht op alle niveaus op om te reageren richting politiek verantwoordelijken, invloed uit te oefenen op lokale en provinciale afdelingen van politieke organisaties, op verkiezingsprogramma’s:
- De afbraak van de Koninklijke Luchtmacht moet stoppen
- Leeuwarden moet open blijven
- Er moet nagedacht worden over een bij Nederland passend ambitieniveau
- En een daarbij passende jachtvlieg-component van voldoende omvang
- Haalbaar en betaalbaar voor de lange termijn

Koninklijke Luchtmacht het gaat om uw toekomst! Collega’s, BD-ers. Kom nu in actie! Zwijg niet langer!

REACTIE VAN DEFENSIE: in dit bericht commentaar van de Defensiewoordvoerder, maar ook meer feiten.

Opmerking: dit bericht mag vrij op andere websites, of kranten geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. We stellen het op prijs wanneer u als de bron deze website vermeld.

JSFNieuws120530/ “Spirit”

2 reacties op dit bericht...

Feb 20 2012

Het JSF dossier: tussenbalans standpunten politiek Den Haag

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Den Haag - De Vaste Kamercommissie voor Defensie vergaderde woensdag 8 februari 2012 over het JSF-dossier. De politieke standpunten van voorstanders en tegenstanders blijken, ondanks sterk gewijzigde omstandigheden, onveranderd. Een tussenbalans in dit politiek gevoelige dossier.

Vier uur achtereen vergaderde de Vaste Kamercommissie voor Defensie op 8 februari over de Joint Strike Fighter. Bijna alle relevante stukken (brieven, rapportages) van de afgelopen twee jaar waren geagendeerd, een lijst van meer dan 40 punten. Bij de vergadering waren vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigde, zodat in de loop van de vergadering een goed beeld kon ontstaan van de huidige politieke mening in dit dossier. Alleen Partij van de Dieren, Christenunie en SGP lieten verstek gaan.

VVD-er Ten Broeke “JSF is goedkoper dan andere toestellen”

Als eerste kwam de VVD aan het woord. Zoals verwacht steunde VVD-er Han ten Broeke de JSF volop. In zijn vurig pleidooi nam hij echter een loopje met de feiten. “De 800 miljoen die Nederland in het project geïnvesteerd heeft is al lang terugverdiend aan compensatie orders” (Opmerking redactie: € 800 miljoen omzet met gemiddeld 8% marge is € 64 miljoen; deze moet tegenover de € 800 miljoen belastinggeld, cq. industriesubsidie gesteld worden, pas bij € 6,4 miljard harde industrie orders is dat niveau dus bereikt). Hij baseerde zich hierbij op de cijfers van PWC uit februari 2009. PvdA-er Angelien Eijsink liet hem weten dat deze cijfers allang achterhaald zijn en destijds door het CPB als onjuist gekwalificeerd waren. Het merendeel van de compensatieorders betreffen raamcontracten. Raamcontracten waarvan het maar ooit de vraag is of die ingevuld gaan worden. Bovendien is een uitgave van 800 miljoen niet terugverdiend door eventuele tegenorders van die grootte. Daar is een veelvoud van dat bedrag voor nodig. Ten Broeke toonde zich niet onder de indruk en bleef geloven in zijn eigen waarheid. Terwijl alle deelnemende landen, waaronder ook Amerika zelf en ook Hillen de voortdurende prijsstijgingen een doorn in het oog is, beweerde ten Broeke bijna het omgekeerde. De JSF was in zijn ogen helemaal niet een duur toestel. “Neem nu de Saab Gripen, Zwitserland betaalt maar liefst 155 miljoen US dollar per stuk daarvoor. Heel wat meer dan de JSF ooit zal kosten”. Eijsink wees hem op de feiten. De scherpe all-in prijs van de offerte van de Saab Gripen NG in 2009, € 4,5 miljard voor 85 toestellen, deed vriend en vijand verwonderen. Deze lag toen al ver onder de stuksprijs van de JSF. De stuksprijs van de JSF is nadien alleen maar hoger geworden. Ten Broeke leek het allemaal niet te raken. Ten Broeke gaat nog steeds uit van een JSF prijs rond de € 55 miljoen. Hij ging door: “De Saab Gripen NG bestaat nog helemaal niet en zal waarschijnlijk nooit verder komen dan de tekentafel”. Ook SP-er Jasper van Dijk probeerde ten Broeke nog eens met de juiste cijfers te confronteren: De prijs per vlieguur van de JSF is inmiddels al twee keer zo hoog als van de F-16”. Vergeefse moeite. Ten Broeke nam niets terug. Nuanceerde zelfs niets. De oppositiepartijen verzuchten: “Dit gegoochel met cijfers doet u, heer Ten Broeke, nu altijd”.

CDA benadrukt belang werk voor Nederlandse industrie.

CDA-er Knops toonde zich ook zonder meer voorstander van de JSF, maar bleef met zijn argumenten binnen de marges van het aanvaardbare, zonder te vervallen in gegoochel met cijfers of feiten. Hij herhaalde het bekende CDA standpunt en benadrukte het belang van de JSF voor de Nederlandse industrie, met name voor Stork. Hij pleitte voor het volop doorgaan met de verwerving van de JSF. Knops hierover: “Anders slachten we de kip met de gouden eieren”.

PVV: we zijn tegen JSF, maar stemmen voorlopig voor

PVV-er Hernandez bleef inhoudelijk oppervlakkig. “We zijn en blijven tegen de JSF, maar hebben voor de twee testtoestellen gestemd omdat we dat in het regeerakkoord ingeruild hebben tegen heel wat andere goede zaken.” De PVV’er liet weten, dat wat hen betreft samenwerking met andere landen kan, mits het de soevereiniteit van Nederland niet aantast.

Eijsink: Kandidatenvergelijking 2008 inmiddels volstrekt achterhaald

PvdA-er Angelien Eijsink verwoordde de vele veranderingen sinds december 2008. Toen werd de kandidatenvergelijking gepresenteerd. De JSF zou op alle fronten beter zijn dan de Saab Gripen NG en de F-16 advanced, aldus Defensie. De beoordeling vond plaats op de criteria: Prijs, kwaliteit en levertijd. Maar inmiddels weten we beter, betoogde Eijsink. De prijs is sterk gestegen en nog weten we het plafond niet, er zijn pagina’s met grote technische problemen en de levertijd is jaren uitgesteld. Kortom als je nu een kandidatenvergelijking houdt kan de uitslag wel eens heel anders zijn. Voordat in 2015 definitief besloten gaat worden is een nieuwe kandidatenvergelijking noodzakelijk. “Hoe zullen we anders ooit kunnen zeggen wat het beste toestel voor de beste prijs is”. Tijdens een recent werkbezoek aan de VS wees ze een generaal op de kritische geluiden van het GAO, de Amerikaanse Rekenkamer. Ze toonde zich geschrokken van het antwoord. Het GAO werd in de hoek gezet met “Dat zijn professionele criticasters”. Eijsink wees erop dat de informatie vanuit de Amerikaanse Defensie niet transparant is geweest, zelfs van het JPO niet waar een vertegenwoordiger van Nederland in zit. “Pas achteraf hoorden we dat het JSF project ontspoord was. De Kamer is in de maling genomen. We kunnen ons toch echt niet overleveren aan de goede bedoelingen die Panetta in een Valentijnsbrief aan Hillen schrijft. We hebben ons zelfs vastgezet. We zijn het enige land dat 4 MOU’s ondertekend heeft, maar we krijgen minder info dan anderen. En beloofde werkgelegenheid gaat niet naar Nederland, maar naar bedrijven in een andere landen. En Japan krijgt ook tegenorders, terwijl die van de plank kopen ”. Verder wees ze erop dat Hillen samenwerking met de Denen en Noren gestart is alleen gericht op de aanschaf van de JSF. “Dat is onjuist. Je zet je zelf nog meer vast door je te verbinden met andere landen. Er zal dan in 2015 weinig meer te kiezen zijn”.

D’66: stap alsnog uit testfase JSF

D’66er Hatchi pleitte voor verkoop van de twee testtoestellen en om uit de steeds duurder wordende testfase te stappen. Van de gelden konden veel militairen aan het werk blijven. “In de tijd van vele bezuinigingen is het niet meer vol te houden. We gaan nog steeds voor het beste toestel voor de beste prijs, maar steeds duidelijker is dat daarbij ook naar alternatieve toestellen gekeken moet worden. En dan een toestel kiezen die past bij onze ambitie”. Ook zij noemde de kandidatenvergelijking achterhaald.

Groen Links: wijst op verwervingswangedrag

GL Kamerlid El Fassed vroeg minister Hillen of hij kon instemmen met de kwalificatie van de Amerikaanse Staatssecretaris van Defensie (en chef inkoper) Frank Kendall, die op 6 februari 2012 publiekelijk zei “Putting the F-35 into production years before the first test flight was acquisition malpractice. It should not have been done, OK?”. (Zie JSFNieuws 6-feb-2012 “Pentagon geeft fouten toe”) Minister Hillen wilde echter niet zo ver gaan als zijn Amerikaanse collega, maar gaf toe dat er fouten zijn gemaakt.

SP: totaal uitstappen enige optie

SP-er Jasper van Dijk hekelde het JSF project. Hij verwees in zijn betoog meerdere keren naar de info van Johan Boeder en van JSFnieuws.nl. “De gekozen route is dwaas; Boeder heeft in 2009 al voor de Kamer uiteengezet dat de overlap van ontwikkelen, testen en produceren tot grote problemen gaat leiden. Maar de regering heeft zich doof getoond. De leus “Falen is geen optie” is ingeruild voor “Slagen is geen optie”. Het is een molensteen om onze nek. Slechts 52 zetels in de Kamer zijn voor de JSF. Onbemande vliegtuigen domineren straks de luchtmacht. Stap uit het JSF project, u maakt zich onsterfelijk populair”.

Minister Hillen erkent fouten en belooft nieuwe openheid

Nadat alle politieke partijen hun zegje hadden gedaan, ging minister Hillen in op de naar voren gebrachte vragen en standpunten. Minister Hillen erkende dat er fouten zijn gemaakt. “De beste straf voor de zonde is de pijn. En die is gevoeld”. Hij had zijn Amerikaanse ambtsgenoot Panetta op het hart gedrukt hem beter te informeren. Hij had hem verteld “niet meer uit de media zaken te willen vernemen, die hij zelf nog niet eens te horen heeft gekregen”. Hillen: “We hebben afspraken gemaakt met andere landen en Nederland is een betrouwbare bondgenoot. Daarom ga ik door met het JSF project, ook al sluit ik teruglopende aantallen niet uit. Bovendien besluit deze regering niet. Ik blijf binnen het besluit van de Tweede Kamer. Ik maak in gesprek met andere landen altijd het voorbehoud dat de definitieve keuze nog gemaakt moet worden. En de samenwerking met Noren en Denen is noodzakelijk omdat anders werkgelegenheid daarheen gaat. De Noren probeerden achter onze rug om het onderhoud van motoren binnen te halen. We hebben nu afspraken gemaakt om elkaar niet meer te beconcurreren. We moeten het gezamenlijk doen.” Hij wilde ondanks aandringen van Groen Linkser El Fassed niet bevestigen dat het om verwervingswangedrag ging, zoals de Amerikaanse staatssecretaris recent publiekelijke had toegegeven. “Die kwalificatie neem ik niet over”. “De kostenstijgingen zitten nog binnen onze norm. De prijs is natuurlijk niet oneindig op een krimpende markt”. Hillen beloofde voortaan zo transparant mogelijk te zijn en dat hij de interne controle zo sterk mogelijk zal organiseren. PvdA-er Eijsink toonde zich ingenomen met de nieuwe openheid, maar vond dat niet blind op het Pentagon vertrouwd kon worden. Ze pleitte daarom voor een betere “check and balances”.

Binnenkort Algemeen Overleg in Kamer

Namens Groen Links diende El Fassed een verzoek in tot een verlengd Algemeen Overleg. Deze zal binnenkort gehouden worden. Het lijkt er op, dat tijdens dit overleg Groen Links, SP, D-’66, SP en PvdA moties zullen indienen, al dan niet gezamenlijk. Groen Links zal vragen om een onafhankelijk onderzoek vanuit de Tweede Kamer. PvdA benadrukte het belang van onderzoek naar internationale samenwerking, al dan niet met de Noren en Denen, dat zich verder uitstrekt dan alleen de JSF. D-’66 pleitte voor het uit de testfase stappen en de twee testtoestellen te verkopen en SP pleit opnieuw voor het totaal uit het JSF project te stappen.

De balans opgemaakt

De standpunten van de VVD en CDA – beiden onwrikbaar voorstander van de JSF, ondanks de sinds de Kandidatenvergelijking van 2008 sterk gewijzigde omstandigheden – zullen niet veranderen. De PVV – tegenstander van de JSF, maar voorlopig voorstemmer – zal vanwege afspraken in het gedoogakkoord, de oppositie echter niet kunnen steun. Hiermee zal er uiteindelijk voorlopig niets veranderen in dit politiek gevoelige dossier tot de volgende verkiezingen.

Auteur: Jan Glas, Leeuwarden

JSFNieuws/07feb2012/JG-jb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 20 2011

Debat JSF testtoestellen; werkelijkheid laat politici onverschillig

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Kesteren - Op 29 februari 2008 stuurde de toenmalige regering een brief naar de Tweede Kamer met de mededeling deel te zullen nemen aan de Initiële Operationele Test en Evaluatie fase. Na drie jaar politiek debat over de JSF in het algemeen en deze testfase in het bijzonder, zal vanavond het einddebat plaatsvinden. Deelname met twee testtoestellen ja of nee? De instemming van de VVD, CDA en SGP voor deze circa € 300 miljoen vergende investering, ondanks de noodzaak tot een bezuiniging van € 1 miljard is gegarandeerd. De 180 graden politieke wending van de PVV (fel tegen JSF testfase in 2009 en 2010; nu voorstander) zorgt voor de gewenste Kamermeerderheid. Het debat vanavond (van 18.00 tot 21.00 uur) zal niet meer dan een formaliteit zijn zonder enig politiek risico voor de regering.

Wie de Kamerbrieven van 2008 en 2011 naast elkaar legt, ziet hoe zeer bij de politieke voorstanders een onverschilligheid is over de werkelijke feiten. Daarmee verzaken deze partijen een van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer - controle van het regeringsbeleid. Hieronder wat in 2008 werd gevraagd; en wat in 2011 door het zelfde ministerie van Defensie wordt beweerd.

Duur van de IOT&E fase

Brief 29 februari 2008:
De IOT&E is gepland in de periode 2011 tot 2013 en staat onder leiding van de Amerikaanse Directeur Operationele Test en Evaluatie.

Brief 19 april 2011:
De operationele testfase zal in 2014 beginnen en ongeveer drie jaar gaan duren. Voor meer details over de planning en het aantal vlieguren moet de besluitvorming van het Pentagon worden afgewacht. Het is nog niet zeker wanneer deze besluitvorming zal worden voltooid of wanneer de nieuwe planning zal worden bekendgemaakt.

Commentaar:
In 2008 zou de IOT&E fase 1,5 jaar duren; duur is nu plotseling 3 jaar.
De testfase zou in 2011 aanvangen; is nu minstens drie jaar vertraagd en de aanvang van de testfase in 2014 is twijfelachtig, in de USA is al bekend dat dit zeker onhaalbaar is.

Kosten exploitatie IOT&E fase

Brief 29 februari 2008:
Rekening houdend met de gelijktijdige besparingen op de exploitatie van de F-16 tijdens de IOT&E worden de materiële en personele exploitatiekosten van de IOT&E geraamd op € 16,1 miljoen. De betalingen zullen in de periode 2011 tot 2013 worden gedaan. De exploitatiekosten zijn opgenomen in het exploitatiebudget.

Brief 19 april 2011:

De exploitatiekosten voor de deelneming aan de operationele testfase worden geraamd op € 32 miljoen (prijspeil 2010). (…) De raming van de exploitatiekosten zal worden geactualiseerd nadat het Pentagon de besluitvorming over de nieuwe planning heeft voltooid en een detailplanning voor de operationele testfase beschikbaar is gekomen.

Commentaar:
Een verdubbeling van € 16 naar € 32 miljoen (waarom?)
En een open eind situatie, blijkens de opmerking dat deze kosten zullen worden geactualiseerd.

Operationele beschikbaarheid

Een van de redenen was de noodzaak tot tijdige operationele beschikbaarheid, omdat de F-16’s opgevlogen zouden zijn rond 2016:
Brief 29 februari 2008:
Door de deelneming aan de IOT&E worden de risico’s bij de invoering van de JSF zoveel mogelijk verkleind en zijn de eerste toestellen in een zo vroeg mogelijk stadium, omstreeks 2016, operationeel inzetbaar (Initial Operational Capability, IOC).

Commentaar:
Uit de aankondiging van de defensiebezuinigingen blijkt dat pas vanaf 2019 F-35A toestellen verworven zullen worden, dus dat IOC in 2020-2021 zal vallen. Hoe zo, de IOT&E fase moet nauw aansluiten op de IOC voor de Nederlandse luchtmacht?

Geen Block 3 beschikbaar bij aanvang IOT&E

Situatie 2008
Deelname zal plaats vinden met operationeel geschikte toeststellen, uitgerust op Block 3 niveau

Brief 19 april 2011
Voor de upgrade van de twee Nederlandse testtoestellen naar de block 3 standaard is in het projectbudget Vervanging F-16 afzonderlijk € 4 miljoen geraamd. In de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2010 staat dit bedrag vermeld in tabel 4. De opleiding van vliegers zal in 2012 beginnen met de testtoestellen met block 1 software. Met de block 2 en vervolgens block 3 software komen meer capaciteiten beschikbaar waarvoor de vliegers aanvullende opleidingen en trainingen zullen krijgen. De operationele testfase zal in 2014 beginnen met block 2 software en de testfase zal worden vervolgd met de block 3 software zodra die beschikbaar komt. Op deze wijze heeft een geleidelijke opbouw van de capaciteiten van de F-35 plaats voor zowel de opleidingen als de operationele testfase.

Commentaar:
Hoe moet Defensie zich in alle bochten wringen om duidelijk te maken dat voorlopig met een zeer ontoereikend Block 1 toestel van start gegaan moet worden, inclusief grote vliegtechnische beperkingen, en dat het uitzicht op de beschikbaarheid van Block 3 zeer onzeker is. Het kan voor 100% zeker worden aangenomen dat Block 3 niet voor 2017 beschikbaar is en dan nog in een versie, waarvan zaken worden doorgeschoven naar een latere Block 4. En zonder Block 3 zijn tal van operationele tests onmogelijk, omdat tal van wapensystemen en sensoren dan niet geïntegreerd zijn. Voor de dames en heren politici voert dit soort detailzaken veel te ver, en dit weet Defensie. Daarom komen ze telkens weg met dit soort mistgordijnen.

De overwinning van de witte boorden bureaucraten in de Haagse burelen ten koste van hardwerkende mensen op operationele posities bij de squadrons (en hun arbeidsvoorwaarden en omstandigheden).

Onverschilligheid over de werkelijke vragen

Ingedekt door de onverschilligheid over wat de werkelijkheid is in het JSF dossier bij de Kamerleden die er over moeten beslissen.

Wat is de werkelijke planning?
Wat is de werkelijke prijs?
Wat is de werkelijke tegenwaarde voor de Nederlandse industrie?
Kunnen er werkelijk ooit 4.500 JSF’s worden verkocht wereldwijd?
Kan een failliete USA zich ooit werkelijk de aanschaf permitteren van meer dan 2.000 JSF’s?
Wat zijn de werkelijke technische problemen?
Wat zijn de werkelijke prestaties?
Wat is de werkelijke geluidsbelasting?
Wat zijn de werkelijke risico’s van de overlap tussen ontwikkelen en produceren?
Wat zijn de werkelijke kosten per vlieguur en “total cost of ownership” kosten?
Wat zijn de alternatieve mogelijkheden en wat levert dat op voor Nederland?
Kortom: wat zit er werkelijk achter het “Ponzi” schema en “JSF piramidespel” voor belangen?

Maar de werkelijkheid zal vanavond in het debat over de JSF niet aan de orde komen. Omdat politici kennelijk geen interesse hebben voor de werkelijkheid in het JSF dossier.

Onomkeerbare stap JSF vandaag gezet

Op al de vragen omtrent de “werkelijkheid” in het JSF dossier heeft deze website vanaf 2006 - en meer intensief vanaf voorjaar 2008 - proberen een bijdrage te leveren. Om zo het publiek meerzijdig te informeren over de JSF - en informatie die niet werd gepubliceerd door de algemene pers, of die door luchtvaartpers (veelal via advertenties afhankelijk van fabrikanten) niet voor het voetlicht werd gehaald - toch publiek toegankelijk te maken.
Wie de bijdragen leest van de afgelopen jaren, zal moeten erkennen dat veel van de voorspellingen die we deden in 2008 en 2009 - helaas- meer dan werkelijkheid zijn geworden. Een genegeerde werkelijkheid. En voor de komende jaren ziet het er niet beter uit.

JSFNieuws neemt voorlopig vakantie

Met het debat van vanavond kunnen we stellen dat een onomkeerbare stap is gezet; verwacht moet worden dat pas rond 2014 een nieuwe JSF discussie zal ontstaan. De redactie zal dan ook vanaf heden deze website beperkt blijven bijhouden en na drie jaar intensief publiceren - ten koste van veel vrije tijd - zich voorlopig bezighouden met andere zaken. We willen alle lezers danken voor de bijdragen en uitwisseling van opinies.

Namens redactie / Johan Boeder - Kesteren.

2 reacties op dit bericht...

Apr 12 2011

Australische rechtszaak vanwege geluidstoename door JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Hoe we ook denken over straaljagergeluid, voor sommigen herrie; voor sommigen de “sound of freedom”, interessant is te zien hoe daar in Nederland mee wordt omgegaan. Lange reeksen Kamervragen, uitgebreide NLR en RIVM rapporten. Alles om te verhullen dat logischerwijze een veel krachtiger motor van een veel zwaarder toestel - al dan niet veel - meer geluid voortbrengt dan een lichtere motor van een wat lichter toestel (de F-16).

In landen met een Brits-Amerikaanse achtergrond pakt men dit anders aan, geen gepolder, maar gewoon een goede advocaat inhuren en op voorhand starten met schade claimen. Zo ook in Australië, en kennelijk beschikt het advocatenkantoor over informatie waardoor ze denken kansrijk te zijn; anders beginnen ze niet aan een dure procedure. Zo kwam de krant The Australian vandaag met het bericht “Noise trigger legal bid to down jetfighter” vanwege de verwachte toename van lawaai rond de Australische basis Williamstown.

The F-35 Lightning II Joint Strike Fighter is a revolutionary, multi-role jet packed with sophisticated radar and other electronics — and, according to the RAAF, it is also very loud.
Details of just how noisy the jet is likely to be emerged when Carol Moxey, a resident of Port Stephens, in NSW, went to Port Stephens Council wanting to rezone a large block of land so housing could be built on it.
Ms Moxey was stunned when the RAAF opposed her application on the basis that the area lay on the flightpath of RAAF Base Williamtown and future residents could be adversely affected by the noise the JSF would make.
Steven Gavagna, of the law firm Goodman Law, has gone to the High Court with a class action on behalf of Ms Moxey and other residents whose building applications have been blocked after the RAAF’s intervention.
Mr Gavagna told The Australian that according to the RAAF’s data, the JSF was likely to be 2 1/2 times noisier than the RAAF’s Super Hornet fighter-bombers now operating from Williamtown. That would be loud enough to deafen anyone close to the aircraft, he said.
(…)Mr Gavagna said they included those with land they were developing or wished to develop in future; those with residential land that might be affected by the excessive noise levels of the JSF and those who experienced damage arising from increased noise levels from increases in flight frequency over existing homes.

Beschikt deze advocaat over materiaal dat door het RIVM of de NLR over het hoofd is gezien; of is het een andere interpretatie van dezelfde meetgegevens?
Hoe we ook over straaljagergeluid denken, het publiek heeft recht op eerlijke en volledige informatie. De Australische advocatenfirma Goodman Law gaat hier in ieder geval naar op zoek.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Volgende »